Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení ve věci schválení Kunčice - kanalizační řád splaškové kanalizace

Ze samosprávy
Obec Bělotín
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
12. 10. 2017
Originální zdroj
http://www.belotin.cz/tmp/dokumenty/40199.pdf
Nalezeno adres
7
Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, HraniceČ. j.: OSUZPD/11945/17-3 Hranice, 09.10.2017
Oprávněná úřední osoba: Ing. Jana Juhaňáková
E-mail: jana.juhanakova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 341

VEŘEJ N Á VYHL Á ŠKA
O Z N Á M E N Í O Z A H Á J E N Í Ř Í Z E N Í

Žadatel – spol. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov , IČO
47674521, požádal podáním, doručeným dne 08.08.2017 na Městský úřad Hranice, odbor
stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, jako příslušnému
orgánu veřejné správy, o schválení kanalizačního řádu splaškové kanalizace Kunčice. Jedná se o
revidovaný kanalizační řád zahrnující v letošním roce dokončenou stavbu III. etapy splaškové
kanalizace v místní části obce Bělotína, Kunčicích. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení.

I .
Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy na úseku vodovodů a kanalizací dle ustanovení § 25
a § 27 odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

oznamuje

všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy dle ust. § 47 odst. 1 správního řádu,

zahájení řízení ve věci schválení

Kunčice – kanalizační řád splaškové kanalizace
dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

Odpadní vody z místní části obce Bělotín, Kunčic, jsou odváděny splaškovou kanalizací na
mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod. Délka stokové sítě je 3157 m z materiálu PVC DN
250.

Do kanalizace mohou být vypouštěny pouze splaškové odpadní vody nebo průmyslové odpadní
vody, popř. průmyslové odpadní vody smíchané se splaškovými, které splňují podmínky
předloženého kanalizačního řádu a vyhovují v něm uvedeným hodnotám nejvyšší přípustné míry
znečištění v jednotlivých ukazatelích. Nesmí být vypouštěny vody dešťové.

Splaškové odpadní vody, což jsou odpadní vody, které vznikají převážně jako produkt lidského
metabolizmu a z činností v domácnostech a jsou odváděny z obytných budov a budov, v nichž jsou
poskytovány služby, mohou být do kanalizace vypouštěny bez omezení. Splaškové odpadní vody
nesmí být do kanalizace vypouštěny přes žumpy, septiky a domovní čistírny odpadních vod.str. 2 – OSUZPD/11945/17-3

Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy se mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 a
§ 38 správního řádu seznámit podklady rozhodnutí, které jsou předmětem jednání, a to na MěÚ
Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Pernštejnské nám.1, III. patro, dveře
č. 408, pondělí a středa hodiny pro veřejnost od 8.00-11.30, 12.30-17.00 hod. (jinak po předchozí
telefonické dohodě).

I I .

U S N E S E N Í

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, jako věcně místně příslušný vodoprávní úřad dle § 27 odst. 1 a § 30 zákona o
vodovodech a kanalizacích,

určuje

podle § 39 odst. 1 správního řádu, účastníkům řízení

lhůtu do 09.11.2017.

k uplatnění námitek ke správnímu řízení o schválení výše uvedeného kanalizačního řádu. K
později uplatněným námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov , IČO 47674521

Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
Osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech.

O d ů v o d n ě n í :
Dne 08.08.2017 podala spol. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov , IČO 47674521 žádost o schválení kanalizačního řádu pro kanalizaci v místní části obce
Bělotína, Kunčicích.. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení ve věci schválení
předloženého kanalizačního řádu. Vzhledem k tomu, že požadovaným rozhodnutím mohou být
dotčena práva většího počtu účastníků řízení, bylo oznámeno zahájení řízení účastníkům a
dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou a to v souladu s ustanovením § 144 odst. 1 a odst. 6
správního řádu.
Dle ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu správní orgán účastníkům řízení určí přiměřenou lhůtu
k provedení úkonu, pokud ji nestanoví zákon a je-li toho zapotřebí. Proto Městský úřad Hranice,
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, současně s oznámením o zahájení řízení
usnesením určil účastníkům řízení lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v tomto řízení a
poučil je, že k později podaným námitkám či důkazům, nebude přihlédnuto.

P o u č e n í :
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, a to ve
lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo usnesení oznámeno. Odvolání se podává u Odboru
stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice. O odvolání rozhoduje
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání musí mít
náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému
usnesení směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebnýmstr. 3 – OSUZPD/11945/17-3

počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal
jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na
náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. Podle § 76 odst. 5
správního řádu nemá odvolání proti usnesení odkladný účinek.Otisk úředního razítkaIng. Jana Juhaňáková
samostatný referent
oddělení životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je dnem doručení
oznámení.

Datum vyvěšení ……………….. Datum sejmutí ………………..

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem, umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

……………………………………………….. ………………………………………………
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko: Razítko:

Doručí se:

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu:
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Doručení veřejnou vyhláškou:
- Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se jiným

účastníkům řízení, než jsou účastníci dle ustanovení § 27odst. 1 správního řádu, oznámení o
zahájení řízení v souladu s ustanovením § 144 odst. 1 a odst. 2 správního řádu.

- Osobám neznámého pobytu nebo sídla, které nejsou známy, se oznámení o zahájení řízení
doručuje v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu rovněž veřejnou
vyhláškou. Jedná se o osoby, které by řízením mohli být dotčeni na svých právech.

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
- Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
- Obecní úřad Bělotín, Bělotín 151, 753 61 Bělotín

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu Hranice, na úřední desce obce
Bělotín se pouze oznamuje.


2017-10-09T06:48:46+0000
Juhaňáková Jana Ing.
Konverze dokumentu


2017-10-09T07:26:01+0000
Polcarová Veronika
Odeslání do DS