1/3

] Standartní rné-sro Ostrava Urad městského obvodu [Ědvanice & Qartovice

Magistrát města Ostravy MD Odbor Utvar hlavn ího architekta a stavebního řádu 2 G 705- 2017

Vaše značka: | Car-: M/ýžyág/ÍŽ

Ze dne: “'i'-1 . „„ Paegas:

č. j.. SMOIZ32531/17/ÚHAIBuch

Sp. zn.: í _, Vyřizuje: Ing. Magda Buchtelova' dle rozdělovníku

Telefon: +420 599 443 206

E-mail: mbuchtelova©ostravacz J Datum: 2017-06-19

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OSTRAVY

v ROZSAHU ÚPRAV NÁVRHU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ KONANÉM DNE 22. 3.2017

Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního řádu jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, příslušný podle 5 6 odst. 1 písm. a), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon), v souladu s ustanovením 552 stavebního zákona & ustanovením 5172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje

konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ostravy (dále jen ÚPO), v rozsahu úprav návrhu po veřejném projednání, které se uskuteční

ve čtvrtek dne 20. července 2017 ve 13.00 hodin na Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, v budově Nové radnice, ve 4. poschodí, v kabinetu architektury.

Na základě veřejného projednání konaného dne 22.3.2017 došlo ve smyslu ustanovení 5 53 odst. 1 a 2 stavebního zákona k úpravě prostorové regulace stanovené v textové části návrhu Změny č. 1 ÚPO, kterou je nutno považovat za podstatnou úpravu návrhu. Upravený návrh Změny č. 1 ÚPO se v rozsahu těchto úprav proj edná na Opakovaném veřejném projednání.

Upravený návrh bude vystaven k veřejnému nahlédnutí: od 20. června 2017 do 27. července 2017

' Na Magistrátu města Ostravy, Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu, Prokešovo nám. či 8, v budově Nové radnice, ve 4. poschodí, v kancelůi č. 423 ( v úřední hodiny) ' Způsobem umožňující dálkový přístup na uložišti dat:

https:f/ulozna.ostravacz/data/public/3 993 8.4.th

Informace o návrhu, který byl předložen k veřejnému projednání, je možno získat na uložišti dat:

https://ulozna.ostrava.cz/data/publíc/Sfdbl aphp Poučení: Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 27. července 2017 (včetně)

může: - každý uplatnit písemně své připomínky,

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 www.ostrava.cz číslo účtu 27-1 64929730910800

2/3

- vlastník pozemku a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit písemnou námitku, ve které musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva & vymezit území dotčené námitkou, ale pouze k tomu, co bylo od veřejného projednávání změněno.

K později upiatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Knámitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje

Moravskoslezského kraje nebo regulačního plánu vydaného krajem se nepřihhzi.

„otisk úředního razítka“

Ing. Magda Buchtelová, v.r. oprávněná úřední osoba

Oddělení - středisko informačních služeb Magistrátu města Ostravy a městské obvody Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, Ostrava — Jih, Petřkovice, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Třebovice, Vítkovice žádáme, aby tuto veřejnou vyhlášku vystavily v době od 20.června 2017 do 27. července 2017 včetně a po uplynutí této lhůty zaslaly zpět s potvrzením o době vyvěšení.

Vyvěšeno na úřední desce dne: .......... ' ......................... Sejmuto dne: ........ ' ....................

yr. (. za?

Vyvěšeno na elektronickou úřední desce dne: ................ Sejmuto dne: ........ Í ..................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce a elektronické úřední desce způsobem umožňující dálkový přistup.

sva-rumem MĚSTO OSTRAVA Uřad městského obvodu

Radvanice a Bartnume „ Á/

Marcela Bartková

Příloha: Rozdělovník

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800

313

Rozdělovník , pro veřejnou vyhlášku o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ostravy

QMP—.WPH

50909

10. 11. 12. 13. M. 15. 16. 17. 18. 19.

20. 21. 22. 23. 24.

Prokešovo nám. a, 729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ cz 00845 451 www.ostrava.cz Číslo účtu 27—1 64929730910800

MMO, oddělení — středisko informačních služeb, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

SMO MOb Hošťálkovice, p. starosta Mgr. Jiří Jureček, Rynky 277, 725 28 Ostrava

SMO MOb Hrabová, p. starosta Igor Trávníček, Bažanova 4, 720 00 Ostrava

SMO MOb Krásné Pole, p. starosta Ing. Tomáš Výtisk, Družební 579, 725 26 Ostrava

SMO MOb Lhotka, p. starosta Josef Šrámek, U Splavu 76, 725 28 Ostrava

SMO MOb Mariánské Hory a Hulváky, p. starostka Ing. arch. Liana Janáčková, Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava

SMO MOb Martinov, p. starosta Karel Civín, Martinovská 3154, 723 00 Ostrava

SMO MOb Michálkovice, p. starosta Ing. Martin Juroška, Ph. D., Čs. armády 106, 715 00 Ostrava SMO MOb Moravská Ostrava a Přívoz, p. starostka Ing. Petra Bemfeldová, nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

SMO MOb Nová Bělá, p. starosta Lumír Bahr, Mitrovická 342, 724 00 Ostrava

SMO MOb Nová Ves, p. starosta Ing. Tomáš Lefner, Rolnická 32/139, 709 00 Ostrava

SMO MOb Ostrava — Jih, p. starosta Bc. Martin Bednář, Horní 3, 700 30 Ostrava

SMO MOb Petřkovice, p. starosta Ivo Mikulica, Hlučínská 135, 725 29 Ostrava

SMO MOb Plesná, p. starosta Pavel Hrbáč, Dobroslavická ul. 83, 725 27 Ostrava

SMO MOb Polanka nad Odrou, p. starosta Pavel Bochnia, ul. 1. května 1, 725 25 Ostrava

SMO MOb Poruba, p. starosta Ing. Petr Mihálik, Klimkovická 55, 708 56 Ostrava

SMO MOb Proskovice, p. starostka Mgr. Marie Matějova, Světlovská 2/28, 724 00 Ostrava

SMO MOb Pustkovec, p. starosta Stanislav Pyš, Pustkovecká 64, 708 00 Ostrava

SMO MOb Radvanice a Bartovice, p. starostka Mgr. Šárka Tekíelová, Těšínská 281, 716 00 Ostrava

SMO MOb Slezská Ostrava, p. starostka MVDr. Barbora Jelonková, Těšínská 35, 710 16 Ostrava SMO MOb Stará Bělá, p. starosta RNDr. Mojmír Krejčíček, Junácká 127, 724 00 Ostrava

SMO MOb Svinov, p. starostka Ing. Helena Wieluchová, Bílovecká 69, 721 00 Ostrava

SMO M01) Třebovice, p. starosta František Šichnárek, 5. května 5027, 722 00 Ostrava

SMO MOb Vítkovice, p. starosta Petr Dlabal, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava