Usnesení ZO č. 15

Ze samosprávy
Obec Ludgeřovice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
19. 06. 2017
Originální zdroj
http://www.ludgerovice.cz/urad/deskaNEW/usnes_ZO_15_cenzura.pdf
Nalezeno adres
70
14. 6. 2017

Stránka 1 z 5USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice (dále ZO), konaného dne

14. 6. 2017 od 17:30 hod. ve společenském sále Obecního domu

v Ludgeřovicích.


1. ZO schválilo program zasedání, který předložil starosta obce, rozšířený o bod č. 13 –

Darovací smlouva mezi ŘSD ČR a obcí Ludgeřovice a rozhodlo, že o každém bodu

programu se bude hlasovat samostatně a veřejně.

Hlasování pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. a) ZO schválilo zapisovatelkami p. Vlastu Bortlíkovu a p. Lenku Jurečkovou.

Sčítáním hlasů pověřilo p. Jiřího Olšáka.

Ověřovateli zápisu z 15. zasedání ZO schválilo: MUDr. Taťánu Kačmařovou a Ing.

Přemysla Havlíka.

Hlasování pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0b) ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č. 14, konaného dne 15.3. 2017.Na zasedání ZO se dostavil Ing. Petr Baránek.3. ZO schválilo zprávu tajemníka OÚ o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce
č. 4,11, 13 a 14.

Hlasování pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. a) ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou.

mezi Obcí Ludgeřovice (prodávající), Lukášem Růžičkou, DiS. a MUDr. Zuzanou

Růžičkovou, oba bytem Dukelská 1616/5, 748 01 Hlučín (kupující) a JUDr. Milanem

Čichoněm, advokátem, Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava – Poruba Na základě uvedené

Smlouvy prodává obec Ludgeřovice kupujícím pozemek parc. č. 3088/40 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice . za cenu 832 524,- Kč bez DPH (1 007 354,- Kč vč. DPH).

Hlasování pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0b) ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou

mezi Obcí Ludgeřovice (prodávající), Ing. Janem Uhlářem, bytem Šeříková 599/5, 700

30 Ostrava - Výškovice (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem, Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava – Poruba. Na základě uvedené Smlouvy prodává obec Ludgeřovice

kupujícím pozemek parc. č. 3088/34 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu 846 036,-

Kč bez DPH (1 023 703,50 Kč vč. DPH).

Hlasování pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0c) ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou

mezi Obcí Ludgeřovice (prodávající), Ing. Richardem Klučkou, PhD., bytem Včelínek 373/38, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm,

advokátem, Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava – Poruba. Na základě uvedené Smlouvy

prodává obec Ludgeřovice kupujícím pozemek parc. č. 3088/20 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu 978 694,- Kč bez DPH (1 184 219,70 Kč vč. DPH).
Hlasování pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0d) ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o14. 6. 2017

Stránka 2 z 5obcích (obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou

mezi Obcí Ludgeřovice (prodávající), Ing. Davidem Staňkem, Ing. Nikolou Staňkovou,

oba bytem Slavíčkova 1834/5, 702 00 Ostrava 1 (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm,

advokátem, Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava – Poruba. Na základě uvedené Smlouvy

prodává obec Ludgeřovice kupujícím pozemek parc. č. 3088/12 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu 923 648,- Kč bez DPH (1 117 614,- Kč vč. DPH).
Hlasování pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0e) ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou

mezi Obcí Ludgeřovice (prodávající), Silvií Kapounovou a Janem Kapounem, oba

bytem Slovanská 981/21, 748 01 Hlučín (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm,

advokátem, Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava – Poruba. Na základě uvedené Smlouvy

prodává obec Ludgeřovice kupujícím pozemek parc. č. 3088/28 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu 828 696,- Kč bez DPH (1 002 722,10 Kč vč. DPH).
Hlasování pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0f) ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou mezi

Obcí Ludgeřovice (prodávající), Marianem Karpitou a Ivanou Karpitovou, oba bytem

Jana Nerudy 874/1, 748 01 Hlučín (kupující) a JUDr. Milanem Čichoněm, advokátem,

Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava – Poruba. Na základě uvedené Smlouvy prodává obec

Ludgeřovice kupujícím pozemek parc. č. 3088/46 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za

cenu 686 700,- Kč bez DPH (830 907,- Kč vč. DPH).

Hlasování pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0g) ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) o uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou

mezi Obcí Ludgeřovice (prodávající), Naďou Kučerovou a Janem Kučerou, oba bytem

Rtm. Gucmana 1/1191, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (kupující) a JUDr. Milanem

Čichoněm, advokátem, Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava – Poruba. Na základě uvedené

Smlouvy prodává obec Ludgeřovice kupujícím pozemek parc. č. 3088/14 (orná půda) v k.ú. Ludgeřovice za cenu 816.850,- Kč bez DPH (988.388,50 Kč vč. DPH).
Hlasování pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0

5. ZO schválilo mechanismus prodeje 21 pozemků v lokalitě u rybníků v VI. kole ve znění

předloženého návrhu. Jedná se o tyto pozemky:

parc.č. 3088/2 , travní porost o výměře 2 082 m2,

parc.č. 3088/3, orná půda o výměře 1 033 m 2 , parc.č. 3088/15, orná půda o výměře 956 m 2 , parc.č. 3088/17, orná půda o výměře 941 m 2 , parc.č. 3088/18, orná půda o výměře 936 m 2 , parc.č. 3088/19, orná půda o výměře 933 m 2 , parc.č. 3088/22, orná půda o výměře 881 m 2 , parc.č. 3088/23, orná půda o výměře 948 m 2 , parc.č. 3088/24, orná půda o výměře 947 m 2 , parc.č. 3088/25, orná půda o výměře 945 m 2 , parc.č. 3088/26, orná půda o výměře 947 m 2 , parc.č. 3088/27, orná půda o výměře 948 m 2 , parc.č. 3088/29, orná půda o výměře 1 011 m 2 , parc.č. 3088/31, orná půda o výměře 1 033 m 2 , parc.č. 3088/32, orná půda o výměře 1 034 m 2 , parc.č. 3088/33, orná půda o výměře 1 032 m 2 , parc.č. 3088/41, orná půda o výměře 924 m
2
,

parc.č. 3088/42, orná půda o výměře 923 m
2
,14. 6. 2017

Stránka 3 z 5parc.č. 3088/43, orná půda o výměře 923 m
2
,

parc.č. 3088/44, orná půda o výměře 841 m
2

parc.č. 3088/46, orná půda o výměře 763 m
2

Hlasování pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0

6. ZO rozhodlo vydat na základě ustanovení § 84 odstavec 2, písmeno d) zákona

č.128/2000 Sb., o obcích, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb. o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu s ustanovením § 31,

odstavec 1 a 2 zákona č.576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými

prostředky, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s ustanovením § 7 odst. 3

zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů úplné znění

Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Ludgeřovice, příspěvkové

organizace.
Hlasování pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0

7. ZO rozhodlo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84

odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku obce Ludgeřovice č. 2/2017,kterou

se stanoví společný školský obvod Základní školy a mateřské školy Ludgeřovice pro

vzdělávání žáků v 6. – 9. postupném ročníku.
Hlasování pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0Ze zasedání ZO odešel p. Pavel Paskuda.8.1 a) ZO rozhodlo na základě žádosti Karla Malíka, bytem Zdeňka Vavříka 3001/7, Ostrava-Bělský Les a Ing. Ireny Malíkové, bytem Nad Pískovnou 1493/4, Ludgeřovice , Bc. Veroniky Tenglerové, DiS, bytem Nad Pískovnou 1510/6, Ludgeřovice , Lukáše Jízdného, bytem Slavníkovců 823/26, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory , o záměru prodeje části obecního pozemku parc.č. 3080/1 orná půda, k.ú.Ludgeřovice , ve variantě A (B).

Hlasování pro: 0 Proti: 15 Zdržel se: 2

8. 2 a) ZO rozhodlo na základě žádosti JUDr. Petra Čegana, bytem Malá 309, Ludgeřovice
o záměru prodeje části obecního pozemku parc.č. 180/3 – ostatní plocha, ostatní

komunikace, k.ú. Ludgeřovice , o výměře cca 24,67 m 2 . Přesná výměra bude upřesněna

geometrickým plánem, který nechá na své náklady vyhotovit žadatel.

Hlasování pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 1b) ZO rozhodlo, že prodej bude realizován za cenu stanovenou znaleckým posudkem,

který nechá vypracovat obec Ludgeřovice a cenu za znalecký posudek připočte ke

stanovené kupní ceně.

Hlasování pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 1c) ZO ukládá starostovi obce zabezpečit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce.

Hlasování pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 1

9. a) ZO projednalo Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Ludgeřovice za rok 2016.14. 6. 2017

Stránka 4 z 5Hlasování pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0b) ZO projednalo Závěrečný účet obce Ludgeřovice za rok 2016 a vyjadřuje souhlas

s celoročním hospodařením obce Ludgeřovice za rok 2016, a to bez výhrad.
Hlasování pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0c) ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Ludgeřovice, sestavenou ke dni
31. 12. 2016.

Hlasování pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0d) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/2017 v rozpočtu obce na r. 2017.
Hlasování pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0Ze zasedání ZO odešel MUDr. Martin Havlík, p. Břetislav Kaňa.10. a) ZO rozhodlo o uzavření smluv o zřízení věcného břemene - zřízení

služebnosti inženýrské sítě s vlastníky pozemků, dotčených stavbou splaškové

kanalizace obce Ludgeřovice.
Hlasování pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0Ze zasedání ZO se vzdálil JUDr. Petr Čegan.b) ZO zmocnilo starostu obce k podpisu jednotlivých smluv o zřízení věcného

břemene - služebnosti inženýrské sítě s vlastníky pozemků, dotčených stavbou

splaškové kanalizace, uvedených v příloze č. 1, která bude nedílnou součástí

tohoto usnesení.
Hlasování pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0Na zasedání ZO se vrátili JUDr. Petr Čegan, p. Břetislav Kaňa.11. ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2016

včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu

Hlučínska za rok 2016 Odborem podpory korporátního řízení a kontroly Krajského

úřadu Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy Kontrolní a revizní komise Svazku

obcí mikroregionu Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření Svazku obcí

mikroregionu Hlučínska za rok 2016.

12. ZO rozhodlo pojmenovat ulici v lokalitě ul. Lípová, na pozemku parc.č. 3080/73 názvem „Nová“.

Hlasování pro: 15 Proti: 1 Zdržel se: 0

13. a) ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o

obcích (obecní zřízení) o uzavření darovací smlouvy č. DS-OP-046-11-Vym-2017 mezi

státní příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle (dárce) a Obcí Ludgeřovice (obdarovaný). Na základě

této smlouvy nabyde obec Ludgeřovice do svého výlučného vlastnictví pozemky

- parc.č. 2539/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 138m
2
,

- parc.č. 3580/34 ostatní plocha – zeleň o výměře 3 424m
2
,

- parc.č. 3580/35 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 2 297m
2
,

- parc.č. 3580/39 ostatní plocha – zeleň o výměře 1 192m
2
a

- parc.č. 3580/42 ostatní plocha – zeleň o výměře 118m
2

v celkové účetní hodnotě 317.175,- Kč.

Hlasování pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 114. 6. 2017

Stránka 5 z 5

b) ZO uložilo starostovi obce podepsat darovací smlouvu č. DS-OP-046-11-Vym-2017

mezi státní příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle (dárce) a Obcí Ludgeřovice (obdarovaný) až poté, kdy

bude obci exekutorem potvrzeno, že vydá souhlas s vymazáním poznámky v oddíle C na

příslušném listu vlastnictví po provedení vkladu vlastnických práv k pozemkům, které

jsou předmětem darovací smlouvy, ve prospěch obdarovaného, anebo poté, kdy bude

ověřeno, že takovýto souhlas nebude pro provedení výmazu poznámky vyžadován.

Hlasování pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 1

14. ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 15. zasedání ZO Ludgeřovice.Další bod jednání, který zastupitelstvo projednalo a bylo o něm hlasováno:


15. a) ZO rozhodlo zařadit na program jednání ZO bod s názvem „Provoz a hospodaření

školní jídelny při provozování veřejných a soukromých akcí“.

Hlasování pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 1


b) ZO pověřilo FV ZO k vypracování zprávy o provozu a hospodaření školní jídelny při

provozování veřejných a soukromých akcí, tato zpráva bude předložena na jednání ZO

dne 13. 9. 2017.

Hlasování pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 1


Na jednání bylo dle prezenční listiny přítomno celkem 18 členů zastupitelstva obce.

Omluveni: Ing. Lukáš MučkaNeomluveni: ---


Za správnost: Mgr. Daniel Havlík, starosta obce

V Ludgeřovicích, 14. 06. 2017Mgr. Daniel Havlík v.r.

starosta obceIng. Alena Janošová v.r.

místostarostka obce