1/1

s_TATUTARm masu; DSTRAVA Uřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

Statutární město OStraVŠ _ Odbor organizační a vnitřních věcí

městský obvod Radvanice a Bartovme písemnost'evldenčnl &. yl, :)

úřad městského obvodu _ “of" 6. 7,03

ll! nl lllll"

vyvěšena dno:

_, . - WI'T—

Oznámení záměru o zřízení práváaštávby" k pozemku

za správnost ............................

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice zveřejňuje podle 5 39 odst. 1 zákonač .128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr zřízení práva stavby:

Katastrální území: Radvanice, obec Ostrava

Nemovitost: Pozemky parc. č. 3227/1, 3228/1 , oba ostatní komunikace, ostatní plocha

Celková výměra: cca 296 m2

“0

M EMG/MSKA) f***—C. a'. 3223; %

Zájemci o pronájem se mohou ktomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které musejí být doručeny úřadu městského obvodu a to do 15 dnů po datu vyvěšení.

Vyhlašovatel záměru si vyhrazuje právo odmítnout bez udání důvodu všechny předložené cenové nabídky, nebo záměr zrušit. Zrušení záměru bude oznámeno stejnym způsobem jako vyhlášeni záměru Zájemcům nevzniká nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a předložením nabidky

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na záměnu podminek záměru. Případná změna bude zveřejněna stejným způsobem jako vyhlášení záměru.

K podpisu tohoto záměru byl zmocněn vedoucí odboru MBaI Radou městského obvodu Radvanice

a Bartovice na její 47 schůzi dne 21. září 2016, usnesením č. 890147116. %

Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru MBal Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava IČ: 00345451 DIČ: cz 00845451 QĚT RAVA" www.radvanice.ostrava.cz Číslo účtu: 19-11622-76110100(příjmový)