Veřejná vyhláška - přechodné stanovení úpravy provozu na komunikacích Otavská, Cukrovarská, Schoellerova, Dr. Marodyho, Vážská, Něvská a Jizerská

Zveřejněno
19. 06. 2017
Originální zdroj
http://cakovice.cz/zdroj.aspx?typ=4&Id=22144&sh=-292716395
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 121

Úřad městské času

Odbor dnpravy u životního prostředí
Bechyňská 539

199 ou Praha 9

nwm“

xw sram

wwwČJ Mcwx Ixosv'zunopžv fm“ C 2“” *S225
sr. ZN MCHW 707720177onzr se „ s; 3mm, 7,7

. M P
vymsz: WHDSIEWSUEŠH u “975/20”
W ”4mm !MINI HllWIHlIWl m HlHlllM
!ZM/HL. mhcähv unsnáílunanyu *wczgesésmmú
DATUM !ó 05 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o miuhu npalřcnl nhccnc' povahy p sumu/ení mislní
uhmy hmm m. pnzemnieh lmmlml h n v m k uvlaměm'
připuminck s n mmk.Odbnr 40mm u ?hmm'hu prostřcm' ÚMČ Praha 7x (Me oDžr P187 jm ,Hru v.; aplávní úřad,
příslušný „0ch § 40 mm 5, pm“ :k [Akuna c 13mm Na, o pozemních knmunikmch u: mění
phmych Vřudphñl u dh- „M 124 adsl a zákona a 351/2000 Sb., pmvnzu na pwcmmch kcmumkncích
a c změnc „zkmrych zákona v: mění pczdąších mama /mžlg 7m „zam h užmčním pmvazu y
2mm hzchz o návrhu ohcmc povahy padl: ust § 177 a „u š 173 zákona c 54m 2004 „sh , správní
řád,vezném pczuemch pm ,mazwn Správniru'd upodle m. g 770 7 m'wv a zam“
uhuc'nhn plovnzu a vyhlášky a zu 2007 s kmh se provádüákon u Mlmčmm provazu, na mms
wow, kLemu pcdm dnc 0a os 2017 špuh: o» rrmkc' služby M., Pod Ša|1cenn~644 x, tha x., 50794120, mm matným: na umně hm: mocí mutmnel: stavhy splvltsnosL Tcm- mh Prahaas, TČ 477123224. Třcbuhusrická 45/1 l. Praha m, mc z hh;ch na zaklade phvs musí stuwhním
Pražská „hmmm as, v 45273500, Partymmká 7/7, Praha 7 c hmm/hm „mms x mslc'ho
píenusnéhn dapmvmhn znnčcm l drum“ pruvedení rckchumm hmode smvl „mm „Oprava
nv, ul. Dr. Mnrudyhn,Nám. 2 . hru“, wěvská, Cukmmhj, Praha Čaknvicc“

ODZP mx předkládá

přechndné slllmvcní úpmy pruvulu mi kumuqikacíeh 0mm, Cukmvnnká Sclmellemw, n..
MM ...1,th Vážxká. Něuká . „hmm v hm kanviuch

,h Dpatřłm' hhccns pmahy pm

:pccrw: . v HKMHŠHÍ „chrth :vnléhu doplavmho mccm m komunikath v P137: mhmcxch
pa dubu pruvádění stavby vc üncch 0141171017 dn ”113.20”. :HU pňlnženš dokumentu: a wmmñ
Jednutllvýchemp, mnmnedhnoumw Lohomsmnnvení, 7ar uvedených podmínek pro w; h
mhzncl.a) Kcsazcm' přenosnehn dopmvmhn /vmłem a zanzcm' Sc wmlñlu Pulme ČR. KŘ pruhem
hLm mu; odbor služby dopravní pullcl: Souhlasným štdnuvvskem zc dhc 12052077
vydmmu ,ma c] KRPA Hmm/C Jov-ooou DZ, k sumu doprmnihu měcm, ktereh-
„mnm z dondň mhou» 7mm

by Instalace preno 'ho wMuhu dopravního ?ndčum bude pmvcdmm \ 50mm QČSN EN
mam sme' sudí dny-77mm' mužem' 7 as: 7 37; dcpmm znacky (mm: !měn zn
(w 01 5020 V Dopravní /ml v m pozcmnmx kumunlknclch (Včetně „mch z
Vacuum a n* o V zam; hm dopramí zhaccm ha pn/çmnlch kamumkam'ch z mém;
vmuuuu :c nák 30172000 sh h „rumu m pozemmch kmhmihmch (ve mém' pomwch
zákonů)

am mu um Mc mm as V ”hc r-x Odbm du:ravv u a„„h„›1'gm:„u.xe'=
czzczmu m 02s m ::dm h m (m4 w
2x4 u;

u›

.vsum zmsn muu

o
š
.w N a

w nazvem ram ptám,mrmmmnwmwzunoh'nsq Dar” Nm' mm 1mm' m v „nwm pmvcdcmm \ „mm x › Veškevě duprmm
mm; 'Más „meno na mipowdap'ułh „Www hmm" :hmm/man znacenl nemu' hn
narušuvm wmuání Aopmwu suma: na kunhankaçíúv

u) Tenm'n cele' akce Je 7 31 x 2017 pheka nvmky Važská Všvská pm poluvmádv 4
s 72mm překnp mžavmky aukrnvmká Schm' cnw.: po pulmnmch 01 7 HW.“ 2m:
obnova povrchu khžokav Cukrm á Schnellcmva za x* i 2* x 2m" .« „hmm povrchu
khzuvmky mu www 2x x 7 318mm Vuhcfch Dl Mamdyho, Nm :s hm
Cukmwmm a Ntxcki budou po dubu oprav pruvweny mu;ch „m uphnš uzmírky
kunnmzmd a nm opravy \ kílžmatkéch mm“ vyznačeny „by/m a m) uknhu'm' HMCle
Pu dubu pruvádčm' why ma: npmvr :miobuww dopww › nąhmmmi mm 1mm MHD

mm \'1mm pmva nn pozsmnv'w
mm mm <1 [nvyžnduvm veřejný mju"
se slanmcnýlm pudm'yrúami
ndné nedusmk) hm mm

u) on?? m Sl m 1qu: pmw um ,mw
hmmmka J,upmv|i,dup mm? pt.
nm v případě. z: dupmvm' l .zm mm Hmmm v rnzpn'
žamm dee plov' u umu' knmmm osnztm' DZ a m'
odstraňovzl


n Insmme LUP'MHŠMU Imccm' a dnwmníha zařízení bude pmvmw v L:rmv'm udwunklseném
v rozhcdmh' o M aštm'm užíuim' komumkccl v [Haze Lelfmny.

v „0mm c „u Š 172 nm é spwzľanlho řádu, mm- „mm k njuhu „m . [ mam-e' lpomínk),
› w ,.› .1mm 2: „na mmn n povumow mm. m Hmm „pmmm mnm nom: V auuladn
„nku m s 172 ndst s splávnmoímu nmhnuk :mnm mmumdmpmm udeodněnémmHky
»nwm ncumnmštzďejlzhž pra“, Www; „sm 721m) nmhnu být Hmm “mnm“ [3.1310 um;an
Pnpomính a námnky prUU mnm ge mnžnu padat kLMČ mm 13 ODZP Rummy; 6317.
anhuque. n)(JDPlecsnnsluusi Q 1*: om mevm'hn min
vyzývá

„mm n m ve mměmuzem' usub), „m k návrhu varm'em' obecné puuhy puuám; Www;
dn v< dnu ndc m.: zveřejnění Luhclo mm

0 u n y o d n č n
Návrh ra mnm-m' menu' umím; pm\0Z„ m paman hmmm + km s.: tyka nsnzem
dommního mam nzní předkláda, nu lama; dm: ktcmu „042mm Oh 05 2m". spulcčnuaL
~ Pod Šmceml 4:4 1, Praha x, u' 501444220, tvarů umpmc na zjk'ndé plne mou
[hmmm :mvhy :pm: 105x lcnmm Ham .n TC mms» Tíehnhasucká 45 u, ?rm vu.
kmá Am.”ch ra umně plne mouí š Hmmm mam; [máme as , IČ 452mm), may/mm;
a" P1 ,m o umlstěm' »Néhu Jowmvvlhn matem' z du'odu prmedem Rkomuum hmkmouu why
nazvané „nprmn ru, ..L m. Marndyho. Nim. zs. břczum ňěwk , Cukrumnká. Praha
Čnkmicc“ x rum (akmmích K osazení daplmmha znayenv u :ah/um' :u wmmą Pnhmc CR KŘ
pul'me nmrmy 7 odbm služb) dopravní puhue ,mm 'm ě mka n m non 2017
\ydnnc'm pod Kkpmwm ČLzuH-uouu !724 pro 1mm „ wrmclvylnh [m 'nky spam
komumkacř USK m m rm; u, (a [m Mť „mm x [annmvatdc hmmadne duprmy
[Dupmmmm m m 15mm“. „a ROPU»sMČPrałmČaknwccMmm mm
„dany oduqm mym
ODZP HMC Prima 1x.má rnhck: H :u 1mm. 7 own Kargmmá 2. Praha 4
TSK m m Prahu :a , Řásnmka a, Prahu
Dopm 'podmkm m Praha“,SuknlmçkúžH/áz,P1ah29

ROPID. Ry
MČ namcakomc, „am 25 brmu :21, x. Praha o

fm'an
w' mm
Mt, Puma m

mv w nnzv x.vmon NUTNO OHRADIT ZABRANAMV SE zz.
ovoz ŘÍZEN PROŠKGLENVMI

PŘ! PŘEKOPU KŘVŽDVAYKY BUDE PR
vmcovmxv SE ?GNAUZAČNM PRAPORKV.

PRACE V mluvATcE FROEEHNOU o VIKENDU NE

m

„- mm,
A „Na

wav.

s;

\ m
„ m

m mi
V „u

W m.. a

„s w,

mm á

ž

912m

BO SVATCÍGH.

9mm

m
Ý ,
„me g ; *
L, „ ' x
155m PREKOP KŘIZOVATKY L
CUKRpVARSKA x SCHOELLEROVA w
h g i“mm“. '
„u 'MŠ g

.of

*5mm

m... mm
' 25/:


k mw ' „m É 1

PRACOVNMV SE

PRACE V KRl'zavAmE PRDBÉH
m

WKOPV numo DHRADIT ZÁBRANAMI se zz.
PRI PŘEKDPU KRIŽOVATKY :aqu PROVOZ ŘIZEN PROŠKOLENVW Ó
SlGNALIZACNIMl PRAPORKV. q u!
w
~ 1 , . x
~ ~ ~ A
PREKOP KRIZOVATKY 1

N00 o VÍKENDU NEBO SVÁTCICH

V' CUKROVARSKÁ x SCHOELLEROVA


a
Š'
Šä
5 š; '
; :c z? x
; :v z“ s „
,/
x
~ 1 m m
”Z mm: ř'imm
~ 5 m mm
x W mm a
„ ~ š '
w m Saw? k x
mm. g

WH 5mm
mm,

mm 1

m 2.
PŘEKpP KŘIŽQVATKY ~
VAZSKA x NEVSKA

34s:”GA .

„W

găl ,

:2112

*' OPRAVA FTV

„l m- nsAnn 7 mu v

„u „nwm vw

srAvaA mm mm A mnm vam mmum sum


r

mmmmmmgąwgw. „mm