Zápis z 31. zasedání ZO Ústín 26. 6. 2017 (1 příloha)

Ze samosprávy
Obec Ústín
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
06. 07. 2017
Originální zdroj
http://www.ustin.cz/file.php?nid=1107&oid=5765621
Nalezeno adres
3
Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Ústín, konaného dne 26.6. 2017

v 19.00hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ústíně.Přítomni: Mgr. Jana Línková, Ivana Fraitová, Alena Baboráková , Alexandr Odložilík ,

Jana Chalupová,

Omluveni : Bc. Kamil Jurčík , Ing. Radek Novák

Program :


1. Zahájení

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Rozpočtové opatření č.5/2017

4. Záměr bezúplatného převodu – darování pozemku p.č.443/2 v k.ú. Ústín o výměře 14 m2

Olomouckému kraji do hospodaření SSOK

5. Schválení výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce části místní

komunikace U hostince a schválení smlouvy s dodavatelem

6. Revokace usnesení č. UZ/30/14/2017

7. Smlouva s firmou Silnice Group a.s. Praha na dodávku projektu Rekonstrukce chodníků,

zajištění mobility a bezpečnosti pro pěší, výstavba podélných parkovacích stání podél silnice

II/448 v obci Ústín.

8. Žádost o přidělení sociálního bytu

9. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt

10. Informace z Mikroregionu Kosířsko

11. Informace o rozpracovaných projektech

12. Různé

13. Usnesení

14. ZávěrAd 1) Starostka přivítala přítomné na 31. zasedání zastupitelstva obce, konstatovala přítomnost

nadpoloviční většiny zastupitelů a seznámila je s programem zasedání. Diskuse probíhá u

každého projednávaného bodu. Zastupitelé projednali program zasedání a schválili ho.

Návrh usnesení:: Zastupitelstvo obce Ústín schvaluje program 31. zasedání ZO Ústín.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. UZ/31/1/2017 bylo schváleno.Ad 2) Na zapisovatele byla navržena Mgr. Jana Línková a na ověřovatele zápisu Ivana Fraitová a

Alena Baboráková.

Návrh usnesení: ZO Ústín schvaluje jako zapisovatele Mgr. J. Línkovou a ověřovatele zápisu

I.Fraitovou a A. Baborákovou.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. UZ/31/2/2017 bylo schváleno.Ad 3) Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č.5/2017 (detailní přehled změn
k dispozici na OÚ). Zastupitelé toto projednali a schválili.


Návrh usnesení: ZO Ústín schvaluje rozpočtové opatření č.5/2017.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. UZ/31/3/2017 bylo schváleno.Ad 4) Starostka seznámila zastupitele se záměrem bezúplatného převodu (darování) pozemku

parc.č.443/2 v k.ú. Ústín o výměře 14m2 Olomouckému kraji do hospodaření Správy silnic

Olomouckého kraje. Zastupitelé toto projednali a záměr schválili.

Návrh usnesení: ZO Ústín schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku p.č.443/2 v k.ú. Ústín

do vlastnictví Olomouckého kraje.

Hlasování : pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. UZ/31/4/2017 bylo schváleno.Ad 5) Starostka seznámila zastupitele se výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavby

„Rekonstrukce části místní komunikace U hostince . Vítězem se stala firma Silnice Group a.s.

Na Florenci 2116/15 , Praha, nabídková cena 1.074.009,98 Kč. Zároveň seznámila zastupitele se

zněním Smlouvy na dodávku stavby s vítěznou firmou. Zastupitelé toto projednali a výsledek i

smlouvu schválili . Zároveň pověřili starostku podpisem této smlouvy.Návrh usnesení : ZO Ústín schvaluje výsledek výběrového řízení a smlouvu na dodávku stavby

s firmou Silnice Group a.s.Praha.

Hlasování : pro 4, proti 0, zdržel se 1.

Usnesení č. UZ/31/5/2017 bylo schváleno.Ad 6) Starostka navrhla revokovat usnesení č . UZ/30/14/2017. Zastupitelé tento návrh po

projednání schválili.

Návrh usnesení : ZO Ústín schvaluje revokaci usnesení č. UZ/30/14/2017.

Hlasování : pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. UZ/31/6/2017 bylo schváleno..Ad 7) Průtah obcí – Starostka seznámila zastupitele se zněním smlouvy mezi obcí Ústín a firmou

Silnice Group a.s. Praha na Rekonstrukci chodníků, zajištění mobility a bezpečnosti pro pěší,

výstavba podélných parkovacích stání podél silnice II/448 v obci Ústín. Současně pověřili

starostku jednáním o snížení rozsahu prací Zastupitelé toto projednali a schválili.Návrh usnesení: ZO Ústín schvaluje Smlouvu mezi obcí Ústín a firmou Silnice Group a.s. Praha a

pověřuje starostku jednáním s firmou o snížení objemu pracíHlasování: pro 3, proti 1, zdržel se 1.Usnesení č. UZ/31/7/2017 bylo schválenoAd 8) Starostka informovala zastupitele o přijetí žádosti o přidělení sociálního bytu v čp. 9.Ad 9) Starostka informovala zastupitele o přijetí 2 žádostí o prodloužení pronájmu 2 bytů v čp.8 do

konce července 2017.Ad 10) Informace z Mikroregionu Kosířsko – zprávy z VH 19.6. 2017 a 28.6.2017, stále je v řešení

problém s provozem rozhledny a uzavřením vyhlídky z technických důvodů.Ad 11) Zastupitelé byli informováni o aktuálním dění probíhajících projektů :

Komunitní centrum a byty v čp.8 – předfinancování- úvěr od Komerční banky a podmínky úvěru,

Multifunkční hřiště – projektová dokumentace bude v červenci předána na Stavební úřad Lutín.Ad 12) Různé :

- Starostka seznámila zastupitele s návrhem Darovací smlouvy ,uzavřenou mezi obcí Ústín a

Historické kočáry Mylord z.s.,předmětem je dar obce v částce 25.000 Kč. Zastupitelé toto

projednali a schválili.

Návrh usnesení: ZO Ústín schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Ústín a Historické kočáry Mylord

z.s.

Hlasování : pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. UZ/31/8/2017 bylo schváleno.

- Vyhodnocení nájemní smlouvy s MS Těšetice

- Starostka seznámila zastupitele s žádostí, o povolení zpevnění plochy před nemovitostí

zámkovou dlažbou dle přiloženého náčrtku - žadatel p. Čunderle , Ústín č.129. Zastupitelé žádost

projednali a upřesnili rozměry zpevněné plochy a zeleně s přihlédnutím ke skutečnému stavu.

Podmínkou je změna použitého materiálu na zatravňovací dlaždice.

Návrh usnesení: ZO Ústín schvaluje žádost na zpevnění plochy před nemovitostí č.p. 129

(vlastník p. Čunderle)

Hlasování : pro 3, proti 0, zdržel se 2.

Usnesení č. UZ/31/9/2017 bylo schváleno

-Starostka seznámila zastupitele s žádostí o zaslání připomínek ke koncepci cyklodopravy

v Olomouckém kraji.

Ad 13) Zastupitelé schválili výše uvedená usnesení.

Ad 14) Starostka ukončila 31.zasedání zastupitelstva v 20.20 hod.V Ústíně dne 2. 7. 2017Zapsala Mgr. Jana LínkováOvěřovatelé: Alena Baboráková dne

Ivana Fraitová dneStarostka: Jana Chalupová dne