Sdružení obcí Hlučínska - závěrečný účet SOH za rok 2016

Ze samosprávy
Obec Ludgeřovice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
19. 06. 2017
Originální zdroj
http://www.ludgerovice.cz/urad/deskaNEW/Zav.ucet%20SOH%20za%20rok%202016.pdf
Nalezeno adres
6
Licence: DJWG XCRGBZUC !ZUC (31122016 ! 01012016) DSO Sdružení obcí Hlučínska ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 18.05.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 71179216 nazev DSO Sdružení obcí Hlučínska ulice, č.p. Mírové náměstí 23 obec Hlučín PSČ. pošta 74801 Kontaktní údaje telefon +420 553 654 99 fax e-mail hlucinsko©hlucinsko.eu VWWV stránky www.hlucinsko.com Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu l. Plnění rozpočtu příjmů ll. Plnění rozpočtu výdajů |||. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně Vl. Majetek Vli. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO & vnitřní převody Vlll. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatni doplňující údaje 16. 05. 2017 10h30m505 Zpracováno systémem UCR© GORDiC© spol. s r. o. strana 1 f 6 Licance: DJWG XCRGBZUC f'ZUC (31122016 ! 01012016) I. PLNENI ROZPO lLJ PRIJMU Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 10 000,00 256 000,00 235 140,44 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 2 257 000,00 2 645 900,00 2 057 024,60 Přijmy celkem 2 267 000,00 2 901 900,00 2 292 165,04 Detattm' výpis položek dle druhového třídění rozpočtové sktadby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy : poskytování služeb a výrobků 226 000,00 214 146,20 211 Příjmy z vlastní činnosti 226 000,00 214 146,20 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 994,24 214 Výnosy z finančního majetku 10 000,00 10 000,00 994,24 21 Příjmy : vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 10 000,00 236 000,00 215 140,44 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 000.00 20 000,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 20 000,00 20 000,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 20 000,00 20 000,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 10 000,00 256 000,00 235 140,44 Vlastní příjmy (třída 11.244) 10 000,00 256 000,00 235 140,44 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 397 500,00 411 Neinv.přij.transl.od veř.rozp.ústřední úrovně 397 500,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí _ 2 182 000,00 1 857 000,00 1 671 700,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 75 000,00 391 400,00 385 324,60 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovne 2 257 000,00 2 248 400,00 2 057 024,60 41 Neinvestiční přijaté transfery 2 257 000,00 2 645 900,00 2 057 024,60 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 2 257 000.00 2 545 900,00 2 057 024.30 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4j 2 267 000,00 2 901 900,00 2 292 165,04 16. 05.201? 10h30m505 Zpracováno systémem UCR© GORDtCtš) spol. s r. 0, strana 2/ 6 Licence: DJWG ||. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ XCRGBZUC JZUC (31122016 ! 01012016) Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 267 000,00 4 056 841,63 2 500 771,53 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 267 000,00 4 056 841,53 2 500 771,53 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300 000,00 299 000,00 280 673,00 501 Platy 300 000,00 299 000,00 280 673,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přispna st.potzaměstnan. 75 000,00 75 000,00 70 174,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 26 000,00 25 260,00 503 Povinné pojistné placene zaměstnavatelem 100 000,00 101 000,00 95 434,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 400 000,00 400 000,00 376 107,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 35 000,00 31 311,51 513 Nákup materiálu 20 000,00 35 000,00 31 311,51 5161 Služby pošt 5 000,00 4 059,30 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 12 000,00 10 721,00 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 7 000,00 5 428,49 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 313 000,00 2 131 600,00 2 010 709,23 516 Nákup služeb 1 332 000,00 2 155 600,00 2 030 918,02 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) ' 10 000,00 11 000,00 10 792,00 5175 Pohoštění 21 000,00 31 000,00 26 643,00 517 Ostatní nákupy 31 000,00 42 000,00 39 435,00 5194 vecne dary 14 000,00 14 000,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věcdary 14 000,00 14 000,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 397 000,00 2 246 600,00 2 101 664,53 5321 Neinvestiční transfery obcím 60 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 5 000,00 5 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtúm územní úrovně 65 000,00 5 000,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 65 000,00 5 000,00 5492 Dary obyvatelstvu 30 000,00 53 000,00 23 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 30 000,00 53 000,00 23 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 30 000,00 53 000,00 23 000,00 5901 Nespecifikovaná rezervy 375 000,00 1 352 241,63 590 Ostatní neinvestiční výdaje 375 000,00 1 352 241,63 59 Ostatní neinvestiční výdaje 375 000,00 1 352 241,63 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 267 000,00 4 056 841,63 2 500 771,53 Výdaje celkem (třida 5+6) 2 287 000,00 4 056 841,63 2 500 771,53 Saldo příjmů a výdajů (Přijmy-Výdaje) 1 154 941,63- 208 505,49- 16-05-2017 70030m505 Zpracováno systemem UCR© GORDICG spol. s r. 0 strana 3 16 Licence: DJWG XCRGBZUC fZUC (31122016/01012016) lII. FINANCOVÁNÍ (zapojeni vlastních úspor a cizich zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování : tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 5111 Uhrazené splátky krátkodvydaných dluhopisů t-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.proslř. (-) 6114 Změna stavu králkod. prostř.na bank.účtech(+l-) 8115 1 154 941,63 208 606,49 Akt. kratkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení |ikvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu a) 1 154 941,53 203 606,49 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stavlr 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovnéctg 1.1 Základní běžný účet 1 154 941,63 208 606,49- 946 335,14 208 606,49 Běžné účty fondů úsc Běžné účty celkem 1 154 941,63 208 606,49- 946 335,14 208 606,49 Pokladna V. PENEZNI FONDY - INFORMATIVNE Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdil rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 11. Obrat konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotne výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenilelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 19 428,20 19 428,20 Ostatni dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věcí a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 649 981,00 649 981,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k soitwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 19 428,20- 19 428,20- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 16-05-2077 10h30m503 Zpracováno systémem UCR© GORDJCtE spol. s r. 0. strana 4 l' 6 Licence: DJWG XCRGBZUC !ZUC (31122016/ 01012016) MB.-Els Název majetkového účtu Počáteční stav lt 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opravky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov,véci Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 649 981,00- 649 981,00- Opravky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Materiál Pořízení materiálu Materiál na skladě 204 000,30 6 666,68- 197 333,62 Materiál na cestě vu. VYÚČTOVÁNÍ FIN. vaAl-tů K ROZPOČTÚM KRAJÚ oeci oso A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 2 162 000,00 1 657 000,00 1 671 700,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 75 000,00 391 400,00 365 324,60 5321 Neinvestiční transfery obcím 60 000,00 5329 Ostatgl neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní 5 000,00 5 000,00 urovn vm. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHÚ KE sr. ROZPOČTU. ST. FONDÚM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) (Výdaje) |x. ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘš_Í_ víz. příloha č. 1 x. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH 0803 A HOSPODAŘENÍ s JEJICH MAJETKEM víz. pňloha č. 2 16.05.2017 10h30m50$ Zpracováno systémem UCR© GORDJCG) spol. s r. 0. strana 5 !& r. Licence: DJWG XCRGBZUC /Z|'JC (31122016 / 01012016) XI. OSTATNÍ oomáuící ÚDAJE Razítko ůčetni jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lenka Mušálková 7“ Podpisový záznam osoby / odpovědné za správnost / CJ údajů - - Osoba odpovědná za rozpočet Mgr. Herbert Pavera A „\ Podpisový záznam osoby ! odpovědné za správnost údajů Statutá rni zástupce Mgr. Herbert Pavera „ Podpisový záznam ď ', statutárního zástupce ' V 16.05.2017 10h30m505 Zpracováno systémem uceo conorco spor. s r. 0. strana 5 f 5 EIekLmnícký podpis 43.201? KRAJSKÝ ÚŘAD Ccrlíňkálamorapodpim: Jméno Ing HwGibová * MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ štít "“?"“ & Odbor podpory korporátního řízení a kontroly , , „ , ($? $ 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj- MSK 32725/2017 Sp Zn, KON/11680/2016/Sam ' " 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Blanka Gábová Telefon: 595 622 704 Fax: 595 622 282 E-mail: posta©msk.cz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Sdružení obcí Hlučínska, IC: 71179216 za rok 2016 Na základě písemné žádosti ze dne 30. 3. 2016 provedla kontrolní skupina ve složení: - - „ ,- Identifikační K t I k F k P . | „ on ro ms uplna un ce overenlc ka c. Ing_ Blanka Gábová kontrolor pověřený řízením 393/03/2016 2502 dne 6. 3. 2017 přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí kdatu 31. 12. 2016, místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Bolatice. Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2016 dne 20. 10. 2016. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci dobrovolného svazku obcí dne 6. 3. 2017. Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření: — Mgr. Herbert Pavera, předseda - Ing. Lenka Mušálková, účetní - Mgr. Lenka Osmančíková, referentka Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne 8. 11. 2016. www,msk.cz Čj.: MSK 32725/2017 Sp. zn.: KON/11680/2016/Sam Dílčí přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obcí“) bylo prováděno zejména dle následujících právních předpisů, souvisejících s činností orgánů svazku obcí: 1. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 128/2000 Sb.), zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.), zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 3 o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.), zákon č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.), vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška Č. 410/2009 Sb.), vyhláška č. 5/ 2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška Č. 5/2014 Sb.), České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy), vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 323/2002 Sb.), zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 137/2006 Sb.), zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.), zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon Č. 262/2006 Sb.), zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.), zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon č. 90/2012 Sb.), vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizací majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.), vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.), zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.), stanovy svazku obcí a další vnitřní předpisy. 218 www.msk.cz Čj.: MSK 32725/2017 Sp. zn.: KON/ll680/2016/Sam Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s 5 2 zákona č. 420/2004 Sb.: - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, - finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, - náklady a výnosy podnikatelské činnosti svazku obcí, » peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů, - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví svazku obcí a s majetkem státu, s nímž hospodaří svazek obcí, - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, - ručení za závazky fyzických a právnických osob, - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, - zřizování věcných břemen k majetku svazku obcí, - účetnictví vedené svazkem obcí. Předmět přezkoumání hoSpodaření byl ověřen z hlediska: - dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření svazků obcí, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, - souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, - dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, - věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. A. Výsledek přezkoumání hospodaření Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 byly zjištěny: A.1 méně závažné chyby a nedostatky dle 5 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu A.1.1 Ověřením profilu zadavatele bylo zjištěno, že smlouva o dílo ze dne 16. 12. 2016 uzavřená s ČESKOU REGIONÁLNÍ TELEVIZÍ s.r.o. na zajištění "Zpravodajství z Hlučínska na internetové a regionální televizi" sepsaná na dobu neurčitou od 1. 1. 2017 ve výši Kč 23.750,--/měsíc (Kč 1.140.000,—- /48 měsíců) nebyla zveřejněna na profilu zadavatele ve ihůtě do 15 dnů od jejího uzavření (zveřejněno dne 6. 3. 2017). Zjištěný stav není vsouladu s 5 219 Zákona č. 134/2016 Sb. 3/8 www.msk. cz Čj.: MSK 32725/2017 Sp. zn.: KDN/11680/2016/Sam B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků 0.1 Vzhledem ktomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl svazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě. 0.2 Vzhledem k tomu, že při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 30. 9. 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl svazek obcí povinen přijmout opatření k nápravě. Dle informací poskytnutých zástupci svazku obcí, v kontrolovaném období svazek obcí: - neuskutečnil finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, — neúčtoval o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, - neuskutečnil peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů, - nehospodařil s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, - neručil za závazky fyzických a právnických osob, - majetek ve vlastnictví svazku nebyl zatížen zástavním právem ve prospěch třetích osob, - majetek ve vlastnictví svazku nebyl zatížen věcným břemenem. C. Závěr C.1 Při přezkoumání hospodaření dle 5 2 a 5 3 zákona č. 420/ 2004 Sb. za rok 2016 . byly dle 5 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) - zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn & dodatků v souladu se zákonem. C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě . při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti. C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku . podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí (celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00) 7'64 % . podíl závazků na rozpočtu svazku obcí 4 89 0/o (celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 0,00) ' . podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí 0,00 % 418 www.rink.cz Čj.: MSK 32725/2017 Sp. zn.: KON/ll680/2016/Sam D. Upozornění V souvislosti se změnami některých právních předpisů upozorňujeme na: — změnu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - účinnost od 21. 2. 2017 (zveřejňování střednědobého výhledu, schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření, závěrečného účtu, správní delikty), - nový zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, účinnost od 21. 2. 2017, výjimka tj 17 odst. 3 nabývá účinnost 1. 1. 2018. S ohledem na větší srozumitelnost a transparentnost účetnictví doporučujeme: — věnovat zvýšenou pozornost právním předpisům souvisejícím s vedením účetnictví a s obsahovým vymezením jednotlivých účtů dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a Českých účetních standardů, např. účtování cestovních příkazů, poskytovaných a přijatých finančních darů, — vytvořil: účetní řady pro jednotlivé druhy dokladů tak, aby byly např. odděleny bankovní výpisy pro jednotlivé banky, pokladní doklady, interní doklady, - věnovat zvýšenu pozornost vyhotovování účetních dokladů tak, aby ke každému účetnímu dokladu byl připojen i prvotní doklad, ze kterého je zřejmý obsah účetního případu (jedná se především o předpisné doklady k fakturám či smlouvám a opravné doklady) - doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost určení okamžiku uskutečnění účetního případu dle ČÚS č. 701 — účty a zásady účtování na účtech, např. při účtování o platbách dle bankovních výpisů a o uzavřených smlouvách, Jiná upozornění: - doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost uzavírání smluvních vztahů tak, aby právní předpis uvozující smlouvu byl v souladu s předmětem smlouvy (např. smlouva o dílo ze dne 16. 12. 2016 uzavřená dle 5 2586 zákona č. 89/2012 Sb. sČESKOU REGIONÁLNÍ TELEVIZÍ s.r.o. na předmět smlouvy — služby: vysílání a prezentaci zpravodajství a archivu na satelitní, regionální a internetové televizi). Vtéto zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené vzápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření svazku obcí. Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů. Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny, pořízené fotokopie, popř. převzaté stejnopisy, jsou uvedeny v Seznamu předložených dokumentů. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že svazek obcí nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle 5 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/ 2004 Sb. Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Svazek obcí je povinen podle 5 13 odst.. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech svazku obcí. SIS www.msk.cz Čj.: MSK 32725/2017 Sp. zn.: KDN/11680/2016/Sam Svazek obcí je dále povinen podle 5 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v požadované písemné informaci uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a vtéto lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Nesplnění těchto povinností je podle 5 14 zákona č. 420/2004 Sb. správním deliktem, za který uloží přezkoumávající orgán pokutu až do výše 50 000 Kč. Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu. Zpracováno a projednáno dne 6. 3. 2016 Zprávu zpracovala a sepsala: Ing. Blanka Gábová, „ „„ . ode sáno uznávan'm elektronic 'm od isem kontrolor povereny rizenim p p y ky p p Seznam předložených dokladů: - návrh rozpočtu dobrovolného svazku na rok 2016, písemnosti dokládající zveřejnění návrhu rozpočtu na úředních deskách a způsobem umožňujícím dálkový přístup ve všech členských obcích, - rozpočtové opatření č. 1/2016, usnesení sněmu svazku obcí č. 20/7/b ze dne 4. 2. 2016, - rozpočtové opatření č. 2/2016, usnesení sněmu svazku obcí č. 23/8/i ze dne 29. 4. 2016, - rozpočtové opatření č. 3/2016, usnesení sněmu svazku obcí č. 26/9/f ze dne 7. 6. 2016, - rozpočtový výhled do roku 2020, usnesení sněmu svazku obcí č. 16/6/v ze dne 4. 12. 2015, - schválený rozpočet dobrovolného svazku na rok 2016, usnesení sněmu svazku obcí č. 16/6/u ze dne 4. 12. 2015, - závěrečný účet za rok 2015, usnesení sněmu svazku obcí č. 23/8/b ze dne 29. 4. 2016, návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku za rok 2015, písemnosti dokládající zveřejnění návrhu závěrečného účtu na úředních deskách a způsobem umožňujícím dálkový přístup ve všech členských obcích, - písemnosti k inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2015, - rozvaha k 20. 9. 2016, - účetní doklady č. 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 - bankovní Výpis česká spořitelna a.s. a ČNB za období 09/2016, - účetní doklad č. 90085, 90087, 90083, 9084, 90081, 90082, 90083 a 90079 - přijaté faktury za období 09/2016, - usnesení sněmu svazku obcí č. 23/8/c ze dne 29. 4. 2016 - schválení účetní závěrky dobrovolného svazku za rok 2015, - Výkaz FIN 2-12 M k 30. 9. 2016, - výkaz zisku a ztráty k 30. 9. 2016, - smlouva o vytvoření svazku obcí včetně stanov ze dne 31. 3. 2003 a dodatku č. 1 stanov účinného od 18. 11. 2014, 613 www.mskcz Čj.: MSK 32725/2017 Sp. zn.: KON/11680/2016/Sam darovací smlouva ze dne 18. 4. 2016 uzavřená s dárcem — fyzickou osobou na přijetí finančního daru v hodnotě Kč 20.000,——, usnesení rady sdružení č. 35/14/e ze dne 31. 3. 2016, účetní doklad č. 54 ze dne 28. 4. 2016, darovací smlouva ze dne 16. 6. 2016 uzavřená s obdarovaným - Muzeum Hlučínska, p.o. na poskytnutí nnančního daru ve výši Kč 20.000,--, usnesení sněmu č. 26/9/e ze dne 7. 6. 2016, účetní doklad č. 102 ze dne 17. 6. 2016, darovací smlouva ze dne 3. 5. 2016 uzavřená s obdarovaným - Charita Opava na poskytnutí finančního daru ve výši Kč 5.000,--, usnesení rady sdružení č. 38/15/d ze dne 29. 4. 2016, účetní doklad č. 77 ze dne 30. 5. 2016, darovací smlouva ze dne 6. 5. 2016 uzavřená s obdarovaným - Prajzská Ambasáda, 2.5. na poskytnutí finančního daru ve výši Kč 5.000,--, usnesení rady sdružení č. 38/15/c ze dne 29. 4. 2016, účetní doklad č. 76 ze dne 30. 5. 2016, smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01617/2016/ÚPS ze dne 6. 5. 2016 na poskytnutí dotace ve výši Kč 86.800,-- na financování projektu "Festival kultury a hlučínských řemesel 2016", usnesení rady sdružení č. 35/14/i ze dne 31. 3. 2016, závěrečné vyúčtování projektu ze dne 12. 9. 2016 ve výši Kč 81.542,--, včetně účetních dokladů dokládajících čerpání dotace, účetní doklad č. 154 ze dne 12. 9. 2016 - vratka nevyčerpané dotace v hodnotě Kč 5.258,--, smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00570/2016/ŽPZ ze dne 30. 3. 2016 na poskytnutí dotace ve výši Kč 149.600,-- na financování projektu "šetrně s vodou doma, na zahradě i v krajině", usnesení rady sdružení 31/13/f ze dne 29. 2. 2016, smlouva o dílo ze dne 20. 7. 2016 uzavřená se zhotovitelem — fyzickou osobou na jazykovou korekturu knihy "Prajzáci III aneb k osudům Hlučínska v době nacistické okupace 1938 - 1945" za cenu Kč 5.000,--, usnesení rady sdružení č. 45/18/i ze dne 19. 7. 2016, smlouva o vytvoření autorského díla ze dne 30. 5. 2016 uzavřená s autorem - fyzickou osobou na vytvoření publikace "Prajzáci III aneb k osudům Hlučínska v době nacistické okupace 1938-1945" za autorský honorář Kč 50.000,-— a 10 výtisků vytvořené knihy, usnesení rady sdružení č. 40/16/g ze dne 30. 5. 2016, dodatek č. 6 ze dne 3. 2. 2016 ke Smlouvě o partnerství ze dne 29. 4. 2010 uzavřený se Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Lhotka, usnesení rady sdružení č. 29/12/b ze dne 22. 1. 2016, dodatek č. 6 ze dne 25. 1. 2016 ke Smlouvě o partnerství ze dne 29. 4. 2010 uzavřený se Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Petřkovice, usnesení rady sdružení č. 29/12/b ze dne 22. 1. 2016 dodatek č. 6 ze dne 9. 2. 2016 ke Smlouvě o partnerství ze dne 29. 4. 2010 uzavřený se Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Hošťálkovice, usnesení rady sdružení č. 29/12/b ze dne 22. 1. 2016 smlouva o partnerství ze dne 3. 2. 2016 uzavřená s obcí Dobroslavice, usnesení rady sdružení č. 29/12/d ze dne 22. 1. 2016, smlouva o partnerství ze dne 7. 3. 2016 uzavřená se Statutárním městem Opava, Městskou částí Malé Hoštice, usnesení rady sdružení č. 29/12/c ze dne 22. 1. 2016, dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci projektu "Šetrně s vodou doma, na zahradě i v přírodě": usnesení rady sdružení č. 35/14/b ze dne 31. 3. 2016 o vyhlášení výběrového řízení, výzva k podání nabídky a její odeslání 3 ks ze dne 1. 4. 2016, 3 ks nabídek, usnesení rady sdružení č. 38/15/b ze dne 29. 4. 2016 o výběru dodavatele, oznámení o výsledku výběrového řízení ze dne 2. 5. 2016 včetně odeslání, smlouva o dílo ze dne 9. 5. 2016 uzavřená s vítězným dodavatelem NATURA OPAVA — CZECH REPUBLIC, n.p. v hodnotě Kč 188.000,--, zpráva revizní a kontrolní komise o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2015 ze dne 24. 3. 2016, plná moc ze dne 7. 11. 2016 Dobrovolného svazku Sdružení obcí Hlučínska k zastupování při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2016 dne 8. 11. 2016 718 www.msk.cz Čj.: MSK 32725/2017 Sp. zn.: KON/11680/2016/Sam rozpočtové opatření č. 4/2016, usnesení sněmu svazku obcí č. 35/12/f ze dne 23. 11. 2016, rozpočtové opatření č. 5/2016, usnesení sněmu svazku obcí č. 39/13/k ze dne 13. 12. 2016, rozpočtový výhled do roku 2021, usnesení sněmu svazku obcí č. 39/13/m ze dne 13. 12. 2015, dokumentace k inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2016 (plán inventur ze dne 14. 12. 2016, zápis o výsledku inventarizace majetku ze dne 23. 1. 2017, inventurní soupisy), příloha rozvahy k 31. 12. 2016, rozvaha k 31. 12. 2016, účetní doklady ke smlouvě o dílo ze dne 9. 5. 2016 uzavřené se společností NATURA Opava - Czech Republic č. 900093 ze dne 4. 10., č. 90115 ze dne 24. 11., č. 90116 ze dne 24. 11. a č. 90117 ze dne 25. 11. 2016, účetní deník za období 12/2016, účetní doklady od č. 230 — č. 252 — za měsíc prosinec 2016, Výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2016, výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016, darovací smlouva ze dne 12. 10. 2016 uzavřená s občanským sdružením "ZÁLUŽNÉ" na finanční dar ve výši Kč 3.000,--, usnesení sněmu sdružení č. 31/11 ze dne 23. 9. 2016, účetní doklad č. 181 ze dne 25. 10. 2016, darovací smlouva ze dne 14. 12. 2016 uzavřená s fyzickou osobou na finanční dar ve výši Kč 20.000,--, usnesení sněmu sdružení č. 39/13 ze dne 13. 12. 2016, účetní doklad č. 245 ze dne 19. 12. 2016, ÚZ 319 - závěrečné vyúčtování účelové dotace poskytnuté na projekt "Šetrné s vodou doma, na zahradě i v přírodě“ ve výši Kč 149.600,-- ze dne 12. 12. 2016, účetní doklad č. 244 ze dne 12. 12. 2016, smlouva o dílo ze dne 16. 12. 2016 uzavřená s ČESKOU REGIONÁLNÍ TELEVIZÍ s.r.o. na zajištění "Zpravodajství z Hlučínska na internetové a regionální televizi" na dobu neurčitou od 1. 1. 2017 ve výši Kč 23.750,——/měsíc, usnesení rady sdružení č. 54/22 ze dne 13. 12. 2016 (fotokopie), smlouva o běžném účtu v cizí měně ze dne 1. 12. 2016 uzavřená s Českou spořitelnou a.s., usnesení rady sdružení č. 50/20 ze dne 31. 10. 2016. 878 www.msk.cz Sdružení obcí Hlučínska, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín , IČ 71179216 Zpráva Kontrolní a revizní komise o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2016 V souladu s ustanovením článku VIII, odst. 5 Stanov dobrovolného svazku obcí (dále jen Stanov) Sdružení obcí Hlučínska (dále jen SOH) byla provedena kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky SOH za rok 2016. Kontrolu provedli členové kontrolní a revizní komise SOH dne 23. března 2017 za přítomnosti Mgr. Lenky Osmančikové, referentky SOH. Kontrola byla provedena za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Při kontrole byly předloženy účetní výkazy DSO k 31. 12. 2016 a bylo zjištěno: 1. Hospodaření SOH &) DSO SOH hospodařil v roce 2016 dle schváleného rozpočtu (schváleno pod usnesením č. 161610 na 6. Sněmu SOH dne 4. 12. 2015). Rozpočet SOH byl schválen jako vyrovnaný s příjmy 2 267 000,- Kč a výdaji v objemu 2 267 000,- Kč. b) v průběhu roku bylo schváleno na zasedáních Sněmů 5 rozpočtových opatření, která vystihovala průběh vývoje hospodaření SOH. Schválený rozpočet Příjmy 2 267 000,- Kč Vydání 2 267 000,- Kč Upravený rozpočet Příjmy 2 901 900,00 Kč Vydání 4 056 841,63 Kč Financování 1 154 941,63 Kč Skutečnost k 31. 12. 2016 příjmy 2 292 165,04 Kč Vydání 2 500 771,53 Kč Financování 208 606,49 Kč viz. tabulka hospodaření Sdružení obcí Hlučínska. Sdružení obcí Hlučínska, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín , IČ 71179216 2. Inventarizace majetku Inventarizace majetku byla provedena inventarizační komisí dle nových pravidel (vyhláška 270/2010 Sb.) a schválené směrnice o inventarizaci majetku a Vyřazováni majetku DSO, včetně Plánu inventur na rok 2016. Z provedené fyzické i dokladové inventury byl vyhotoven Zápis o výsledku inventur podepsaný členy inventarizační komise a předsedou SOH dne 23. 1. 2017. Při kontrole účetních výkazů bylo zjištěno, že SOH vlastní k rozhodnému dni: - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - software 19 428,20 Kč - Oprávky k dlouh. nehmotnému majetku - 19 428,20 Kč - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 649 981,00 Kč - Oprávky k drobnému dlouh. majetku - 649 981,00 Kč - Materiál na skladě — pamětní medaile 197 333,62 Kč - Poskytnuté zálohy 0,00 Kč - Ceniny (stravenky) 10 020,00 Kč Závazky vůči dodavatelům 82 923,50 Kč Závazky vůči zaměstnancům 16 926,00 Kč Zúčtování s inst. soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 9 957,00 Kč Závazky - jiné přímé daně 2 385,00 Kč Přijaté zálohy 80 000,00 Kč Pohledávky (členské příspěvky za rok 2016) 175 200,00 Kč Dohadné účty aktivní 497 500,00 Kč 3. Kontrola účetních a pokladních dokladů V roce 2016 byly provedeny výběry hotovosti z bankovního účtu SOH přes pokladnu. Kontrola pokladních dokladů byla provedena namátkovým způsobem. Pokladní doklady byly chronologicky a přehledně řazeny v šanonech. Obsahovaly podstatné náležitosti, tak jak ukládá zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., a vyhláška 410/2009 Sb., kterou se řídí vybrané účetní jednoty v oblasti účetnictví ÚSC a dobrovolných svazků. Zůstatek pokladny byl dne 8. 12. 2016 vložen na bankovní účet SOH a zůstatek v pokladně k 31. 12. 2016 tak byl 0,- Kč. Kontrola účetních dokladů byla rovněž provedena namátkovým způsobem. Účetní doklady byly chronologicky a přehledně řazeny všanonech. Obsahovaly podstatné náležitosti, tak jak ukládá zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., a vyhláška 41012009 Sb., kterou se řídí vybrané účetní jednoty v oblasti účetnictví ÚSC a dobrovolných svazků. Sdružení obcí Hlučínska, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín , IČ 71179216 l—lgmčžem o cf lučínsk V roce 2016 byly z rozpočtu SOH na základě smluv poskytnuty tyto finanční příspěvky a dary: 4. Kontrola využití poskytnutých finančních prostředků Prajzské Ambasádě, 2.3. na akci „Běžecká štafeta do Říma“ 5 000 Kč Charitě Opava na podporu činnosti dětského stacionáře Mraveneček 5 000 Kč Muzeu Hlučínska, příspěvkové organizaci na pořízení informačních brožur 20 000 Kč Asociaci přátel Československého opevnění Opavska a Hlučínska 2. s. na tvorbu informačních letáčků pro turisty 3 000 Kč Občanskému sdružení „ZÁLUŽNÉ“ na realizaci XX. slezského vlastivědného symposia 3 000 Kč Předsedovi SOH Mgr. Herbertu Paverovi za aktivitu a výbornou práci pro SOH 20 000 Kč Dary účinkujícím souborům na Otevírání turistické sezóny v Hradci nad Moravicí dne 7. 5. 2016: - Bolatické seniorky ' 2 000 Kč - Srubek 3 000 Kč - Kobeřanka 4 000 Kč - Majiček 2 000 Kč Dary souborům za účast na prezentaci Hlučínska v Praze a v Poslanecké sněmovně 23. 5. 2016: - Bolatické seniorky 3 000 Kč - Kobeřanka 5 000 Kč Honoráře účinkujícím souborům na Festivalu kultury a hlučínských řemesel dne 10. 7. 2016 v Hlučíně: - Gymnastky ze Závady 2 000 Kč - Bolatické seniorky 2 000 Kč - Hlučiňanka 4 000 Kč - Taneční skupina Bobři 2 000 Kč - Taneční soubor Vřes 2 000 Kč - Karmašnice 2 000 Kč - Senior klub 2.5. 2 000 Kč - Seniorky ze Závady 2 000 Kč - Kobeřanka 4 000 Kč - Klub seniorů Kobeřice 2 000 Kč - Rohovanka 4 000 Kč - Vlašanky 2 000 Kč Sdružení obcí Hlučínska zaplatilo členský poplatek na rok 2016 Sdružení pro rozvoj MSK ve výši 5 000 Kč. Sdružení obcí Hlučínska, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín , IČ 71179216 Sdružení obcí Hlučínska obdrželo vroce 2016 finanční dar ve výši 20000 Kč od Mgr. Herberta Pavery. Kontrola nezjistila nehospodárné či neoprávněné použití poskytnutých prostředků či majetku z rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska. 5. Kontrola dotací - přijatých transferů V roce 2016 SOH přijalo dotace: a) z Moravskoslezského kraje na projekty: - Rozvoj regionu Hlučínska (ÚZ 605) ve výši 75 000 Kč - Manažer regionu Hlučínska (ÚZ 606) zálohu ve výši 80 000 Kč - Šetrné s vodou doma, na zahradě i v přírodě (ÚZ 319) ve výši 148 782,60,-Kč - Festival kultury a hlučínských řemesel 2016 (ÚZ 341 ) ve výši 81 542 Kč 6. Kontrola výpisů z bankovních účtů Kontrolou výpisů z běžných účtů u České spořitelny, a.s. a u České národní banky ze dne 31. 12. 2016 bylo zjištěno, že konečný zůstatek 946 335,14 Kč na účtech souhlasí se zůstatkem uvedeným v účetní evidenci. 7. Kontrola dodržování zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek Kontrolní a revizní komise zjistila po ověření profilu zadavatele, že smlouva o dílo ze dne 16. 12. 2016 uzavřená sČESKOU REGIONÁLNÍ TELEVIZÍ s.r.o. na zajištění „Zpravodajství zHIučínska na internetové a regionální televizi" sepsaná na dobu neurčitou od 1. 1. 2017 ve výši 23 750 Kč/měsic (1 140 000 Kč/48 měsíců) nebyla zveřejněna na profilu zadavatele ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření (zveřejněno 6. 3. 2017). Závěn Kontrolní a revizní komise při kontrole hospodaření SOH za rok 2016 se řídila ustanovením zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření samosprávných celků a DSO a nezjistila žádné nedostatky ve vedení účetnictví či porušení rozpočtových pravidel (zákon 250/2000 Sb.). Kontrolní a revizní komise zjistila porušení 5 2019 Zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o veřejných zakázkách, kdy smlouva o dílo ze dne 16. 12. 2016 uzavřená s ČESKOU REGlONALNI TELEVIZÍ s.r.o. na zajištění „Zpravodajství z Hlučínska na internetové a regionální televizi" sepsaná na dobu neurčitou od 1. 1. 2017 ve výši 23 750 Kč/měsíc (1 140 000 Kčl48 měsíců) nebyla zveřejněna na profilu zadavatele ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření (zveřejněno 6. 3. 2017). Sdružení obcí Hlučínska, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín , IČ 71179216 Členové KRK byli seznámeni s výsledkem přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016 provedeným auditory MSK, kteří při kontrole zjistili méně závažné chyby a nedostatky dle 5 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu. Na základě posouzení všech skutečnosti a dle závěru zprovedené kontroly doporučuje KRK orgánu SOH projednat a schválit: 1) účetní závěrku Sdružení obcí Hlučínska sestavenou krozvahovému dni 31. 12. 2016 dle novely zákona 563/91 Sb., o účetnictví a za 2) Závěrečný účet SOH za rok 2016 s vyjádřením „souhlasu s celoročním hospodařením a to s výhradou“. KRK upozorňuje, že SOH je povinno přijmout dle 5 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. nápravné opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Hlučínska za rok 2016 Moravskoslezským krajem a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem na Sněmu SOH. SOH je dále povinno podle 5 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v požadované písemné informaci uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatýchopatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Kontrolní zpráva byla vyhotovena ve třech vyhotoveních a obdrželi ji předseda SOH, pověřená účetní a KRK. V Bolaticích dne 23. března 2017 Ilja Novotný - člen KRK ........... _ .“ ............................. Mgr. Pavel Dominik - člen KRK ' IČO 71179216 „ sítí?/Nir. OdPa Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2016 Odpa Položka Název Schválený rozpočet U pravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2016 4113 Neinvestiční ři'atétransfe za státních fondů 4118 Neinvestiční převody : Národního fondu 4121 Neinv. přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté t_ra_rlsfery od krajů 0,00 0,00 2 132 000,00 75 000,00 0,00 397 500,00 1 857 000,00 391 400,00 0,00 0,00 1 671 700,00 385 324,60 2 143 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 172 000,00 124 425,00 2143 Cestovní ru ch 130 000,00 3113 5 169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 172 002,00 15 000,00 124 425.00 7 780,00 3113 5175 Pohoštění 21 000,00 21 000,00 18 852,00 Bez ODPA 2 257 000.00 2 645 900,00 2 057 024,60 3113 5 194 Věčné dary 4 000,00 4 000,00 0,00 2143| 2111|Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0 000,00 8 000.00 3113 Základní školy 40 000.001 40 000,00 26 632,00 2143|Cestovni 0,00 8 000,00 8 000,00 3399 0112| 2111|Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 108 000,00 105 000,00 3399 5112|Zastupitelstva obcí 0,00 108 000,00 105 000,00 3399 5139 5169 5321 Nákup materiálu j.n. Nákup ostatnich služeb Neinvestiční transfery obcím 0,00 100 000,00 60 000,00 0,00 406 600,00 0,00 0,00 404 463,00 0,00 63 10 2141|Příjmy : úrokú (část) 10 000.00 10 000,00 994,24 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 160 000.00I 406 600,00 404 463.00 6310 Obecné 10 000,00 10 000,00 994,24 6112 6409 2111 Příjmy : poskytování služeb a výrobků 0,00 110 000,00 101 146,20 6112 5139 5169 Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 25 000,00 163 000,00 22 677,81 140 595,25 6409 2321 Přijaté neinvestičnígry 0,00 20 000,00 20 000,00 6112 zastupitelstva obcí 0,00I 208 000.00 163 273,06 6409|05tatní Příjmygcelkem 63 10 5163 lS|užhy peněžních ústavů 5 000,00 7 000,00 5 423,49 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000.00 7 000,00 l 5 428,49 FINANGGVÁNÍ 6409 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300 000,00 299 000,00 280 673,00 Tř. 8 8115 Zústatky účtů k 31. 12. 2015 0,00 1 154 941,63 208 606.49 6409 5031 Povinné poj. na soc zah. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti 75 000,00 75 000,00 70 174,00 l-'ce_|l_