Veřejnoprávní smlouva - Městys Lysice

PRAm

MLCNQ Veřejnoprávní smlouva

uzavřená dle 5 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle š 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1

Smluvní strany 1. Městys Lysice navenek zastoupená starostou obce Mgr. Pavlem Dvořáčkem se sídlem: Horní náměstí 157, 679 71 Lysice , okres Blansko, Jihomoravský kraj IČ: 00280615 příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Boskovice (dále jen „Obec Lysice“)

a

2.

Město Boskovice

navenek zastoupené starostkou obce Bc. Hanou Nedomovou

se sídlem: Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice , Jihomoravský kraj

IČ: 00279978

příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Boskovice (dále jen „Město Boskovice“)

na základě usnesení Rady městyse Lysice ze dne 30. listopadu 2016 a Rady města Boskovice ze dne 13.12.2016 se rozhodly uzavřít tuto veřejnoprávní smlouvu (dále jen „smlouva“).

II. Předmět smlouvy

1.

Podle 5 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, budou orgány Města Boskovice vykonávat namísto orgánů Městyse Lysice v jejím správním obvodu přenesenou působnost dle 5 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:

rozhodování o přestupcích & ukládání pokut v řízeních o přestupcích

. proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě dle 5 46

. proti veřejnému pořádku dle 5 47, % 47b a 5 48

0 proti občanskému soužití dle & 49

. proti majetku dle % 50

2. Na základě této smlouvy budou orgány Města Boskovice místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod Městyse Lysice.

3. Výnos pokut uložených Městským úřadem Boskovice při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu Města Boskovice.

4.

Městys Lysice předá do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy Městu Boskovice veškerou spisovou agendu související s výkonem činnosti podle této smlouvy. Město Boskovice vede po dobu platnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související svýkonem činnosti podle čl. II této smlouvy.

III. Úhrada nákladů

1.

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu poskytne Městys Lysice ze svého rozpočtu Městu Boskovice na jeho účet č. 9005- 222 631/0100, vedený u KB Blansko ročně příspěvek ve výši 24.200,-Kč. PřÍSpěvek za rok 2017 bude poskytnut nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Příspěvek za následující roky bude poskytnut nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení výzvy Města Boskovice k úhradě příspěvku za příslušný rok.

2.

Smluvní strany se dohodly, že příspěvek za uzavřenou veřejnoprávní smlouvu bude každoročně zvyšován o míru inílace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen vyhlášenou Českým statistickým úřadem, a to za předcházející rok. Takovéto zvýšení příspěvku je účinné zpětně od 1. ledna roku, v němž byl index Českým statistickým úřadem vyhlášen. Výpočet příspěvku zvýšeného o míru inflace dle předešlé věty, bude obsažen ve výzvě Města Boskovice k úhradě příspěvku za příslušný rok, uvedené v předešlém odstavci.

IV. Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s možností výpovědi kterékoliv ze smluvních stran ve výpovědní lhůtě v délce 2 měsíce, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé ze smluvních stran.

V. Závěrečná ustanovení 1. Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy nabude právní moci.

2. Tuto smlouvu je možno změnit pouze písemnou dohodou smluvních stran se souhlasem příslušného krajského úřadu.

3. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů.

4. Smluvní strany vyvěsí po dobu platnosti této smlouvy na svých úředních deskách sdělení o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

5

Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Rady městyse Lysice & usnesení Rady města Boskovice o souhlasu s uzavřením této smlouvy.

6

Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, přičemž jeden výtisk obdrží Městys Lysice, jeden výtisk obdrží Město Boskovice a jeden výtisk spolu s přílohou a se žádostí o souhlas s uzavřením smlouvy obdrží příslušný krajský úřad.

35- 34- 15" 05. 04. zm? V Lysicích dne ....................... V Boskovicích dne ..................

„(

„ač/)(. /,

Mgr. Pavel Dvořáček Bc. Hana Nedomová starosta Městyse Lysice starostka Města Boskovice

1

HÉSTYS t_rsm' HOPNI' NÁMĚST! 15 6:9 71 Lysicm

i“D: 00133515 TČ-

».jf