111

Statutární město Ostrava ' Uřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

odbor organizační a vnitřních věcí

Č.j.: RaB/03106/17/OaVV/Bar Sp. zn.: S-RaB/03106/17 605.1 S5 Vyřizuje: Marxcela Bartková Telefon: +420 599 416 120 E-mail: mbartkova©radvanice.ostrava.cz Datum: 28.06.2017

Veřejná vyhláška

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice & Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, jako věcně & místně příslušný správní orgán, v řízení vedeném dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ust. & 12 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu, dle ust. š 25 odst. 1 správního řádu oznamuje Lukáši Strýčkovi, nar. 1988, trv. bytem Ostrava — Bartovice, Těšínská 319/474, možnost převzít následující písemnost:

- Rozhodnutí č.j.: RaB/03106/17/OaVV/Bar ze dne 27.06.2017

Píscmnost je doručována veřejnou vyhláškou, nebot“ adresáti jsou osobami neznámého pobytu, resp. se jim nedaří doručovat.

\;

Adresát si může písemnost vyzvednout vkanceláři c. 14 budovy Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice v úředních dnech (pondělí a středa) od 09:00 hod. do 17:00 hod. do 15 dnů ode dne uložení.

Toto se vyhlašuje dle ust. Š' 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Uřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice. Poslední den této lhůty

je dnem doručení.

Ž 5 Mar a artková

referent odbor organizační a vnitřních věcí . _ .. „. & anui s'rA'rurAnNi MĚSTO OSTRAVA ::; 351va Urad městského obvodu ;___„_$Kém obvoldu Radvanice a Bartovice .. iam-tov co Odbor organizační a vnitřních věcí písemnost evidenční“ &. vwěšena dne:„„g/_.&j_žj__ IZO/? . . sňata dne: ......... /jf$' W.,?- '. za správnost: ................. % úv“ Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava lé: 00345451 DIČ: CZ 00845451 www.radvanice.ostrava.cz Císlo účtu: 19-1 1622781113100