151.pdf

Zveřejněno
06. 07. 2017
Originální zdroj
https://radvanice.ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deska/151-2017/151.pdf/download
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
1/1

Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu Radvanice & Bartovice odbor organizační a vnitřních věcí

Č. j.: RnB/03 1 07/1 7/OaVV/ Bar Sp. zn.: S-RaB/03107/17 605.1 S5 Vyřizuje: Marxcela Bartková Telefon: +420 599 416 120 E-mail: mbartkova©radvanicc.ostrava.cz Datum: 28.06.2017

Veřejná vyhláška

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, jako věcně a místně příslušný správní orgán, v řízení vedeném dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řádů). a ust. š 12 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu, dle ust. & 25 odst. 1 správního řádu oznamuje Michaele Van Meegenová nar. 2966, trv. bytem Ostrava — Bartovice, Těšínská 319/474, možnost převzít následující písemnost:

- Rozhodnutí č.j.: RaB/03107/l 7/OaVV/Bar ze dne 27.06.2017

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresáti jsou osobami neznámého pobytu, resp. se jím nedaří doručovat.

Adresát si může písemnost vyzvednout vkanceláři 6.14 budovy Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice v úředních dnech (ponděíi a středa) od 09:00 hod. do 17:00 hod. do 15 dnů ode dne uložení.

Toto se vyhlašuje dle ust. & 25 Správn ího řádu tak, "ae bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce

a elektronické úřední desce Uřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Matce a Bartková

referent odbor organizační a vnitřních věcí stí sTth'ťŠm sami-Anni MĚSTO os “' - '- mm . TMAVÁ .- - MĚSTO ÍŽLŽWDÚU Uřad městského obvodu úřad města 83mm Radvanice & Bartovice

“armani“ 3 Odbor organizační a vnitra ch věci

písemnou: evidenční &. 54

.,VWíbšona ringu" ff, & 60/77

|nulunlnrnlnnnun : '-

sňata dne:...„„„./Č?' ; ' 617/2

Těšínská 87/281. 715 00 Ostrava i_č: 00545451 o|o: cz on:—345451 www.radvanice.ostrava.ez Ciste setu: 19-1 1625273313100