Opatření obecné povahy - přech. DZ silnice II/310 v Lukavici uzavírka žel. přejezdu P4062 - Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Ze samosprávy
Obec Žamberk
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
19. 06. 2017
Originální zdroj
http://www.zamberk.cz/prezentace/dokumenty.no.index/33842.pdf
Nalezeno adres
13

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK
odbor správní a dopravy

Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk
Čj.: MUZBK-12274/2017/SPDO-3
Spisová značka: MUZBK-12274/2017/SPDO
Spis. skart. znak, lhůta: 280.10.1 S5
Počet listů/příloh/listů příloh: 3/1/3


Vyřizuje: Bc. Kateřina Halbrštátová
Telefon: 465 670 296
E-mail: k.halbrstatova@zamberk.eu
ID datové schránky: ia9b3gu


Datum: 19.06.2017
*VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU


Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy (dále jen "správní orgán") jako příslušný
správní úřad dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a dle
ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) na základě žádosti, kterou podal Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO
25253361, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice , kterou zastupuje Jiří Lorenc ETS, IČO
45540161, 5. Května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou ze dne 25.05.2017 a po předchozím
písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Pardubického
kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu v Ústí nad Orlicí, vydaného
pod č.j.: KRPE-41886-1/ČJ-2017-171106 ze dne 31.05.2017

s t a n o v u j e
v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhlášky
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích přechodnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích
na silnici: silnice č. II/310, silnice č. II/360, silnice č. I/11, silnice č. II/312, silnice č.

III/31017, silnice č. III/3141, silnice č. III/3602, ÚK Lukavice
v místě: Lukavice, Letohrad, Žamberk
z důvodu: uzavírky železničního přejezdu P4062 na silnici II/310 při provádění opravy

železničního přejezdu
Dopravní značení bude umístěno dle přiložených situací dopravního značení.


Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky
Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada
Provedení dopravních značek: retroreflexivní
Zodpovědná osoba: Jiří Lorenc, LORENC ETS, tel.: 606 642 987
Platnost úpravy: od 25.06.2017 do 30.06.2017
Pokračování č.j.: MUZBK-12274/2017/SPDO-3


2/3


Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Dopravní značení případně dopravní zařízení, proveďte a umístěte před zahájením akce dle

dopravních schémat, pokud tyto jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního
popisu uvedeného v tomto stanovení.

2. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené
pozemní komunikace.

3. Svislé přechodné dopravní značení – přenosné dopravní značky budou umístěny na
červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 – 200 mm a musí
být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné značky musí být v reflexním provedení.
Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 ,,Dopravní značky na pozemních
komunikacích“. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad niveletou
vozovky. Jako závaznou lze použít publikaci TP 66 ,,Zásady pro označování pracovních míst
na pozemních komunikacích, které bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j.: 21/2015-
120-TN/1 ze dne 12.03.2015 s účinností od 01.04.2015.

4. Osazení dopravního značení zajistí odborná firma. Náklady spojené s instalací dopravního
značení hradí žadatel. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního
opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a
případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je Jiří
Lorenc, LORENC ETS, tel.: 606 642 987.

5. Ve smyslu § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu se k zajištění bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu povoluje užívání přenosných dopravních značek, po dobu nezbytně
nutnou. Přenosné značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek
nedošlo ke změně jejich polohy.Odůvodnění
Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na základě
návrhu žadatele po písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického
kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu. Správní orgán žádost
posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o silničním provozu a dle vyhlášky č. 294/2015
Sb. ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh
opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.
Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o
uzavírce, které bude v předmětné věci vydávat Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy.
Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo
doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem resp. bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Poučení
Podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.Otisk úředního razítka
Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy


Za správnost vyhotovení:
Bc. Kateřina Halbrštátová, referent (oprávněná úřední osoba)Pokračování č.j.: MUZBK-12274/2017/SPDO-3


3/3


Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu,
který písemnost doručuje a dále na úřední desce MěÚ Letohrad, OÚ Lukavice a zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Toto opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.


Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:


Příloha:
Situace dopravního značení 3x.


Obdrží:
účastníci (doručenky):
Jiří Lorenc ETS, IDDS: 3ukj46v
místo podnikání: 5. Května č.p. 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
zastoupení pro: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Hlaváčova č.p. 902, 530 02 Pardubice 2
Obec Lukavice, IDDS: pcza3ir
sídlo: Lukavice č.p. 117, 561 51 Letohrad
Městský úřad Žamberk, úřední deska, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk
Městský úřad Letohrad, úřední deska, IDDS: mnbb4qe
sídlo: Václavské náměstí č.p. 10, 561 51 Letohrad
Obecní úřad Lukavice, úřední deska, IDDS: pcza3ir
sídlo: Lukavice č.p. 117, 561 51 Letohrad


dotčené orgány:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí,
Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Tvardkova č.p. 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie,
IDDS: ndihp32
sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2