1146.pdf

Ze samosprávy
Obec Ostrava
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
06. 07. 2017
Originální zdroj
https://www.ostrava.cz/cs/urad/uredni-deska/1146-2017/1146.pdf/download
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
Magistral mesta Ostravy Utvar hlavniho architekta a stavebniho radu Vase znacka: Ze dne: C .J . : Sp. zn.: Vyfizuje: Telefon: E-mail: Datum: SMO/248255/17/UHAaSR/Kral S-SMO/203803/17/UHAaSR Krai Pavel, Ing. +420 599443467 pkral@ostrava.cz 30. cervna 2017 Magistrd odbor vnitrnlc | pfsemnostev.d.; j vyvoSena dne ; wsprivnost souixsin* zvcrajnina ne Sarkajloloya/ / Die rozdelovnfku Vypraveno: 30. cervna 2017 Oznameni Zahajeni uzemniho fi'zeni Dne 30.05.2017 podal zadatel Statutarni mesto Ostrava, 1C 00845451, se sfdlem Prokesovo namestf 1803/8, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava, zastoupeny na zaklade pine moci spolecnostf HaskoningDHV Czech Republic, spot, s r.o., 1C 45797170, se sfdlem Sokolovska 100/94, Karlin, 186 00 Praha. zadost o vydani rozhodnutf o umfstenf stavby ,,Cyklisticke propojeni til. Podcbradova, Horova" na pozemcfch pare. c. 878/1, 878/2, 878/7, 879/2, 886/1, 887/1, 892/2, 893/3, 894/2, 898/2. 900/1, 900/2. 991,997/2,999, 1000, 1013/8, 1013/45, 1096/21, 1096/22, 1262/1, 1262/15, 1268/2, 1272/1. 1 3 1 1 / 1 , 1311 /3 . 1372/1, 1372/26, 1428/1, 1901/2, 1902/1, 1903, 3515/2, 3515/8, 3530/5, 3550/2, 3550/3, 3555/1. 3559/1, 3559/2, 3559/8, 3559/9, 3567/2 v k.ii. Moravska Ostrava. Dnem podanf zadosti bylo zahajeno iizemnf f f z e n f . Popis stavby: Pfedmetem uzemniho f f z e n f jsou nove useky nebo plosne rozsffenf zpevnenych ploch komunikacf pesf a cykl i s t icke dopravy, zpevnena plocha stanoviste sbernych nadob na k o m u n a l n f odpad. p f ' c lozka stozaru svetelneho signalizacniho zaffzeni (SSZ), prelozky a doplnenf vefejneho osvetlenf. S tavebnf upravy stavajfci 'ch komunikacf nevyzaduji ve smyslu § 79 odst. 6 stavebniho zakona rozhodnuti' o umfs tenf stavby ani uzemnf souhlas. Stavba resf propojenf stavajfci cyklisticke stezky E vedoucf podel feky Ostravice a vyprojektovane cyklisticke stezky I vedene po ul . Ceskobratrske v mestskem obvode Moravska Ostrava a Prfvoz. V usecfch obousmerne cyklist icke stezky je s ohledem na ocekavane i n t c n z i t y cyk l i s tu zak ladnf s f f k a stezky navrzena 2,5 m, v usecfch dSlene stezky pro chodce a cykl is ty je sffkove uspofadanf 2,0 m pro cyklisty a min. 1,5 m pro chodce. V mfste spolecne stezky pro chodce a cyklisty bude sffka min. 3.0 m. jednosmerny pruh pro cyklis ty vedeny podel vozovky bude sfrky 1,25 m, jinak 1,0 m. Zacatek fesene trasy se nachazf na ul. Sadove ve vychodnf casti uzemf. Zffzenfm zpomalovacfho pralui s pfejezdem pro cykl is ty se stavba napojf na stavajfcf spolecnou stezku pro chodce a cyklisty vedoucf pfes Komenskeho sady. Po pfekonanf ul. Sadove je cyklisticka stezka sfrky 2,5 m navrzena podel u l i c e Horovy v min. vzdalenost 0,5 m od hrany vozovky a nasledne prochazi mezi stavajfcimi stroniy. Aby nedoslo k poskozenf korenu, bude stezka v tomto Ciseku pfevysena oproti puvodnfmu terenu o cca 0,2 m. Navazujfcf Cisek je fesen jako delena stezka pro chodce a cyklisty sfrky 3,5 m (2,0 m cyklis te , 1.5 m chodci) vedoucf ul icf Sokolska t f fda . Zde bude vyuzfvan stavajfcf chodnfk , ktery se mfs tne rozsfff na navrhovanou s i fku . Pfejezdem pro cyk l i s ty trasa kffzf vozovku ul. Ostrcilova (vychodnf konec u l i c e p f i u l . Blahoslavova) . V ochrannem pasmu pamatneho stromu poblfz k f i zova tky ul . Sokolska t f f d a x Ostrcilova se provede pouze odstranSnf vrchnf vrstvy kry tu s tavajfcfho c h o d n f k u a opeto\ne polozenf asfaltove vrstvy. Pfechod pro chodce pfes vozovku ul. Sokolska t f fda se dop ln f o pfejezd pro cyk l i s ty . Na vychodnf strane ul. Sokolska tffda bude jestg v delce cca 28 m od pfejezdu pokracovat delena stezka 1 5 Prokesovo nam. 8, 729 30 Ostrava www.ostrava.cz 1C 00845 451 DIC CZ 00845 451 Cislo uctu 27-1649297309/0800 III • • • C.J.: SMO/248255/17/UHAaSR/Kral s jednosmernym pruhem pro cyklisty sffky 1,0 m, ktery bude navazovat na prostor pro c y k l i s t y vyznaceny na vozovce. Dojde k celkove stavebni uprave ulice Ostrcilova v liseku mezi ul. Gregorova a Sokolska t f fda . Cykliste smefujicf ze Sokolske t f fdy vyuz i j f vozovku, na ktere bude pomocf piktokoridoru vyznacen prostor pro cykl is ty . Cykliste v opacnem smeru zustanou na delene siezce vyskove oddelene od vozovky. V mfste k f f z e n f trasy s ul. Gregorovou bude na vozovce / f f / e n zpomalovacf prah s pfejezdem pro cykl i s ty . Pote nasleduje cykl is t icka stezka s f f k y 2,5 m v m f s t e stavaj icf zatravnene plochy, ktera se napoji na stavajfcf komunikaci vedoucf podel vezoveho domu a parkoviste smerem k ul. Slavfckove. Pfed napojenim na ul. Slavfckovu je navrzen usek delene stezky pro chodce a cyklis ty s f fky 3,5 m (2,0 m cykliste, 1,5 m chodci) se c ty fmi za l ivy pro osazenf l a v i c e k . Podel ul. Slavfckove povede delena stezka s f fky 4,0 m (2,0 m cykl is te , 2,0 m chodci). Pfejezdem pro cyklisty trasa k f f z f vozovku ul. Ostrcilova (dojde k zuzenf vozovky) a dale vede jako delena stezka s f f k y 4,0 m (2,0 m cykliste, 2,0 m chodci) podel obytnych domu c.p. 2258 a 2259 na ul. S lavfckova . N a s l e d n e za budovou Stfediska volneho casu, Ostrava - Moravska Ostrava trasa pokracuje smerem k Bezrucove sadu jako delena stezka sffky 3,5 m (2,0 m cykliste, 1,5 m chodci). Podel Bezrucova sadu smerem k ul. Nadraznf je usek fesen jako delena stezka pro chodce a cyklisty (2,0 m cykliste, min . 1,75 m chodci). Pfechod pro chodce pfes ul. Nadraznf u kfizovatky ul. Nadraznf x 30. dubna se doplnf o pfejezd pro cykl i s ty , stavajfcf ochranne ostruvky se prodlouzf. V nasledujicfm useku vede cyklist icka stezka podel ul. 30. dubna z casti ve stavajfcf zeleni, nasledne se vychyluje mimo zelen do prostoru su iva j fc fho chodnfku, kde vznikne delena stezka pro chodce a cyk l i s ty (2,0 m cyklis te . m i n . 1.5 m c h o d c i ) . Ke kffzenf vozovky ul. 30. dubna dojde u kf izovatky s ul. Podebradova v prostoru stavajfcfho pfechodu pro chodce, ktery se doplnf o pfejezd pro cyklisty. Dale trasa pokracuje podel ul. Podebradovy, v u s e k u mezi ul. 30. dubna a ul. Zerotlnova jako delena stezka pro chodce a cyklisty (2,0 m cykliste, min. 1,5 m chodci). Pfejezdem pro cyklisty trasa kf fz f vozovku ul. Zerotfnova (dojde k zuzenf vozovky). Dale bude vyuzit stavajfcf chodnfk ul. Podebradovy, ktery se mistne rozsiff na min. 3,0 m a bude slouz.it j a k o spolecna stezka pro chodce a cykl is ty . Kffzenf vozovky ul. Ceskobratrske si vyzada prodlouzenf stavajfcfho ochranneho ostruvku a doplnenf pfejezdu pro cykl is ty . Nasledujfcf k f f z e n f vozovky ul. Podebradovy probehne dop lnenfm stavajfcfho pfechodu pro chodce o pfejezd pro cyk l i s ty . Zaverecny usek je navrzen v zatravnene plose podel u l . Ceskobratrske jako cykl i s t i cka stezka s f f k y 2.5 m. k tera se napojf na vyprojektovanou cyklist ickou stezku I (Cyklostezka Hornopolnf x Varenska . H o l l a r o v a . OSA projekt s.r.o., 2014). Celkovy rozsah nove umfst 'ovanych zpevnenych ploch komunikac f pesf a cykl is t icke dopravy cinf 1520 m2. Povrch cyklistickych pasu bude asfaltovy cerveneho o d s t f n u : chodnfky, pasy pro pesf a spolecne stezky budou ze zamkove dlazby. Odvodnenf je feseno pomocf pffcneho a podelneho sklonu do okolnf zelene, pffp. do stavajfcfch vpustf. Stavajfcf stozary VO c. 8 na ul. Gregorova a c. 62/1 na ul. Nadraznf budou z duvodu kolize s navrhovanou cyklostezkou pfelozeny do novych pozic, stejne tak vyloznfkovy stozar SSZ c. 8 na ul. Ceskobratrske bude p o s u n u t . Podel cyklisticke stezky u vezoveho domu budou doplneny 2 ks stozaru vysky 5.0 m s LED s v f t i d l y napojenymi ze sousednfho stozaru c. 8/1 na ul. Gregorova, za budovou Stfediska volneho casu, Ostrava - Moravska Ostrava bude doplnen 1 ks stozaru vysky 5,0 m s LED svi t idlem napojenym ze sousednfho stozaru c. 53 na ul. OstrCilova. Napajenf novych a pfekladanych stozaru bude provedeno kabely typu CYKY-J a AYKY-J vedenymi v chranickach DN 75 v celkove delce tras cca 70 m. Na stozarech c. 62/1 a c. 63/1 na ul. Nadraznf budou osazena nova LED sv f t i d l a pro nasvet lenf pfechodu a p fe jezdu . dale dojde k doplnenf navestidel SSZ pro cykl is ty na pfejezdu pro cykl is ty pfes vozovku ul. Ceskobra t rska a Podebradova. U vychodnfho vjezdu do arealu Stfediska volneho casu, Ostrava-Moravska Ostrava je v nava /nos t i nn chodnfk navrzena zpcvnena plocha pudorysnych rozmeru 6,0 x 2,0 m urcena pro stanoviste sbernych nadob na komunalni odpad. Stavbou kffzena stavajfcf podzemnf vcdenf inzenyrskych sitf budou v mfstech kffzenf opatfena chranickami die pozadavku jejich vlas tnfku, resp. spravcu. V ramci stavby budou ke stavajfcfm si'tfm elektronickych komunikacf ulozeny rczcrvnf chranicky HOPE D40 celkove delky cca 332 m. Podrobnosti viz graficka pffloha. Stavba nepodleha procesu posuzovanf v l ivu na zivotnf prostredl podle zakona c. 100/2001 Sb., o posuzovanf vlivu na zivotnf prostredl a o zmene nekterych souvisejfcich zakonu, ve znenf pozdejsfch pfedpisu. Prokesovo nam. 8, 729 30 Ostrava 1C 00845 451 DIC CZ 00845 451 2/5 www.ostrava.cz Cislo uctu 27-1649297309/0800 C.J.: SMO/248255/17/UHAaSR/Kral Magistral mesta Ostravy, iitvar hlavnfho architekta a stavebnfho fadu, jako stavebnf ufad p f f s lusny podle § 13 odst. 1 pfsm. c) zakona c. 183/2006 Sb., o iizemnfrn planovam a stavebnfm fadu (stavebnf zakon), ve znenf pozdejsfch pfedpisu (dale jen ,,stavebm zakon") a ustanoveni § 139 odst. 1 zakona c. 128/2000 Sb.. o obcfch (obecnf zffzenf), ve znenf pozdejsfch pfedpisu, oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebnfho zakona zahajenf uzemnfho ffzenf dotcenym organum a znamym ucastnfkum rizeni. Stavebnf lifad v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebniho zakona upousti od listniho jednanf, nebot' jsou mu dobfe znamy pomery v uzemi a zadost poskytuje dostatecny podklad pro posouzeni zameru. Stavebnf lifad zaroven stanovuje, ze dotcene organy mohou uplatnit zavazna stanoviska a ucastnici rizeni sve namitky ve Ihute 15 dnu od doruceni tohoto oznameni. K pozdeji uplatnenym zavaznym stanoviskum a namitkam se nepfihlizi. K zavaznym stanoviskum a namitkam k vecem, o kterych bylo rozhodnuto pfi vydanf uzemnfho planu, se nepf ih l fz f . Ucastnfk ffzenf ve svych namitkach uvede skutecnosti, ktere zakladajf jeho postavenf jako Licastnfka f fzenf . a duvody podanf namitek. K namitkam, ktere pfekracujf rozsah stanoveny v § 89 odst. 4 stavebnfho zakona, se nepfihlfzf . Obec uplatnuje v iizemnfm ffzenf namitky k ochrane zajmu obce a zajmu obcanu obce. Osoba. ktera je iicastnfkem ffzenf podle § 85 odst. 2 pfsm. a) a b) stavebnfho zakona, muze uplatnovat namitky proti projednavanemu zameru v rozsahu, v jakem je jejf pravo prfmo dotceno. Osoba, ktera je udastnfkem ffzenf podle § 85 odst. 2 pfsm. c) stavebnfho zakona, muze v uzemnfm ffzenf uplatnovat namitky pouze v rozsahu, v jakem je projednavanym zamerem dotcen vefejny zajem, jehoz ochranou se podle zvlastnfho pravnfho pfedpisu zabyva. K namitkam, ktere nesplnujf uvedene pozadavky, se nepf ih l fz f . Dotcene organy a ucastnfci ffzenf mohou nahlfzct do podkladu rozhodnutf v kancelafi c. dvef f 393 Magistratu mesta Ostravy, utvaru hlavnflio architekta a stavebnflio fadu, Prokesovo nam. 8, Ostrava. ve dnech pondelf az ctvrtek od 8:00 do l l : 3 0 a o d 12:30 do 15:30, v patek od 8:00 do 1 1:30. Necha-li se nektery z licastnfku ffzenf zastupovat, pfedlozf jeho zastupce pfsemnou plnou moc. Stavebnf ufad soucasne dava ucastnfkum rizeni moznost vyjadfit se k podkladum rozhodnutl ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znenf pozdejsich pfedpisu, a to ve dnech 18. az 20.07.2017, v dobe od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 15:30 v kancelafi c. dveff 393 Magistratu mesta Ostravy, utvaru hlavnfho architekta a stavebnfho fadu, Prokesovo nam. 8, Ostrava. Jedna se o Ihutu pro seznamenf s kompletnfm spisem pfed vydanfm rozhodnutf ve veci, nikoliv o dalsf Ihu tu pro namitky. Namitky uplatnene v teto Ihute by byly namitkami opozdenymi, k nimz stavebnf ufad nepfihlfzf ve smyslu zasady koncentrace ffzenf, zakotvene v ust. § 89 odst. 1 stavebniho zakona. Toto oznamenf je zaroven informaci poskytovanou na zaklade zadosti podane die § 70 odst. 2 zakona c. 114/1992 Sb., o ochrane pffrody a krajiny, ve znenf pozdejsfch pfedpisu, nebot' stavbou mohou byt dotceny zajmy ochrany pffrody a kraj iny chranene podle tohoto zakona. Obcanske sdruzenf je opravneno licastnit se spravnfho ffzenf , pokud oznamf svou ucast pfsemne do osmi dnu ode dne vyvesenf teto informace na ufednf desce Magistratu mesta Ostravy. Spravnf poplatek se v souladu s ust. § 8 odst. 1 pfsm. c) zakona c. 634/2004 Sb., o spravnfch popla tcfch . ve znenf pozdejsich pfedpisu, nevymefuje. ,,otisk razftka" Krai Pavel, Ing. referent statnf spravy na iiseku uzemnfch ffzenf Pffloha: Vykresy c. C.3.1 az C.3.3 Koordinacni situacnf vykres (pro vyvesenf na UD zmenseno) Prokesovo nam. 8, 729 30 Ostrava 1C 00845 451 DIG CZ 00845 451 3/5 www.ostrava.cz Cislo UCtu 27-1649297309/0800 C.J.: SMO/248255/17/UHAaSR/Kral Tato pfsemnost musf byt vyvesena po dobu 15 dnu na ufednf desce Magistratu mesta Ostravy a soucasne zvefejnena zpusobem umoznujicfm dalkovy pffstup. Po jejfm sejmutf bude vracena potvrzena zpet utvaru hlavnfho architekta a stavebnfho fadu Magistratu mesta Ostravy. Vyveseno dne: 3LO..:flfi.-..2fl17 Magistral mesta t^ff!^0 dne: Odborvnitrnich veci,/ ' O f\* 4M^ -̂~ V*LJ2&f*J A\fA •*T * «^A\V/%«II Razftko, podpis organu, ktery-potvrzuje vyvesenf a sejmutf pfsemnosti. Rozdelovnik: Ucastnici fizeni podle § 85 odst. 1 stavebnfho zakona a) zadatel Statutarnf mesto Ostrava, Prokesovo namestf 1803/8, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava, prostfednictvfm HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovska 100/94, Karlfn, 186 00 Praha, ID DS: Ssxyvci b) obec, na jejimz uzemi ma byt pozadovany zamer uskutecnen (dorucuje se verejnou vyhlaskou) SMO-mestsky obvod Moravska Ostrava a Pffvoz, prostfednictvfm odboru majetkoveho UMOb MOaP. namesti Dr. E. Benese 555/6, 729 29 Ostrava podle S 85 odst. 2 stavebnfho zakona a) vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt pozadovany zamer uskutecnen, neni-li sam zadatelem, nebo ten, kdo ma jine vecne pravo k tomuto pozemku nebo stavbe (dorucuje se verejnou vyhlaskou) vlastnfci pozemku. na kterych ma byt zamer uskutecnen (vyjma zadatele): SMO-mgstsky obvod Moravska Ostrava a Pffvoz, prostfednictvfm odboru majetkoveho UMOb MOaP. namesti Dr. E. Benese 555/6, 729 29 Ostrava Moravskoslezsky kraj, 28. fijna 2771/117, Moravska Ostrava, 70200 Ostrava Sprava silnic Moravskoslezskeho kraje, pffspevkova organizace, Uprkova 795/1, Pffvoz. 702 00 Ostrava Stfedisko volneho casu, Ostrava - Moravska Ostrava, pfispevkova organizace, Ostrcilova 2925/19, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava RESIDOMO, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava subjekty majfcf J ina vecna prava k pozemkum, na kterych ma byt zamer uskutecnen: Veolia Energie CR, a.s., 28. f f jna 3337/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava PODA a.s., 28. fijna 1 168/102, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava OVANET a.s., Hajkova 1100/13, Pffvoz, 702 00 Ostrava CD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Zizkov, 130 00 Praha T-Mobile Czech Republic a.s., Tomfckova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha Dopravnf podnik Ostrava a.s., Podebradova 494/2, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, Deem IV-Podmokly, 405 02 DeCfn Ceska telekomunikacnf infrastruktura a.s., Olsanska 2681/6, Zizkov, 130 00 Praha PODA a.s., 28. f f j n a 1168/102, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava Ceske Radiokomunikace a.s., Skokanska 2117/1, Bfevnov, 169 00 Praha Ceska telekomunikacnf infrastruktura a.s., Olsanska 2681/6, Zizkov, 130 00 Praha Ostravska univerzita, Dvofakova 138/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava GasNet, s.r.o., Klfsska 940/96, Klfse, 400 01 Usti nad Labem Ceske drahy, a.s., nabfezi Ludvfka Svobody 1222/12, Nove M^sto, 110 00 Praha Bytove druzstvo Kfizfkova 19, Kfizfkova 2628/19, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, Kolfn III, 280 02 Kol fn Energie - stavebnf a banska a.s., Vasfckova 3081, 272 04 Kladno DIAMO, statnf podnik, Machova 201. 471 27 Straz pod Ralskem Sadova, s.r.o., Sadovii 1585/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava Prokesovo nam. 8, 729 30 Ostrava 1C 00845 451 DIG CZ 00845 451 4/5 www.ostrava.cz Cislo uctu 27-1649297309/0800 C.J.: SMO/248255/17/ilHAaSR/Kral CBRE LOAN SERVICES LIMITED, id.c. 5469838, 10 St. Martin's Court, Paternoster Row, EC4M7HP Londyn, Spojene kralovstvi Velke Britanie a Severniho Irska PhDr. Frantisek Vyhnak, Nadrazni 884/116, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava Mgr. Dagmar Hronovska, Nadrazni 884/116, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava Ing. CSc. Antonfn Drozd, Druzebnf 271/48, Krasne Pole, 725 26 Ostrava Ing. Ivan Mraz, Sadova 258/27, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava PhDr. Alena Mrazova, Sadova 258/27, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava Daniel Knechtsberger, Ukrajinska 553/35, Bohunice, 625 00 Brno MUDr. Simone Winklerova, Ukrajinska 553/35. Bohunice, 625 00 Brno vlastnfci . resp. spravci dotcene dopravni a technicke infrastruktury: SMO-mestsky obvod Moravska Ostrava a Pffvoz, prostrednictvi'm odboru investic a MH UMOb MOaP. namestf Dr. E. Benese 555/6, 729 29 Ostrava Sprava silnic Moravskoslezskeho kraje, pffspeVkova organizace, Uprkova 795/1, Pffvoz, 702 00 Ostrava CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, Deem IV-Podmokly, 405 02 Deem GasNet, s.r.o., Klfsska 940/96, Klfse, 400 01 Usti nad Labem Veolia Energie CR, a.s., 28. fijna 3337/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava Ostravske komunikace, a.s., Novoveska 1266/25, Marianske Hory, 709 00 Ostrava Ostravske vodarny a kanalizace a. s., Nadrazni 3114/28, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava Krajske feditelstvf policie MSK, OIKT, 30. dubna 1682/24, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava Ostravska univerzita, Dvofakova 138/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava Dopravni' podnik Ostrava a.s., Podebradova 494/2, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava PODA a.s., 28. f f jna 1168/102, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava OVANET a.s., Hajkova 1100/13, Privoz, 702 00 Ostrava Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s., Olsanska 2681/6, Zizkov, 130 00 Praha Ceske Radiokomunikace a.s., Skokanska 2117/1, Brevnov, 169 00 Praha CD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Zizkov, 130 00 Praha T-Mobile Czech Republic a.s., Tomfckova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha Dial Telecom, a.s., Kfizfkova 237/36a, Karlfn, 186 00 Praha itself s.r.o., Palavske namesti' 4343/11, Zidenice, 628 00 Brno UPC Ceska republika, s.r.o., Zavisova 502/5, Nusle, 140 00 Praha Telco Pro Services, a. s., Duhova 1531/3, Michle, 140 00 Praha OKD, a.s., Informacnf technologic, Stonavska 2179, Doly, 735 06 Karvina b) osoby, jejichz vlastnicke ncbo jinc vecne pravo k sousednim stavbam anebo sousednim pozemkum nebo stavbam na nich muzc byt uzcmnim rozhndnutim ph'mo dotceno (dorucuje se verejnou vyhlaskou) Vlastnfci budovy resp. jednotek v budovach c.p. 2258 na pozemku pare. c. 875, c.p. 2259 na pozemku pare, c. 876, c.p. 2558 na pozemku pare. c. 1013/38, c.p. 2925 na pozemku pare. c. 1262/11, vse v k.ii. Moravska Ostrava (Pozn.: Ucastnfci ffzenf podle § 85 odst. 2 pfsm. b) stavebnfho zakona se v oznamenf o zahajenf f fzenf a v dalsfch iikonech v ffzenf dorucovanych verejnou vyhlaskou identif ikujf oznacenfm pozemku a staveb evidovanych v katastru nemovitostf dotcenych vlivem zameru) Dotceny organ: Hasicsky zachranny sbor MSK, Vyskovicka 2995/40, 700 30 Ostrava, ID DS: spdaive Policie CR - KRP MSK, DI Ostrava, Vystavnf 55/117, 703 49 Ostrava, ID DS: n5hai7v MMO, UHA a SR (pamatkova pece), Prokesovo namesti 1803/8, 729 30 Ostrava MMO, odbor dopravy, Prokesovo namesti 1803/8, 729 30 Ostrava MMO, odbor ochrany ZP. Prokesovo namestf 1803/8, 729 30 Ostrava Dale obdrzi: Asociace ochrany zivotnfho proslfedf CR, z.s., Okru/nf 1309, Lutyne, 735 14 Orlova (dorucuje se ver. vyhl.) AOPK z.s., Na Vyhlfdce 1556/1, 736 01 Havfrov (dorucuje se verejnou vyhlaskou) MMO, odbor vni t fnfch vecf, Prokesovo namestf 1803/8, 729 30 Ostrava Prokesovo nam. 8, 729 30 Ostrava 1C 00845 451 DIG CZ 00845 451 5/5 www.ostrava.cz Cislo uctu 27-1649297309/0800 'r"-^- ii ii ! ! i! il ii ii 1 1 .