1149.pdf

Ze samosprávy
Obec Ostrava
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
06. 07. 2017
Originální zdroj
https://www.ostrava.cz/cs/urad/uredni-deska/1149-2017/1149.pdf/download
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
Magistral mesta Ostravy
odbor ochrany zivotniho prostfedi

Vase znacka:
Ze dne:
C.j.:
Sp. zn.:

Vyrizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Datum:

Sdelenf

SMO/247907/17/OZP/SE
S-SMO/245641/17/OZP/4

Ing. Senkova
+420 599 443 327

zsenkova@ostrava.cz

2017-06-29

Die rozdelovniku

odbor viiitfnich v*t!

pisemnostev.6: __

vyv£senadne :

srSatadne
Jana Vronkova

za sprivnost :_ _

scubSir.-^ zvafejnena nz

Magistral mesta Ostravy, odbor ochrany zivotniho prostfedi (dale jen MMO OOZP), jako spravni organ
mistne pfislusny podle ust. § 11 zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale
jen spravni fad), a vecne pfislusny podle ust. § 77 odst. 1 pism. h) zakona c. 114/1992 Sb., o ochrane
pfirody a krajiny, ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen zakon c. 114/1992 Sb.), sdeluje v souladu
sust. § 70 odst. 2 zakona c. 114/1992 Sb., ze dne 28. cervna 2017 bylo MMO OOZP doruceno
oznameni o kaceni dfevin podle ust. § 8 odst. 2 zakona c. 114/1992 Sb. pravnicke osoby: CEZ
Distribuce, a. s., 1C 247 29 035, se sidlem Teplicka 874/8, 405 02 Decin IV-Podmokly. Pfedmetem
oznameni je kaceni dfevin v ochrannych pasmech el. vedeni VN do 35 kV (UU200774) na pozemcich
v k. u. Marianske Hory a Nova Ves u Ostravy.

Rozdelovnik
Asociace ochrany zivotniho prostfedi CR, z.s., 1C 228 76 898, Okruzni 1309, 735 14 Orlova - Lutyne
AOPK z.s., 1C 019 19 423, Na Vyhlidce 1556/1, 736 01 Havifov

OSTRAVA
ochrany zivotniho prostfedi'

-1 -

Mgr. Martin Jasik
vedouci oddeleni
ochrany pfirody, pudy a lesa

vyveseni po dobu 8 dnu a nasledne vraceni na MMO OOZP

3 0 -06-2017

VYVESENO

Magistral mesta Ostravy
Odbor vnitfnich veci

O OSTRAVA"!
razitko ufadu

SNATO

podpis podpis

1/1
Prokesovo nam. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz

1C 00845 451 DIG CZ 00845 451
Cislo uctu 27-1649297309/0800 OSTRAVA!!!