1153.pdf

Ze samosprávy
Obec Ostrava
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
06. 07. 2017
Originální zdroj
https://www.ostrava.cz/cs/urad/uredni-deska/1153-2017/1153.pdf/download
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
Magistral mesta Ostravy odbor ochrany zivotniho prostfedi ..'.I C: I .1!! VaSe znaftka: 1.6./8022/9328/2017/Nov Ze dne: 5. 5ervna 2017 C.j.: SMO/246864/17/OZP/Rich Sp. zn.: S-SMO/211626/17/OZP/5 Vyfizuje: Ing. Richterova Telefon: +420 599 442 223 Fax: +420 599 443 026 E-mail: arichterova@ostrava.cz Datum: 29. Servna 2017 Statutami mSsto Ostrava 1C 00845451 prostrednictvim Ostravske vodarny a kanalizace a.s. Nadrazni 28/3114 729 71 Ostrava-Moravska Ostrava .it Mesta Ostravy odbor vnitfnfch v&ci pisemnostev.tf, : vyv«enadne : 3 0 "06" 2017 snata dne : Jana Vronkova,za sprivnost no inta I. Oznameni II. Vyjadreni k podkladum rozhodnuti a vefejna vyhlaSka I. OZNAMENl zahajeni vodopravniho fizeni Odbor ochrany zivotniho prostfedi Magistratu mSsta Ostravy, jako vecnS a mistnS pfisluSny vodopravni ufad die ust. § 106 zakona 5.254/2001 Sb., o vodach a o zm6nS n6kterych zakonu, ve zneni pozdejs'ich pfedpisu, a jako pfisluSny specialni stavebni lifad podle ust. § 15 odst. 4 zakona 5.254/2001 Sb., o vodach a o zmenS n5kterych zakonu, ve znSni pozdejsich pfedpisu, a podle ust. § 15 odst. 2 zakona 6.183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve zn6ni pozdejSich pfedpisu, oznamuje podle ust. § 115 odst. 1 zakona 6.254/2001 Sb., o vodach a o zme'ne' nSkterych zakonu, ve zneni pozdejs'ich pfedpisu, ze na navrh zadatele, kterym je Statutarni m6sto Ostrava, ProkeSovo namesti 1803/8, Ostrava, iC 00845451, zastoupene"ho na zaklade" p\n6 moci pravnim subjektem Ostravske vodarny a kanalizace a.s., se sidlem Nddrazni 28/3114, 729 11 Ostrava, l£ 45193673, bylo dne 5. 5ervna 2017 zahajeno vodopravni fizeni o prodlouzeni platnosti rozhodnuti 6.498/11/VH o povoleni zmSny dokon5ene stavby vodniho dila ,,Rekonstrukce kanalizace ul. Cihclni" die ust. § 115 odst. 4 zakona 6.183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve zngnf pozdej§ich pfedpisu, do 23. c'ervence 2023. Zm6na dokon5ene stavby vodniho dila ,,Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelni" byla povolena rozhodnutim odbom ochrany zivotniho prostfedi Magistratu mesta Ostravy 6. 498/11/VH ze dne 21. 5ervna 2011, vedene"m pod 5.j. SMO/182378/11/OZP/Hr, spis. zn. S-SMO/077156/11/OZP/10. Rozhodnuti o povoleni zm8ny dokon6ene stavby vodniho dila nabylo pravni moci dne 23. cervence 2011. Zm6nu dokoncene stavby vodniho dila bylo povoleno realizovat na pozemcich pare. c. 2045/22 (puvodng pare. 5. 2045/3), 2045/16, 2045/17, 3606/1 v k.u. Moravska Ostrava, obec Ostrava, kraj Moravskoslezsky. U6astnici fizeni a dot6ene spr^ivni organy mohou v souladu s ustanovenim § 38 zakona 6.500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejs'ich pfedpisu v pracovnich dnech pondSli, stfeda a Ctvrtek nahlednout do pfislusnych podkladii v dobS od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 15.00 u odboru ochrany zivotniho prostfedi Magistratu m5sta Ostravy, ProkeSovo nam. 8, Ostrava - Moravska Ostrava, III. patro, dvefe 6. 315. 1/4 ProkeSovo n^m. 8, 729 30 Ostrava www.ostrava.cz 1C 00845 451 Dl6 CZ 00845 451 Clslo ufitu 27-1649297309/0800 OSTRAVA!!! k C.j. SMO/246864/17/OZP/Rich Mimo stanovene dny a hodiny Ize do prislusnych podkladu nahlednout po pfedchozi telefonicke domluve. Die ustanoveni § 36 odst. 1 zakona c.500/2004 Sb., spravni fid, ve znenf pozdejsich pfedpisti, jsou ucastm'ci fizeni opiivneni navrhovat dukazy a cinit jine" navrhy po celou dobu fizeni az do vydani rozhodnuti. Necha-li se nektery z ucastniku ffzenf zastupovat, dolozi jeho zastupce odboru ochrany zivotniho prostfedi Magistratu mgsta Ostravy v souladu s § 33 zakona c.500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich pfedpisu, plnou moc. II. Vyjadreni k podkladum rozhodnuti Na zakladS zadosti zadatele, kterym je Statutarni mesto Ostrava, Prokc§ovo namesti 1803/8, Ostrava, 1C 00845451, zastoupeneho na zaklade pine moci pravnim subjektem Ostravske vodarny akanalizace a.s., se sidlem Nadrazni 28/3114, 729 11 Ostrava, 1C 45193673, bylo due 5. cervna 2017 zahajeno vodopravni fizeni o prodlouzeni platnosti rozhodnuti c.498/11/VH o povoleni zinSny dokonc'ene stavby vodniho dila ,,Rekonstrukcc kanalizacc ul. Cihclni" die ust. § 115 odst. 4 zakona c. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve zneni pozdejSich pfedpisu, do 22. cervence 2023. Odbor ochrany zivotniho prostfedi Magistratu mesta Ostravy, jako pfislu§ny vodopravni ufad die ust. § 106 zakona 6.254/2001 Sb., o vodach a o zmen£ nekterych zakonu, ve zn^ni pozdej§ich pfedpisu, a jako pfisluSny specialni stavebni ufad podle § 15 odst. 4 zakona c.254/2001 Sb., o vodach a o zmene nSkterych zakonu, ve zneni pozdejsfch pfedpisu a podle § 15 odst. 2 zakona c.l 83/2006 Sb., o uzemnfm planovani a stavebnim fddu, ve znSni pozdgjsich pfedpisu, ddva" ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zakona 6.500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejgich pfedpisu, moznost ucastnikum fizeni vyjadfit se k podkladum rozhodnuti a to ve dnech: 1. srpna 2017 v dobe od 8.00 do 11.00 hodin a od 12.30 do 15.00 hodin 2. srpna 2017 v dobe od 8.00 do 11.00 hodin a od 12.30 do 15.00 hodin 3. srpna 2017 v dobe od 8.00 do 11.00 hodin a od 12.30 do 15.00 hodin na odboru ochrany zivotniho prostfedi Magistratu mesta Ostravy, Proke§ovo nam. 6. 8, Ostrava - Moravska Ostrava, III. patro, kancelaf c. 315. V pfipade, ze sveho prava nevyuzijete, mame za to, ze nemate potfebu se vyjadfit k podkladum rozhodnuti. Necha-li se nektery z ufiastnfku fizeni zastupovat, dolozi jeho zastupce odboru ochrany zivotniho prostfedi Magistratu mSsta Ostravy v souladu s § 33 zakona 5.500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich pfedpisu, plnou moc. - ucastnici fizeni die § 27 odst. 1 pism. a) zakona 6. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich pfedpisu, 1. zadatel - Statutarnf mgsto Ostrava, Prokesovo namesti 1803/8, Ostrava, iC 00845451, die § 27 odst. 2 zakona 6. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zngni pozdejsich pfedpisu, 2. vlastnik pozemku, na kterem ma byt stavba provadena, muze-li byt jeho vlastnicke pravo kpozemku provadenim stavby pfimo dotfieno; vlastnik stavby (vcetnS staveb technicke infrastruktury) na pozemku, na ktere'm ma byt stavba provadena a ten, kdo ma ktomuto ProkeSovo n&m. 8, 729 30 Ostrava 1C 00845 451 DIG CZ 00845 451 *% CT O A\/A. Ill 2/4 www.ostrava.cz Clslo liitu 27-1649297309/0800 k C,j. SMO/246864/17/OZP/Rich pozemku nebo stavbS pravo odpovidajici vecnemu bfemenu, mohou-li byt jeho prava provadfenim stavby pfimo dotfiena; vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby (vfietnS staveb technicke infrastruktury) na nfim, muze-li byt jeho vlastnicke pravo provadSnim stavby pfimo dotceno, a ten, kdo ma k sousednimu pozemku pravo odpovidajici vScnemu bfemenu, muze-li byt toto pravo provadenim stavby pfimo dot£eno. Obdrzi - uiastnici fizeni Toto oznameni o zahajeni vodopravniho fizeni o prodlouzeni platnosti rozhodnuti o povoleni zmeny dokoncene stavby vodniho dila a vyjadfeni k podkladum rozhodnuti v souladu s § 144 odst. 6 zakona £. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich pfedpisu, obdrzi do vlastnich rukou ufiastnik fizeni die § 27 odst. 1 pism. a) zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zn£nf pozdejsich pfedpisu: 1. Statutarni mSsto Ostrava, prostfednictvim pravniho subjelctu Ostravske vodarny a kanalizace a.s., Nadrazni 28/31 14, 729 71 Ostrava-Moravska Ostrava (DS) Vzhledem k tomu, ze se jedna o n'zeni s velkym pofitem ufiastniku fizeni, dorucuje se ucastnikum fizeni die § 27 odst. 2 zakona £. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znSni pozdejSich pfedpisu, oznameni o zahajeni vodopravniho fizeni o prodlouzeni platnosti rozhodnuti o povoleni zme"ny dokoncene stavby vodniho dila a vyjadfeni k podkladum rozhodnuti die § 144 odst. 1 a odst. 2 zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znfini pozdejSich pfedpisu, vefejnou vyhlaskou. Osobam neznameho pobytu nebo sidla a osobam, ktere nejsou znamy, se ozndmeni o zahajeni fizeni o prodlouzeni platnosti rozhodnuti o povoleni zmgny dokonc'ene' stavby vodniho dila a vyjadfeni k podkladum rozhodnuti, dorufiuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znSni pozdejsich pfedpisu, rovnSz vefejnou vyhlas'kou. Vefejnou vyhlaskou se dorucuje na lifedni desce Magistratu mSsta Ostravy, na ufedni desce Statutarniho mesta Ostravy-Ufadu mSstskeho obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz se vefejnou vyhla§kou pouze oznamuje. - dotCene spravni organy 2. MMO, utvar hlavniho architekta a stavebniho fadu, oddSleni stavebnS spravni 3. MMO, odbor ocluany zivotniho prostfedi - organ ochi'any pfirody 4. MMO, odbor dopravy 5. SMO-UMOb Moravska Ostrava a Pfivoz, odbor investic a mistniho hospodafstvi (DS) 6. SMO-UMOb Moravska Ostrava a Pfivoz, odbor stavebniho fadu a pfestupku (DS) 7. Krajska hygienicka stanice Moravskoslezsk^ho kraje se sidlem v Ostrave (DS) 8. Drazni ufad (DS) 9. Krajsky ufad Moravskoslezskeho kraje, odbor dopravy a silnidniho hospodafstvi (DS) odbor ochiany t>< 1 - Ing. Pavel Valerian, Ph.D. vedouci odboru ochrany zivotniho prostfedi 3/4 ProkeSovo n^m. 8, 729 30 Ostrava www.ostrava.cz 16 00845 451 Dl6 CZ 00845 451 Clslo udtu 27-1649297309/0800 OSTRAVA!!! k C.j. SMO/246864/17/O2P/Rich dale obdrzi se zadosti o vyveseni teto vefejnd vyhlasky do 3. srpna 2017 a nasledne vracenf na odbor ochrany zivotniho prostfedi Magistratu mesta Ostravy: 10. MMO, odbor vnitfnich v£ci 11. SMO-UMOb Moravska Ostrava a Pfivoz, ufedni deska (DS) 3 0 -06- 2017 VYVESENO SNATO Magistral mesta Ostravy Odbor vnitfni'ch veci O OSTRAVA razitko ufadu podpis ProkeSovo ndm. 8, 729 30 Ostrava |6 00845 451 Dl£ CZ 00845 451 t/4 www.ostrava.cz fiislo uCtu 27-1649297309/0800 ^^^^ r%^"^ W J"m •