STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA“ Úřad městského obvodu

_ Statutární město Ostrava Radvanice a Bartovice městský obvod Radvanice a Bartovloe Odbor organizační a vnitřních vém úřad městského obvodu písemnost evidenční č. l/íý

vyvěšena dne: 7.3 Ž' dia/7-

................... unu-un

3; en

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHÚŘÍZENI 61%?

za správnost .....................

Tajemnice Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice vyhlašuje výběrové řízení č. 6/2017 na obsazení pracovního místa v rámci statutárního města Ostravy, Uřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice:

Druh práce: Vedoucí odboru majetkového, bytového a investic Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou — zástup po dobu výkonu veřejné funkce zaměstnance.

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: Vedoucí úředník — požadavek na ukončení vzdělávání vedoucích úředníků do 2 let ode dne jmenování do iimkce dle 5 27 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o úřednících“).

Platové zařazení: 11. platová třída (18.590 Kč —— 27.950 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku — dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a příplatek za vedení odboru.

Místo výkonu práce: Ostrava

Charakteristika vykonávané práce:

Organizačně řídí a zabezpečuje chod odboru majetkového, bytového a investic, zabezpečuje zejména plnění úkolů v samostatné působnosti na úsecích: správa majetku města svěřeného městskému obvodu, správa bytového & nebytového fondu, hřbitovní správa, příprava a realizace investičních a neinvestičních akcí městského obvodu (příprava projektové dokumentace, žádostí o dotace, veřejné zakázky ad.), plní úkoly voblasti požární ochrany. Stanovuje a ukládá podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly. Organizuje, řídí a kontroluje jejich práci a dává jim k tomu účelu závazné pokyny. Odpovídá za dodržování pracovní kázně na pracovišti. Zodpovídá za včasné a kvalitní zpracování předepsaných statistických výkazů. Vyřizuje poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty občanů a jiných subjektů. Vykonává konzultační a poradenskou činnost.

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ve stavebním oboru

Předpoklady dle 5 4 zákona o úřednících:

- státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, - dosažení věku 18 let,

— způsobilost k právním úkonům,

- bezúhonnost,

- ovládání jednacího jazyka.

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava IČČ: 00845451 DIČ: cz 00845451 OSTRAVA! ! !

1/2 www.radvamce.oetrava.cz isla učtu: 1162236110100 (výdajový) 19-1 1622-76110100 (příjmový)

Jiné požadavky: nejméně 3 roky praxe, vysoké pracovní nasazení, flexibilita, komunikační schopnosti, orientace v právních předpisech souvisejících s vykonávanou prací a schopnost aplikace právních předpisů v praxi; praxe v řídící funkci, praxe ve veřejné Správě, praxe v oblasti přípravy a realizace investic výhodou, uživatelská znalost práce s PC, řidičský průkaz sk. B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách.

Požadovanédoklady dle & 6 odst. 4 a g 4 zákona o úřednících:

a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

0) ověřená kopie dokladu o nej vyšším dosaženém vzdělání,

d) osvědčení vydané MV podle 5 4 odst. 1 zákona č. 451/ 1991 Sb. (nevztahuje se na osoby narozené po 1. 12. 1971),

e) čestné prohlášení podle 5 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na osoby narozené pol.12. 1971).

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, telefonní kontakt a emaiiovou adresu, datum a podpis uchazeče. Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, zná-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné). Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze jej nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku apod.

Formuláře přihlášky a čestného prohlášení jsou zveřejněny společně s tímto oznámením.

Lhůta pro podání přihlášky: do 19. 7. 2017. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Způsob a místo podání přihlášky včetně požadovaných dokladů:

Poštou nebo osobním doručením na podatelnu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č. 6/2017 _ NEOTVÍRAT, s uvedením adresy podavatele. Adresa, na kterou se přihláška posílá:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava .

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

V Ostravě - Radvanicích dne 3. 7. 2017.

Mgr. Kateřina Zdražilová, pověřena zastupováním tajemnice

Bližší informace: Mgr. Kateřina Zdražilová, tel: 5 99 416 103, kzdrazilovaůlradvanice.ostravacz

Těšínská 87/281. 715 00 Ostrava IČ: 00045451 DIČ: cz 00345451 OSTRAVA! ! !

2/2 www.radvanice.ostrava.cz Čísla účtů: 1152235110100 (výdajový) 19-11022-701/0100 (přljmový)