Oznámení o zahájení stav. řízení - REAL AP Blansko, zasíťování stav. pozemků Pod Střelnicí

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MUBUPGGCSSHC

Městský úřad Boskovice odbor dopravy

nám. 9. května 954/2, 680 11 Boskovice Čj.: SMBO 9053/2017 DOP vyřizuje: Jaroslav Křivá nek tel.č.: 516 488 781

e-mail: iaroslavkrivanek©boskovicecz datum: 16.06.2017

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

REAL AP Blansko, s.r.o., IČ: 021 62 466, se sídlem Pražská 1602/7, 678 01 Blansko (dále jen „stavebník“), podal dne 23.05.2017 u Městského úřadu Boskovice žádost o vydání stavebního povolení na stavbu nazvané dle projektové dokumentace: „Zasít'ování stavebních pozemků Pod Střelnici v Boskovicích", stavební objekt 50 01 Komunikace (dále jen „stavba") na pozemku parc. č. 4294/1, 4294/3, 4294/4, 4294/5, 4294/6, 4294/7, 4294/8, 4294/9, 4305/3, 4305/4, 4305/5, 4305/6, 4305/8, 4308/5, 4309/1, 4310/1, 4310/2, 4310/3, 4310/5, 4310/6, 4310/10, 4310/16, 4310/18, 4312/3, 4312/5, 4313/11, 4324/1, 4324/8, 4325/1, 4325/2, 4325/3, 4325/4, 4325/5, 4325/6, 4325/7, 4325/8, 4325/9, 4325/10, 4325/11, 4326/1, 4326/9, 4332, 4333, 4334/1, 4334/6, 4337/1, 4337/3, 4337/5, 4337/6, 4337/7, 4337/18, 4337/19, 4337/20, 4337/21, 4337/24, 4337/25, 4339/1, 4339/4, 7081/2, 7082/1, 7086 k.ú. Boskovice . Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební rizeni.

V rámci stavby nazvané podle projektové dokumentace budou vybudovány nové místní komunikace, které navazují na stávající síť místních komunikací vulici Pod střelnicí. Vtomto místě je stykovou křižovatkou připojena páteřní příjezdová komunikace, od které odbočují úseky jednotlivých částí (lokalita A až D).

Nové komunikace jsou navrženy ve funkční skupině a šiřkových parametrech:

- páteřní příjezdová komunikace skupina C typ M02p, šířky 6,0 až 7,5 m, proměnná šíře PMK min. 12,0 m, návrhová rychlost 30km/hod. Začátek úseku je v křižovatce se stávající místní komunikaci Pod Střelnicí a konec je vkřižovatce s nově budovanou komunikací zaokruhovaný úsek v lokalitě „A". Celková délka páteřní příjezdové komunikace je 0,24203 km. Kryt vozovky bude z asfaltového betonu ACO 11 S. V km staničení stavby cca 0,22161 — 0,22701 bude umístěn zpomalovací práh o délce cca 3,0 m s náběhy a šíří min. 6,5 m s krytem z betonové dlažby barvy červené tl. 80 mm. V km staničení stavby cca 11,65 -— 25,85 vlevo bude vybudována opěrná stěna SZ o celkové délce 14,2 rn a v km cca 96,4 — 126 vlevo bude vybudována opěrná stěna 51 o celkové délce 29,6 m. Za opěrnou stěnou 52 bude napojen stávající chodník na začátek této stěny. Vpravo ve směru staničení bude podél vozovky umístěn chodník o šíři 1,50 m se dvěma odpočinkovými zálivy s krytem z betonové dlažby. Od napojení do lokality „C" po km staničení 135,37 bude za chodníkem od komunikace vybudováno zábradlí o výšce 0,84 m s madlem

— odbočná větev do lokality „C“, funkční skupina D1 (komunikace se smíšeným provozem—obytná zóna), obousměrná o šíři 5,5 m, proměnná šíře PMK min. 8,0 m. Začátek úseku je vkřižovatce zaokruhovaný úsek v lokalitě „A“. Celková délka této větve je 0,25280 km slepě ukončená obratištěm. Připojení větve do lokality „C“ k příjezdové komunikací, zaokruhovany úsek v lokalitě „A" bude přes nájezdový obrubník o šíři vozovky 6,00 m. Od nájezdového obrubníku ke zpomalovacímu práhu bude

Č.j. smeo 9053/2017 DOP _ 2 _

kryt vozovky z asfaltového betonu ACO 11 S. Po obou stranách větve od připojení po zpomalovací práh budou umístěny chodníky o šíři 1,50 m, s krytem z betonové dlažby. V místě kde začíná zakřivení okraje vozovky pro křižovatku bude místo pro přecházení. V úsecích podél parkovacích stání obousměrná sjednopruhovým depravním prostorem o šíři 3,5 m. V km staničení stavby cca 0,01660 —— 0,02498 bude umístěn zpomalovací práh o délce cca 7,4 m s náběhy a šíří min. 5,0 rn s krytem z betonové dlažby barvy červené tl. 80 mm. V této větvi budou tři plochy pro 6 podélných stání o šíři 2,0 m, řešeno jako zálivy zapuštěné do šíře komunikace s krytem z betonové distanční dlažby tl. 80 mm. Kryt komunikace bude z betonové dlažby tl. 80 mm. Vpravo ve směru staničeni od km cca 160,00 po konec úseku (o celkové délce 105,1 m) bude vybudována nová opěrná zeď, která v krátkém úseku bude přecházet do stěny zárubní (53)

- odbočná větev do lokality „B", funkční skupina D1 (komunikace se smíšeným provozem—obytná zóna), obousměrná sdvoupruhovým dopravním prostorem o šíři 5,0 m, proměnná šíře PMK min. 8,0 m. Začátek úseku je v křižovatce zaokruhovaný úsek v lokalitě „I-\“. Celková délka této větve je 104,71 km slepě ukončená obratištěm. Připojení větve do lokality „B" kpřijezdové komunikaci, zaokruhovaný úsek v lokalitě „A" bude přes nájezdový obrubník o šíři vozovky 6,00 m. Od nájezdového obrubníku ke zpomalovacímu práhu bude kryt vozovky z asfaltového betonu ACO 11 5. Po obou stranách větve od připojení po zpomalovací práh budou umístěny chodníky o šíří 1,50 m, s krytem : betonové dlažby. V úseku podél parkovacích stání obousměrná s dvoupruhovým dopravním prostorem o šíři 5,0 m. Vkm staničení stavby cca 01449 — 0,02149 bude umístěn zpomalovací práh o délce cca 7,01 m s náběhy a šíří min. 5,0 m s krytem z betonové dlažby barvy červené tl. 80 mm. Vtěto větvi bude jedna plocha pro 5 kolmých stání o šíři 2,50 m a délce 5,0 rn (krajové 2,75 rn a jedno pro tělesně postižené o šíři 3,50 m) s krytem z betonové distanční dlažby tl. 80 mm. Kryt komunikace bude z betonové dlažby tl. 80 mm

- zaokruhovaný úsek v lokalitě „A", funkční skupina D1 (komunikace se smíšeným provozem-obytná zóna), jednosměrná sjednopruhovým dopravním prostorem o šíři 4,5 m, proměnná šíře PMK min. 6,5 m. Začátek a konec úseku je v křižovatce s páteřní příjezdovou komunikací. Celková délka tohoto úseku je 025800 km. Kryt vozovky bude z asfaltového betonu ACO 11 S. V km staničení stavby cca 0,07457 — 0,09657 vlevo je navržen parkovací záliv podél komunikace (podélné parkování pro 3 vozidla 0 šíři 2,35 m a délce 5,75 m). Parkovací záliv bude od komunikace oddělen sníženým obrubníkem s krytem z betonové distanční dlažby. V km staničení stavby cca 0,191 — 0,242 vlevo je navržen parkovací záliv podél komunikace (podélné parkování pro 8 vozidel o šíři 2,00 m a délce 5,75 m; z toho jedno pro osobu zdravotně a tělesné postiženou o délce 7,00 m). Parkovací záliv bude od komunikace oddělen mikroštěrbinovou troubou s přerušovanou štěrbinou s krytem z betonové distanční dlažby. V km staničení stavby cca 0,08307 — 0,08707 a v km cca 0,223 — 0,227 bude komunikace lokálně zúžena na 3,50 m

- koncový úsek do lokaiity „D", funkční skupina D1 (komunikace se smíšeným provozem-obytná zóna), obousměrná s dvoupruhovým dopravním prostorem o šíři 5,5 až 7,0 rn, proměnná šíře PMK min. 8,0 m. Začátek úseku je v křižovatce zaokruhovaný úsek v lokalitě „A“. Celková délka tohoto úseku je 0,13466 km slepě ukončená obratištěm. Kryt vozovky bude z asfaltového betonu ACO 11 S. V obratišti bude vozovka o rozměrech 4,26 m )( 5,50 rn s krytem z betonové distanční dlažby

Odvodnění nových komunikacíje řešeno jednotným příčným sklonem 2,0% v obytných zónách a 2,5% na příjezdové komunikaci. Dále budou k odvodnění použity liniové vpusti LV1-LV3 s odvodňovacími žlaby. Komunikace, parkovací stání a i chodníky budou lemovány silničními obrubníky.

Odbor dopravy Městského úřadu Boskovice, jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení 5 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ust. š 16 zákona o pozemních komunikacích a podle ust. 5 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu stavební zákon (dále jen „stavební zákon“) zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a jelikož jsou mu dobře

Č.j. smao 5053/2017 DOP — 3 ,

známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští podle 5 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě samém a ústního jednání.

Současně Městský úřad Boskovice, odbor dopravy, určuje v souladu s ust. 5 112 odst. 2 stavebního zákona lhůtu pro uplatnění námitek a případných důkazů účastníků řízení a pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení (dnem doručení formou veřejné vyhlášky je 15 den ode dne vyvěšení na úřední desce), jinak k nim nebude přihlédnuto. Po

uplynutí lhůty bude vydáno rozhodnutí.

Vsouladu sust. € 114 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Upozorňujeme účastníky řízení a dotčené orgány, že kpozději uplatněným námitkám, případným důkazům a závazným stanoviskům dotčených orgánů, se v souladu s ust. €; 112 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Dle ust. & 114 odst. 2 stavebního zákona se nepřihlíží k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohíy být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření 0 stavební uzávěře anebo územního opatření 0 asanaci území.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru dopravy Městského úřadu Boskovice, II. poschodí, dveře č. 3.19, vždy v úřední dny (v pondělí a ve středu od 8.00 do 16.30 hod.) v uvedené lhůtě. Nechá-Ii se některý 5 účastníků řízení zastupovat, je třeba zmocnění k zastupování a jeho rozsah prokázat plnou mocí nebo plnou mocí prohlášenou do protokolu (ust. š 33 odst. 1 správního řádu).

V daném případě jde o řízení s velkým počtem účastníků dle 5 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), což odůvodňuje oznámení o zahájení stavebního řízení formou veřejně vyhlášky (9 144 odst. 2 a 6 správního řádu). Do okruhu účastníků řízení přitom patří vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, ten kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu. Dále jsou za účastníky řízení považováni vlastníci dotčených inženýrských sítí, vodních toku a komunikací.

" Otisk razítka

M

Mgr. et'Mgr. Ro an Dokoupil vedoucí odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Boskovice. Oznámení bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno či ne ............................ Sejm uto dne ..............................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Č.j. smao 9053/2017 DOP _ 4 _

Rozdělovník Doručí se :

Účastník stavebního řízení podle 5 109 písm. a) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou): Žadatel: REAL AP Blansko, s.r.o., Pražská 1602/7, 678 01 Blansko

Účastník stavebního řízení veřejnou vyhláškou & 144 SŘ:

Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha

Marie Svobodová, Pod Střelnici 2037/20, 680 01 Boskovice

Pavel Stara, Karíovo náměstí 292/15, Nové Město, 120 00 Praha

Jana Stárová, Na Chmelnici 2401/46, 680 01 Boskovice

Ing. Marek Švec, Nová 767/11, 679 51 Letovice

iveta Bartková, Východní 2333/6, 678 01 Blansko

lng. Ladislav Nečas, Lesní 125, 679 02 Ráječko

lvo Pernica, Komenského 2281/5a, 678 01 Blansko

Vladimír Pernica, U Dymáku 701, 679 06 Jedovnice

lng. Miroslav Růžička, Pod Javory 2063/28, 678 01 Blansko

Ing. Radomír Svoboda, Drahnětická 313, 391 33 Jistebnice

Ilona Vybíhalová, Na Chmelnici 2359/42, 680 01 Boskovice

ing. Jiří Zouhar, Sloupečník 1996/69, 678 01 Blansko

Kamila Rejdová, Šámalova 735/93, Zábrdovice, 615 00 Brno

Antonín Oujezdský, P.Františka Krchňáka 234/13, Třebětín, 679 61 Letovice

Jitka Oujezdska', P.Františka Krchňáka 234/13, Třebětín, 679 61 Letovice

Ing. Antonín Vybíhal, Na Chmelnici 2359/42, 680 01 Boskovice

SAFIRAL s.r.o., Fr. Halase 151, 679 72 Kunštát na Moravě

ing. arch. Ondřej Syrovátko, Na Skalce 2064/8b, 680 01 Boskovice

Ing. arch. Jana Syrovátková, Benátská 1714/7, Nové Město, 128 00 Praha

Miloslav Vybíhal, U Boží Muky 621, 798 03 Plumlov

E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

E.On Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Vodárenská Akciová Společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice

AŽD Praha s.r.o., Divize Automatizace Silniční Techniky Brno, Křižíkova 32, 612 00 Brno

- vlastníci pozemků parc. č. 4324/3, 4324/4, 4311/12, 4311/20, 4312/4, 4312/20, 4331/2, 4212/9, 4215/1, 4293/2, 4293/3, 4293/5, 4212/2, 4212/6, 4313/1, 4313/9, 7082/2, 4323/1, 4297/1, 4254/5, 4312/24, 4322, 4323/4, 4305/2, 4305/7, 4308/3, 4308/4, 4309/2, 4309/3, 4309/4, 4309/6, 7309/7, 4334/5, 4336/1, 4336/3, 4336/4, 4336/5, 4337/8, 4337/10, 4337/22, 4337/23, 4310/17, 4311/11, 4311/14, 4324/9, 4324/10, 4326/2, 4326/3, 4326/7, 4326/8, 4212/5, 4337/12, 4337/11, 4337/4, 4337/9 k.ú. Boskovice .

Dotčené orgány:

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, Bezručova 31, 678 11 Blansko

Krajská hygienická stanice JMK Brno, územní pracoviště Blansko, Mlýnská 2, 678 29 Blansko

Hasičský záchranný sbor JMK, územní odbor Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko