Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 29.6.2017 (1 příloha)

Ze samosprávy
Obec Hovorčovice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
19. 06. 2017
Originální zdroj
http://www.hovorcovice.cz/file.php?nid=884&oid=5731241
Nalezeno adres
5
1I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Hovorčovice

Místo konání: Obec Hovorčovice – zasedací místnost Obecního úřadu, Revoluční 33, Hovorčovice .


Doba konání: 29.6.2017 od 18:00 hodin.


Navržený program:1. Projednání rozpočtového opatření č. 2 k Rozpočtu hospodaření obce na rok 2017.

2. Projednání připomínek dotčených orgánů k návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu

obce za uplynulé období.

3. Projednání smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a právu stavby
- číslo smlouvy IP-12-6012211/VB/1 Hovorčovice, kNN parc.č. 74/2 , Němeček
- číslo smlouvy IP-12-6012232/VB/1 Hovorčovice-přípojka NN pro parc.č. 27/9 ,Kolář
- číslo smlouvy IP-12-6012074/VB/1 Hovorčovice, kNN parc.č. 38/8 , Rezek
- číslo smlouvy IP-12-6012434/VB/1 Hovorčovice, kNN parc.č. 45/218, Todtová.

4. Projednání pachtovní smlouvy č. 33/2017 k propachtování pozemku p.č.170 v k.ú. Hovorčovice z majetku obce soukromé osobě.

5. Projednání kupní smlouvy č. 35/2017 k odkupu podílu pozemku od soukromé osoby do

majetku obce.

6. Projednání Smlouvy o dílo s architektem k zpracování projektové dokumentace

k realizaci Obecního centra v č.p. 1 v majetku obce.

7. Projednání postupu ke zpracování Územní studie zástavby v rozvojové ploše P1 dle

územního plánu obce.

8. Projednání závěrů jednání Výboru pro výstavbu a životní prostředí, konaného 12.6.2017.
9. Projednání informací k vybraným záležitostem obce.
Jiří Novák v.r.
Hovorčovice, 19.6 2017 starosta obce Hovorčovice

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Jméno a podpis:
Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno a podpis: