Veřejnoprávní smlouva - Obec Lhota u Lysic

PRÁV,

“(musí Veřejnoprávní smlouva

uzavřená dle 5 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle 5 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1

Smluvní strany 1. Obec Lhota u Lysic navenek zastoupená starostou obce Markem Štěrbáčkem se sídlem: Lhota u Lysic 40, 679 71 Lysice , okres Blansko, Jihomoravský kraj IČ: 00600628 příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Boskovice (dále jen „Obec Lhota u Lysic“)

a

2.

Město Boskovice

navenek zastoupené starostkou obce Bc. Hanou Nedomovou

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice , Jihomoravský kraj

IČ: 00279978

příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Boskovice (dále jen „Město Boskovice“)

na základě usnesení Zastupitelstva obce Lhoty u Lysic dne 12.12.2016 a Rady města Boskovice ze dne 13.12.2016 se rozhodly uzavřít tuto veřejnoprávní smlouvu (dále jen „smlouva“).

II. Předmět smlouvy

1.

Podle 13“ 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, budou orgány Města Boskovice vykonávat namísto orgánů obce Lhoty u Lysic v jejím správním obvodu přenesenou působnost dle © 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:

rozhodování o přestupcích & ukládání pokut v řízeních o přestupcích

proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě dle 5 46

0 proti veřejnému pořádku dle 5 47, 5 47b a 5 48

. proti občanskému soužití dle 5 49

0 proti majetku dle 5 50

2. Na základě této smlouvy budou orgány Města Boskovice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Lhoty u Lysic.

3. Výnos pokut uložených Městským úřadem Boskovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Boskovice.

4.

Obec Lhota u Lysic předá do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Boskovice veškerou spisovou agendu související s výkonem činnosti podle této smlouvy. Město Boskovice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související svýkonem činnosti podle čl. II této smlouvy.

III. Úhrada nákladů

1.

Za výkon předmětu smlouvy vurčeném rozsahu poskytne obec Lhota u Lysic ze svého rozpočtu Městu Boskovice na jeho účet č. 9005- 222 631/0100, vedený u KB Blansko ročně příspěvek ve výši 1.200,-Kč. Příspěvek za rok 2017 bude poskytnut nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Příspěvek za následující roky bude poskytnut nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení výzvy Města Boskovice k úhradě příspěvku za příslušný rok.

2.

Smluvní strany se dohodly, že příspěvek za uzavřenou veřejnoprávní smlouvu bude každoročně zvyšován o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen vyhlášenou Českým statistickým úřadem, a to za předcházející rok. Takovéto zvýšení příspěvku je účinné zpětně od 1. ledna roku, v němž byl index Českým statistickým úřadem vyhlášen. Výpočet příspěvku zvýšeného o míru inflace dle předešlé věty, bude obsažen ve výzvě Města Boskovice k úhradě příspěvku za příslušný rok, uvedené v předešlém odstavci.

IV. Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s možností výpovědi kterékoliv ze smluvních stran ve výpovědní lhůtě v délce 2 měsíce, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé ze smluvních stran.

V. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu

k uzavření této smlouvy nabude právní moci.

2. Tuto smlouvu je možno změnit pouze písemnou dohodou smluvních stran se souhlasem

příslušného krajského úřadu.

3

Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

4. Smluvní strany vyvěsí po dobu platnosti této smlouvy na svých úředních deskách sdělení o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

5. Přílohu ktéto smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce Lhoty u Lysic a usnesení Rady města Boskovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy.

6.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, přičemž jeden výtisk obdrží obec Lhota u Lysic, jeden výtisk obdrží Město Boskovice a jeden výtisk spolu s přílohou a se žádostí o souhlas s uzavřením smlouvy obdrží příslušný krajský úřad.

Ve Lhotě u Lysic dne ................. V Boskovicích dne lla.

\ , a * c_ Marek Štěrbáček c. Hana Nedomová starosta obce Lhoty u Lysic starostka Města Boskovice

.:: a...—*

G "96“ch