Íllllllll

KRAJŠKÝ ÚIŘAD'N. &“ lllllllIlllllllllllllllllll

, MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ . Odbor životního prostředí a zemědělství

Siaiuiomi město Oslrava

Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice ZZ

28 října 117, 702 18 Ostrava -“ _///__ . ?.

váš dopls zn.: , : _ - Dle roZdělovníku Ze dne: * „ V ' ' ' Čj: . ' - MSK 792252017“ Sp. zn.: _ ZPZ/16692/2017/Sub , ' 208.3 vm ' Vyřizuje: Ing. Bohumila ŠUbI'tOVá Telefon: _ 595 622 533 Fax: 595 622 396 — E-Ihail: ' posta©msk.cz

Datum: 2017—05—19

U

Posuzování vlivů záměru „Skládka uhlí AMO“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí .

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělstvi (dále „krajský úřad“), jako místně a věcně příslušný správní úřad podle ust. :; 29 zákona č. 129/2000 Sb.,o krajích (krajské zřízeni , ve znění pozdějších předpisů a dle ust. _8, 22 písm.a) zákona č. 100/2001 Sb., o. posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých seuvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, vám zasílá dokUmentaci záměru „Skládka uhlí AMO“, která je zpracována dle přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (ve fázi zjišťovacího řízení byl Záměr veden pod názvem: Polní skládka uhlí AMO). Oznamovate! záměru: ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem Vratimovská 689, 707 02 Ostrava , IČO: 451 93 258. — ' '- '

Záměr je zařazen dle přílohy č. 1“ zákona o posuzování vlivů na. životní prostředí do kategorie II bodu 3. 9 Povrchově zásobníky fosiiních paliv s kapacitou nad 10 000 t. Záměr je posuzován dle 5 .4 odst. 1 písm. c) ' zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. '

vvvvv

odokumentaci, která je přílohou depisu, a to po dobu nejméně 15 dnů na své. úřední desce a na internetu. * ' Zároveň žádá o vyrozumění 0 dni vyvěšení, sejmutí této informace na úřední desce.

Dále žádá statutární město Ostravu, městSký obvod Radvanice a BartoVice a dotčené správní úřady _ve smyslu 5 8 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání vyjádření k této dokumentaci, ato nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci záměru na úřední desce krajského úřadu (5 16 odst. 4 uvedeného zákona).

K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet (5 8 odst. 3 uvedeného zákona).

kami" =<? ÚŘAD N'IDIBVEÍN liší-Yi ':"V kra,

„mm 2“ prostředí _ a 13- miluj—Vist“

Ing. Dana Kučová vedoucíoddělení . - hodndcení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

www.ms_k.cz

— KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ . , Odbor životního. prostředí a zemědělství

28. října 117, 702 18 Ostrava \| *

' llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

\ ui: '" :: i mesto Úslrava % .JI od městského obvodu

Váš dopis zn.: _ ' _ '\' *"Wíi [ic-3 n Barf„(„„.__ ze dne. ' - a: MSK 7920912017_ * 2 3 % 2_Gí? ; Sp. zn.: ' ZPZ/ 16692/ 2017/ Sub ' * ' 208.3 VID ' __ . vyřizuje: ' Ing. Bohumila Subrtová . — »— 4%—— Telefon: „ _ 595 622 533 ' Fax: ' ' 595 622 395 E—mail: - posta©msk.cz \

Datum: 2017-06-19

Informace o dokumentaci záměru „Skládka uhlí AMO“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí *

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně a věcně příslušný spráýní úřad podle ust & 29 zákona č 129/2000 Sb.,o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů - a dle ust. 5 22 písm.a) zákona č. 1100/2001 Sb.,o pošuzováni vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 13. 06. 2017 dokumentaci zpracovanou podle přílohy č. 4 zákona k záměru

„Skládka uhl_í'_AMO“ oznamovatel: ArcelorMittal Ostrava a. s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava

Do dokumentace lze nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v kanceláři č. B 513 a na odboru ochrany životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Ostravy a na ' úřadu městského obvodu RadvaniCe a Bartovice. . _

Po dobu 30 dnů- ode dne zveřejnění této informace na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje mohou veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a- dotčené územní samosprávné celky (v souladu s g 8 odst. 3 zákona) kdanému záměru zasilat svá písemná vyjádření, a to přímo na výše uvedenou adresu krajského úřadu. . .

Tato informace včetně textové části je zveřejněna na internetu na adrese www. msk. cz, odkaz: Životní prostředí — Posuzování vlivů-EIA, SEA— Projednávané záměry, a to _p_od názvem: Skládka uhlí AMO. Veškeré informace ' o záměru jsou zveřejněny také na webových stránkáchh ortal. cenia. cz eiasea view eia100 cr, ?kód záměru MSK202_5 (půimdní název: _„Polní skládka uhlí AMO“).__ - - '

K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný__ úřad nemusí přihlížet (& 8 odst. _3 uvedeného zákona).

RRAJSKY ohni, _ _ _ _ ' Moravskoslezský kraj STATUTÁRNÍ MĚSW ČŠÝŘÁM . , ' “93233333.ng úřad městského obvodu “ Ing. Dana Kučová ' ._1. ' Radvanlcoadaitewse

vedoucí oddělení

hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Odbor organized-u_i a vnitřnish věsi písemnost avideneni ě. ffi?

' _VWČŠGHG dno., [MÍJIINHÍHUIZH'ŽNV/VÍ 473/17?

sňata dno! .....

www.mskcz-

z'a s_právnostn