111

s_tatutární město Ostrava Uřad městského obvodu Radvanice a Baztovice '

odbor organizační a vnitřních věcí

Č. j.: RaB/03 048/ I 7/OaVV/Bar Sp. zn.: S-RaB/03048/17 605.1 SS Vyřizuje: Marxcela Bartková Telefon: +420 599 416 120 E-mail: mbartkova©radvaniceostravacz Datum: 23.06.2017

Veřejná vyhláška

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor organizační a vnitřních věcí, jako věcně a místně příslušný správní orgán. v řízení vedeném dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ust. š 12 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu, dle ust. š 25 odst. 1 správního řádu oznamuje Denise Wawroszové, nar. 1997, irv. bytem Ostrava — Radvanice, Světlá 913/2, možnost převzít následující písemnost:

- Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení úst ního jednání č.j.: RaB/03048/l 7/OaVV/Bar ze dne 30.05.2017

- Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 23.06.201 7

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresáti jsou osobami neznámého pobytu, reSp. se jim nedaří doručovat.

Adresát si může písemnost vyzvednout vkanceláři &. 14 budovy Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice v úředních dnech (ponděéí a středa) od 09:00 hod. do 17:00 hod. do 15 dnů ode dne uložení.

Toto se vyhlašuje dle ust. © 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Úřad městského obvodu

Á STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Marcela artková Radvanice a Bartovice

referent Odbor oržaniůačně a; vnitřních věcí . _. . . ., , „ . ts , odbor organizacníňaaitrmch vec: p emnos “ a" " “ !Q _ ŠÝÁTBĚ ' . . ." selže-w GSTFW': vyvěšena dne: 9/305'10/ ? , úřad městského 3331; /; _ _ , Radvanice % Ba sňata dne: „..? za správnost: .................... '. ....... . Těšínská 87/281, 718 00 Ostrava l_Č: cz.—345451 DIČ: cz oos4545a www.radvanice.ostrava.cz Cielo účtu: 19--'11622?61/0100