Obec Ludgeřovice - OZV č. 2/2017

Ze samosprávy
Obec Ludgeřovice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
19. 06. 2017
Originální zdroj
http://www.ludgerovice.cz/urad/deskaNEW/OZV_2_2017.pdf
Nalezeno adres
1
Obec Ludgeřovice
Zastupitelstvo obce Ludgeřovice

Obecně závazná vyhláška obce Ludgeřovice č. 2/2017,
kterou se stanoví společný školský obvod základní školy
Zastupitelstvo obce Ludgeřovice se na svém zasedání dne 15. 6. 2017 usnesením č. 7.usneslo

vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

(dále jen „vyhláška“):Čl. 1

Stanovení společného školského obvodu.


Na základě Dohody, uzavřené mezi obcí Ludgeřovice a obcí Markvartovice o vytvoření

společného školského obvodu základní školy pro vzdělávání žáků v 6. – 9. postupném

ročníku, je území obce Ludgeřovice částí společného školského obvodu Základní školy a

Mateřské školy Ludgeřovice, se sídlem Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice ,

IČO: 00 300 390, zřízené obcí Ludgeřovice.
Čl. 2

Závěrečné ustanovení


Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 9. 2017.
………………… …..…………………….

Ing. Alena Janošová v.r. Mgr. Daniel Havlík v.r.
místostarosta obce starosta obce
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: