VV - Rozhodnutí o povolení

MĚSTSKÝ ÚŘAD PfSEK ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č.j.: Ev. č.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MUPI/2017/27542/Hm /UZ-036 PUP/053/2017/Hrn - OOP/stan Ing. Jaroslav Hrneček 382 330 111, 382 330 555 e-podatelna@mupisek.cz V Písku dne: 04.07.2017 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í o p o v o l e n í z v l á š t n í h o u ž í v á n í , u z a v í r k y a NAŘÍZENÍ OBJÍŽĎKY Městský úřad Písek, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech pozemních komunikací podle § 40, odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), na základě souhlasu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, jako majetkového správce pozemní komunikace - silnice, dotčené zvláštním užíváním a uzavírkou, dále souhlasu města Mirotice, jako vlastníka místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dotčených uzavírkou, dále souhlasu města Mirotice, jehož zastavěným územím má být povolena uzavírka a nařízena objížďka a předchozího souhlasného stanoviska Policie ČR, KŘ policie Jihočeského kraje, Dl Písek ke zvláštnímu užívání a k uzavírce a k objížďce pozemních komunikací, rozhodl dne 04.07.2017 ve věci žádosti o povolení zvláštního užívání a uzavírky pozemní komunikace, kterou podal dne 30.06.2017 žadatel - STRABAG a.s., IČO: 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 , zastoupený na základě plné moci Pavlem Bílkem - dopravně inženýrská opatření, IČO: 65013395, Máchova 895, 386 01 Strakonice , takto: I. podle §§ 24 a 25 odst. 6 písm. c) bod 2 a 3 a písm. d) zákona o pozemních komunikacích povoluje obchodní firmě: STRABAG a.s. IČO: 60838744 se sídlem : Praha 5, Na Bělidle 198/21 z a s t u p u j e : Pavel Bílek - dopravně inženýrská opatření IČ: 65013395 se sídlem : Strakonice, Máchova 895 (dále jen „žadatel“) a) zvláštní užívání a částečnou uzavírku silnice č. 111/00423 ve městě Mirotice, v části obce Radobytce - části vozovky střídavě pravého a levého jízdního pruhu, v úseku od konce zástavby v Radobytcích (ve směru na Boříce) částí průtahu obce po začátek smyčka místní komunikace, v km 4,110 - 3,910 aktuálního provozního staničení silnice, v délce uzavírky cca 200 m, pro provádění stavebních a výkopových prací v okrajích vozovky, v krajnici a pro překop vozovky silnice po polovinách za provozu a dále pro zábor silnice pro pohyb stavební techniky na vozovce a pro umístění inženýrských sítí a jiných podzemních vedení v silničním pozemku, při zachování vedení protisměrného kyvadlového provozu v souvislosti s realizací stavby: „Kanalizace v obci Radobytce", b) úplnou uzavírku silnice č. III/00423 ve městě Mirotice, v části obce Radobytce, v úseku od křižovatky se silnicí č. II/604 průtahem Radobytcemi ve směru na Bořice po začátek části obce Bořice, v km 3,431 - 5,435 aktuálního provozního staničení silnice, v délce uzavírky 2.004 m, pro provádění stavebních a výkopových prací v silnici v souvislosti s opravou komunikace v rámci stavby: „Oprava silnice III/00423 Radobytce“ - pokládka vyrovnávací a obrusné vrstvy vozovky SO 101 a SO 102 a recyklace s reprofílací vozovky na průtahu Radobytcemi SO 101. Zvláštní užívání a částečná uzavírka pro pokládku kanalizace se povolují v období od 17.07.2017 do 05.08.2017, včetně, Úplná uzavírka celého úseku silnice pro její opravu se povoluje v denní (pracovní) době v období od 06.08.2017 do 25.08.2017 včetně, s jejím přerušením v noční (mimopracovní) době, v požadovaných dnech, vše v rozsahu podle předloženého harmonogramu prací a předložené situace dopravně inženýrského opatření. V noční době, mimo nutnou dobu vyplývající z technologického postupu opravy silnice a v ranní předpracovní době do 07:00 hod a v odpoledni popracovní době po 17:30 hodin umožní stavba (pracovníci stavby) průjezd vozidlům dopravní obsluhy. Stanovená objížďka: Pro úplnou uzavírku úseku silnice č. III/00423 pro etapy dle DIO 1 (SO 101) pro opravu silnice je pro dopravní obsluhu do obce Radobytce pro místní provoz nařízena obousměrná objížďka pro veškerou dopravu, která bude vedena a značena v Radobytcích po místní komunikaci do Strážovic a odtud po silnici č. 111/1215 na křižovatku se silnicí č. III/00423 a odtud po silnici č. III/00423 do Radobytců. Pro úplnou uzavírku úseku silnice k Bořicím (SO 102), která v Bořicích končí a je slepá, nebude nařizována objížďka a případná dopravní obsluha pro místní provoz bude vedena stávající boční komunikací ze silnice č. III/00423 na silnici č. 111/1215 ve směru na Strážovice. Opatření ve vedení pravidelné linkové dopravy: Úplnou uzavírkou dotčené části silnice III/00423 nedojde ke změnám ve vedení pravidelné linkové osobní dopravy, neboť zmíněnou silnící není linková doprava vedena. Zároveň se pro tuto uzavírku žadateli ukládají následující závazné podmínky : 1. Toto povolení nenahrazuje jiná povolení, vyjádřeni, stanoviska, potřebná podle platných zvláštních předpisů (zejména pak ohlášení stavby (stavební povolení), povolení k zásahům do zeleně apod.). 2. Prostor uzavírky silnice musí odpovídat zákresu situace projektové dokumentace dopravně inženýrského opatření (DIO): „Oprava silnice III/00423 Radobytce", zpracovaného Pavlem Bílkem - dopravně inženýrská opatření, Máchova 895, 386 01 Strakonice , z května a z července 2017, který byl předmětem stanoviska Policie ČR, KŘP JčK, Dl Písek vydaného pod č.j.: KRPC-74476- 1/ČJ-2017-020506-I ze dne 06.06.2017 a ze dne 03.07.2017. 3. Součástí tohoto rozhodnutí je s odkazem na ustanovení § 39 odst. 4 písm. f) Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, níže uvedené stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích 4 V průběhu prací probíhajících za zvláštního užíváni a částečné uzavírky úseku průtahu obcí Radobytce pro pokládku kanalizace a za úplné uzavírky dotčených úseků silnice č. III/00423 pro opravu silnice musí být zajištěna bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a bezpečnost chodců. Kanalizace bude ukládána v souběhu s vozovkou vždy za provozu se zúžením vozovky na jeden jízdní pruh s min. šířkou 2,75 m jako pohyblivé a posuvné na sebe navazující pracovní místo s jeho max. délkou 30 m, rovněž tak překop vozovky pro uložení kanalizace bude prováděn po polovinách za provozu v kyvadlovým protisměrným vedením dopravy řízené v denní pracovní době pracovníky stavby (zhotovitele), kteří budou náležitě označení, proškoleni a poučeni ve smyslu vyhlášky č. 294/2016 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na Strana 2 (celkem 12) pozemních komunikacích a v noční mimopracovní době pomocí světelného signalizačního zařízení (mobilních semaforových souprav). V případě potřeby bude při provádění prací na opravované vozovce za úplné uzavírky doprava též řízena pracovníky stavby (zhotovitele). Vždy musí být zajištěn přístup (nikoliv příjezd) do uzavírkou dotčených sousedních nemovitosti, objektů a provozoven a podle možností stavby bude též zajištěna pracovníky stavby i nutná dopravní obsluha pro místní provoz, zejména pro obyvatele přilehlých nemovitostí na průtahu části obce Radobytce a přilehlých lesních a zemědělský pozemků pro jejich obhospodařování (sklizňové práce apod.). Při pokládce obrusné vrstvy vozovky v celém úseku silnice a zejména při technologické přestávce v rámci recyklace podkladních vrstev na části průtahu v části obce Radobytce nebude průjezd komunikací možný. Do uzavřeného úseku silnice musí být umožněn nouzový příjezd pro vozidla rychlé pomoci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Zdravotnické záchranné služby a Policie ČR. Dále musí být zajištěna organizace svozu komunálního odpadu (případné snesení nádob pracovníky stavby na místo určení) a zásobování provozoven. 5. O chystaných dopravních opatřeních musí žadatel prokazatelným způsobem v dostatečném časovém předstihu informovat majitele a uživatele dotčených přilehlých nemovitostí, objektů, a provozoven. Zahájeni a ukončení uzavírky musí žadatel v předstihu nahlásit složkám záchranného integrovaného systému: Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje. Zdravotnické záchranné službě. Policii ČR, městu Mirotice a vydavateli tohoto povolení. 6. Práce na silnici budou probíhat podle zhotovitelem předloženého harmonogramu prací s technologiemi pokládky kanalizace a opravy silnice podle jednotlivých stavebních objektů (SO), který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 7. Prostor, ve kterém budou probíhat stavební práce - staveniště - musí být řádně zabezpečen podle platných právních předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a č.591/2006 Sb., obojí o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platných zněních a dalších souvisejících právních předpisů při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 8 V prostoru zvláštního užívání a uzavírky silnice č. III/00423 musí být z obou stran silnice (podle stavebních objektů) po celou dobu trvání zvláštního užívání a uzavírky umístěna informační tabule, na které budou uvedeny minimálně následující údaje: datum zahájení a ukončení stavby, resp. datum zahájení a ukončení zvláštního užívání a uzavírky a identifikační údaje osoby, která stavbu provádí (zhotovitel), jméno a příjmení osoby zodpovědné za provádění stavby (stavbyvedoucí) a průběhu zvláštního užívání a uzavírky, včetně kontaktního telefonu, dále jméno a příjmení osoby vykonávající technický dozor stavby včetně kontaktního telefonu a jméno a příjmení osoby zodpovědné za osazení a stav dopravního značení a plnou funkci dopravního zařízení (mobilní semaforové soustavy) včetně kontaktního telefonu. 9. Podmínkami tohoto rozhodnutí nejsou dotčena práva ani povinnosti žadatele plynoucí z jiných právních předpisů. 10. Budou dodrženy podmínky Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, jako majetkového správce silnic II. a III. tříd, uvedené v jejím vyjádření ze dne 26.06.2017: Silniční pozemek a dopravní značení na silnicích budou po ukončení akce uvedeny do původního stavu. 11. Po ukončení opravy silnice č. III/00423 (včetně po pokládce kanalizace) bude silnice v předmětném úseku uvedena do stavu stanoveného projektem, řádně upravena, uklizena, stanoveným způsobem označena a nejpozději do 25.08.2017 ve večerních hodinách uvedena do provozu. Skutečný termín zprůjezdnění bude předem oznámen Policii ČR, KŘP JčK, Dl Písek, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, městu Mirotice a vydavateli tohoto povolení. 12. Za průběh uzavírky pozemní komunikace v plném rozsahu odpovídá žadatel: STRABAG a.s., IČO: 26018055, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 , zodpovědná osoba žadatele: Bohumil Mrázek, tel. č.: 602 594 193. II. Současně se ve smyslu ustanovení § 85 odst. 2 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vyhovuje žádosti o vyloučení odkladného účinku odvolání ve věci zvláštního užívání. Strana 3 (celkem 12) Účastníkem řízení podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád, v platném znění ( dále ien „správní řád“ ) íe : STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 , zastoupený: Pavlem Bílkem - dopravně inženýrská opatření, Máchova 895, 396 01 Strakonice Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 10, 370 10 České Budějovice Město Mirotice, náměstí Mikoláše Alše 18, 398 01 Mirotice STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU Městský úřad Písek, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu"), s t a n o v í podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu v místě zvláštního užívání a uzavírky a vyznačení objížďky na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v územní působnosti obce s rozšířenou působností Písek, povolené tímto rozhodnutím, spočívající v umístění přenosných svislých a přechodných vodorovných dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení uvedených v příloze. Toto stanovení přechodné úpravy provozu je opatřením obecné povahy podle ustanovení § 171 a násl. správního řádu. Podmínky pro umístění a provedení přechodné úpravy provozu: 1. Po dobu uzavírky povolené tímto rozhodnutím, umístěte na dotčených komunikacích přechodnou úpravu provozu podle situace DIO: „Oprava silnice III/00423 Rodobytce“, zpracovaného Pavlem Bílkem - dopravně inženýrská opatření, Máchova 895, 386 01 Strakonice , z května a z července 2017, odsouhlasené Policií ČR, Dl v Písku, č.j.: KRPC-74476-1/ČJ-2017-020506-I ze dne 06.06.2017 a ze dne 03.07.2017, která je jeho přílohou tohoto opatření. 2. Provedení dopravního značení tvořícího přechodnou úpravu, jeho umístění, ukotvení a uchycení, bude odpovídat příslušným předpisům, kterými jsou zejména vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technické podmínky č. TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a č. TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a další související předpisy. 3. Bude-li zřizovaná přechodná úprava provozu v rozporu s místní úpravou, musí být místní úprava po dobu přechodné úpravy zakryta, popř. odstraněna. Po skončení přechodné úpravy musí být původní místní úprava provozu obnovena. 4 Má-li být dočasně zakázáno nebo omezeno stání nebo zastavení silničních vozidel, umístěte příslušné dopravní značky na pozemní komunikaci nejméně 7 dní před prvním dnem zákazu nebo omezení; není-li možné tuto lhůtu dodržet, pak bez zbytečného odkladu po nabytí účinností tohoto opatření obecné povahy. 5 Žadatel plně zodpovídá za stav a umístěni stanoveného dopravního značení, stav a plnou funci světelného signalizačního zařízení. Odpovědná osoba žadatele je povinna nejméně 1x denně provést jejich fyzickou kontrolu a čas a výsledek této kontroly zaznamenat (například do stavebního nebo pracovního deníku) a bezodkladně zajistit nápravu případně zjištěných závad (u světelného signalizačního zařízení jeho nutný funkční provoz). O důvodnění opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu: Protože zdejší odbor jako příslušný správní orgán shledal, že návrh přechodné úpravy provozu před­ ložený žadatelem spolu se žádostí o povolení uzavírky pozemní komunikace, není v rozporu s obecně platnými předpisy, technickými normami ani technickými podmínkami, jakož ani s principy bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a protože se jedná o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanoví správní orgán tuto úpravu bez toho, aby doručoval návrh opatření obecné povahy a aby vyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Poučení k opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu: Strana 4 (celkem 12) Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Písek (§ 77 odst. 5 zákona o silničním provozu). Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 správního řádu). Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského úřadu Písek, odboru dopravy, Budovcova 207, Písek , a to v pondělí a ve středu od 0730 do 1700, v úterý a ve čtvrtek od 08°° do 1530 a v pátek od 0730 do 1400 hodin. O důvodnění Na základě žádosti o povolení zvláštního užívání a uzavírky pozemní komunikace ze dne 30.06.2017 a po jejím posouzení a řádném projednání s vlastníkem/správcem pozemních komunikací dotčených uzavírkou a zvláštním užíváním, kterým je Správa a údržba silnic pro silnice II. a III. tříd, dále město Mirotice pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace dotčené, uzavírkou a městem Mirotice, na jehož zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka, dále s Policií ČR, KŘP JčK, Dl Písek, byly povoleny podle § 24 a § 25 zákona o pozemních komunikacích zvláštní užívání a částečná uzavírka silnice č. III/00423 ve městě Mirotice, v části obce Radobytce - části vozovky střídavě pravého a levého jízdního pruhu, v úseku od konce zástavby v Radobytcích (ve směru na Boříce) částí průtahu obce po začátek smyčka místní komunikace, v km 4,110 - 3,910 aktuálního provozního staničení silnice, v délce uzavírky cca 200 m, pro provádění stavebních a výkopových prací v okrajích vozovky, v krajnicí a pro překop vozovky silníce po polovinách za provozu a dále pro zábor silnice pro pohyb stavební techniky na vozovce a pro umístění inženýrských sítí a jiných podzemních vedení v silničním pozemku, při zachování vedení protisměrného kyvadlového provozu v souvislosti s realizací stavby: „Kanalizace v obci Radobytce a dále úplná uzavírka silnice č. III/00423 ve městě Mirotice, v části obce Radobytce, v úseku od křižovatky se silnicí č. II/604 průtahem Radobytcemi ve směru na Bořice po začátek části obce Bořice, v km 3,431 - 5,435 aktuálního provozního staničení silnice, v délce uzavírky 2.004 m, pro provádění stavebních a výkopových prací v silnici v souvislostí s opravou komunikace v rámci stavby: „Oprava silnice III/00423 Radobytce" - pokládka vyrovnávací a obrusné vrstvy vozovky SO 101 a SO 102 a recyklace s reprofilací vozovky na průtahu Radobytcemi SO 101, a to technologií opravy silnice: recyklace podkladních vrstev s reprofilací vozovky - průtah Radobytcemi a ostatní stavení objekty - úprava armatur na novou niveletu vozovky, provedení spojovacího postřiku a vyrovnávky podkladů, pokládka vrchní obrusné vrstvy krytu vozovky, obnova vodorovného dopravního značení a dosýpání a zpevnění krajnic, vše v rozsahu, způsobem a za podmínek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí. Podmínky rozhodnutí o uzavírce a zvláštním užíváním silnice byly vydány v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, bezpečností chodců a ochrany komunikací a dále změn ve vedení pravidelné linkové dopravy a v únosné míře zohledňují též zpřístupnění přilehlých nemovitostí v prostoru staveniště. Současně s povolením uzavírky správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu na dotčených pozemních komunikacích v územní působnosti obce s rozšířenou působností Písek podle příslušných ustanovení zákona o silničním provozu. Ve smyslu ustanovení § 85 odst. 2 písm. c) správního řádu bylo vyhověno žádosti o vyloučení odkladného účinku odvolání ve věci zvláštního užívání, protože o to požádal účastník řízení a nevznikla tímto újma jiným účastníkům řízení a není to v rozporu s veřejným zájmem. Jelikož povaha dokumentu neumožňuje doručovat dokument prostřednictvím datové schránky - písemnost obsahuje grafickou přílohu, není dokument v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů doručován prostřednictvím datové schránky. Poučení Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, a to podáním u odboru dopravy Městského úřadu Písek. Odkladný účinek odvolání ve věcí zvláštního užívání se vylučuje na základě žádosti ve smyslu ustanovení § 85 odst. 2 písm. c) správního řádu. Odvolání ve věci uzavírky nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích). Při nedodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím může být uvedené rozhodnutí zrušeno (§ 25 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích). Strana 5 (celkem 12) Dnem oznámení rozhodnutí je den doručení stejnopisu rozhodnutí do vlastních rukou. Nebylo-li možné adresátovi písemnost doručit přímo do vlastních rukou a byla proto ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 správního řádu uložena, potom se za datum doručení považuje den vyzvednuti uložené písemnosti, byla-li tato vyzvednuta ve lhůtě do 10 dnů od jejího uložení. Jestliže si adresát nevyzvedl uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, potom se podle § 24 odst. 1 správního řádu písemnost považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Ing. Michal KOVAŘÍK vedoucí odboru V zastoupení: Ing. Václav Stejskal, v.r. vedoucí oddělení dopravy a silničního hospodářství Za správnost vyhotovení: Ing. Jaroslav Hrneček, v.r. Zasílá se odboru vnitřních věcí Městského úřadu Písek a Městskému úřadu Mirotice se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů, o potvrzení rozhodujících dat vyvěšení a sejmutí a o následné vrácení potvrzeného dokumentu zdejšímu správnímu orgánu. Zároveň žádáme o zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti ! Datum vyvěšení . Datum se jm utí: ........................................ Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu. Doručí se Dotčené osoby jednotlivě : STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 zastoupený: Pavlem Bílkem - dopravně inženýrská opatření, Máchova 895, 396 01 Strakonice (žadatel) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 10, 370 10 České Budějovice (správce uzavírané silnice III. třídy) Město Mirotice, náměstí Mikoláše Alše 18, 398 01 Mirotice veřejnou vyhláškou : ostatní dotčené osoby Úřady, kterým se písemnost zasílá se žádosti o vyvěšeni na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšeni a sejmutí a též o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a potržení těchto skutečností: otisk úředního razítka MĚSTSKÝ ÚŘAD 398 01 MIROTICE Podpis a razítko oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a zveřejnění Podpis a razítko oprávněné osoby, potvrzující sejmutí Strana 6 (celkem 12) Městský úřad Písek, odbor vnitřních věcí, Velké náměstí 114, 397 01 Písek 1 Městský úřad Mirotice, náměstí Mikoláše Alše 18, 398 01 Mirotice Dotčené orgány Policie ČR, KŘ Policie JčK, Dl Písek, Pražské Předměstí, Na Výstavišti 377, 397 01 Písek Dále se zasílá Na vědomí Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Písek, Vrcovická 2223, 397 01 Písek Zdravotnická záchranná služba Jč kraje, oblastní středisko Písek, Karla Čapka 2477, 397 01 Písek Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Písek, Vrcovická 2148, 397 01 Písek Byl zaplacen správní poplatek ve výši 500,- Kč za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle položky 36, písm. a), sazebníku k zákonu č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění. Povolení k uzavírce pozemní komunikace nepodléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění. Příloha Přechodná úprava provozu - situace Přílohy pro žadatele 1. Zákres situace - DIO a harmonogram prací ze dne 03.07.2017 2. Stanovisko Policie ČR, KŘP Jčk dopravního inspektorátu Písek ze dne 06.06.2017 a 03. 07.2017 3. Souhlas SÚS JČK, závod Písek se zvláštním užíváním, uzavírkou a s objížďkou ze dne 26.06.2017 4. Souhlas města Mirotice s uzavírkou a objížďkou komunikací a s uzavírkou a s objížďkou na území obce ze dne 30.06.2017. Strana 7 (celkem 12) HMG Oprava silnice III/0C423 Radobytce-Soncc Datum 6.8, 7,8. 8.8. 9.8. 10.8. 11.8. 12. S. 13.8. 14.8. 15.8. 16.R. 17.8. 18.8. 19.8. 20.8. 21.8. 22.8. 23. S. 24.8. 25.3. Kanalizace Recyklace Spoj, postřik Vyrovnávka ACL Obrus ACO Zpevněni krajnic VOZ . Staničení: SO lO l • km 3,431 - 4,112 30102 - km 4.112 5.435 Upíná uzavírka 40 dni Tern ir. : od 1 /.7 . d c 25 8 2017 ' . ji11S8IWIi6"«IÍ»rfiii x - Vypracoval. Bohiřfnii Mrázek ;;iasaQ a.& %• / St ra na 8 (c el ke m 12 ) 3 Přehledová situace : •H . 38 0 12 0 53 0. 7 74 12 4 14 G Strana 10 (celkem 12) Pavel Bílek- rto f ravně inženýrská «natřen- Máchova 895. 386 01 Strakcmct tel. 380 1 20 530. 774 124 14C e-mail: bilek^dioservts.c? IC 6501339í smě» -.A M ir o t ic e ■*" * "SEr%' •* ,M v •- (fl r—r —1 CD CD f\J cT0 7T CD 3 N ) PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ 1 Pn prováném stavebních prací na výstavbě kanalizačního řadu nedojde k ohrožen: silničního provozu 2. Kolmý přechoc vozovky silnice III/00423 buce proveden po polovinách vozovky. Pízeni provozu pověřenými pracovníky zhotovitele. 3. Při výstavoé podélného uloženi kananzačniho řadu bude silniční provoz řízen světelnými signály V případě potřeby bude silniční provoz řízen poveřenym» pracovníky zhotovitele 4. Povóřeni zaměstnanci určen- pro řt2em silničního provozu budou vybaveni zastavovacimi terči Dále musi být oblečeni ve výstražném oděvu s vysokou viditelnosti dle ČSN EN 471 s reflexními pásy 5 Prostor záboru podél pracovního místa bude ohraničen dopravním zařízením t. ; Z4a DETAIL t- schéma pracovního místa pro přechod vozovky po polovinách. DETAIL. 2* schéma pracovního místa pro částečnou uzavírku Zúženi vozovky r»a jeden jízdní preh. Řízení provozu světelnými signály I u ___i s>" ti]®* f # í ;