164 - OBÚ - povolení hornické činnosti

Ze samosprávy
Obec Stonava
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
12. 10. 2017
Originální zdroj
http://stonava.cz/nove_stranky/files/uredni-desky/2017_164.pdf
Nalezeno adres
7
4611/me

OBVODNÍ BÁNSKÝ Úw AD

! r -o , '. it!—:*) 'a ““ 74.75va pro uzeml kraju Moravsko “slezského a OlomoutgééříůwilC ÉXŽÉÍYÍÉ ; i

Veleslavínova 18, PO. BOX 103, 702 00 Ostrava— M01. ská Gsuava

Do'llo:

Éw_í3„ * v - , „, rumu„„„.___f/1 ' ,. Verejna vyhlasknrrf .... 6.44 971

- m. 2017 1

wás ooms : ZE DNE NAŠE ZNAČKA WŘIZUJE ! LINKA OSTRAVA sos nssnzomonU-nmo Ing. Twardzíkf 229 10. 10. 2017

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále také „OBÚ“), místně a věcně příslušný orgán státní báňské správy podle š 38 odst. 1 písm. b) bod 7. a 5 41 odst. 2 písm. b) zákona č. 6 l! 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské Správě, ve znění pozdějších předpisů,

doručuje

účastníkům řízení podle 5 144 a & 25 zákona č. 5002004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, touto veřejnou vyhláškou vyrozumění o pokračování v řízení, které bylo usnesením č.j. SBS 1788172017IOBÚ-05712 dne 25.8.2017 přerušeno a o skončení dokazování v navazujícím správním řízení ve věci povolení hornické činnosti — likvidace hlavních důlních děl vlokalitě bývalého závodu 9. květen v organizaci OKD, a.s., se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná , IČ: 26863154, na Důlním závodě [, lokalita Darkov,.

Tato veřejná vyhláška & její přílohajsou vyvěšeny: 1) na úřední desce OBÚ, Veleslavínova 18, 702 00 Ostrava —Moravská Ostrava, 2) na elektronické úřední desce OBÚ (http:řfvwvwvcbusbs.czfindcx.phniuredni-deska-ostrava.html), 3) na úřední desce Obecního úřadu Stonava, 735 34 Stonava č. 730, 4) na úřední desce Obecního úřadu Horní Suchá, ul. Sportovní 32, 73535 Horní Suchá

Obecní úřad Stonava a Obecní úřad Horní Suchá tímto žádáme o vyvěšení této veřejné vyhlášky ajejí přílohy po dobu 15 dnů ode dne doručení na své úřední desce a po vyznačení lhůtyjejího vyvěšení o vrácení zpět na OBU.

Ing. Petr Twardzik obvodní báňský inspektor oprávněná úřední osoba

Příloha: Vyrozumění o pokračování v řízení a o skončení dokazování č.j. SBS 17881720177OBÚ1Í)57í 19

' sToNAva _ _ omámená %q/Mgď Sejmuto dne. M 12. m. 2017

TELEFON BANKOVNÍ s „» -„,__gg.1[.„. C _FAX E- mail

596 100 211 ČNB Praha 5110.11. %„fmgi “umění-590011117 805 podatelna.ostrava©cbusbs.cz 596 100 200 č. ú. 4021—0140 na; datová schránka: da5adv2

............. .. a—f .-"

Vyvěšeno dne: 11,2 . (0 52,057

OBVODNI BANSKY URAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, PO. BOX 103, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

|_ T

\— J

VÁŠ DOPIS JZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘlZUJE ; LINKA OSTRAVA SBs nanmmonu-osm lng. Twardzikf229 10. 10.201? Vyrozumění

o pokračování ve správním řízení podle ustanoveníš 65 odst. 2 zákona č. 50072004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

a

o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí podle ustanovení 5 36 odst. 3 správního řádu.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚ“) jako správní orgán věcně příslušný podle ustanovení 5 10 odst. 1 a © 41 odst. 2 písm. b) zákona č. 6171988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, v navazujícím správním řízení ve věci povoleni hornické činnosti organizaci OKD, a.s., se sídlem Stonavská 2179, Doly , PSČ 735 06, Karviná, týkající se povolení hornické činnosti — likvidace hlavních důlních děl v lokalitě bývalého závodu 9. květen dobývacího prostoru Stonava na lokalitě Darkov Důlního závodu 1, Čs. armády č. l, 735 06 Karviná Doly, který usnesením ze dne 25.8.2017 č.j. SBS 178817201770BÚ-05712 rozhodl o přerušení řízení o povolení hornické činnosti spočívající v likvidaci hlavních důlních děl v lokalitě bývalého závodu 9. květen dobývacího prostoru Stonava na lokalitě Darkov Důlního závodu 1, Čs. armády č. 1, 735 06 Karviná Doly shledal, že odpadla překážka pro níž bylo správné řízení přerušeno a rozhodl proto podle š 65 odst. 2 správního řádu o tom, že se vřízení od 6.10.2017 pokračuje. Podkladem pro toto rozhodnutí bylo doplnění žádosti podáním zaevidovaným na OBÚ dne 5. 10. 2017 pod č.j. SBS 3336972017, ve kterém organizace OKD, a.s. předložila žádost o povolení likvidace jámy Su-Sto III úplným zasypáním nezpevněným zásypovým materiálem, rozhodnutí Českého báňského úřadu v Praze (dále jen ČBÚ) o povolení výjimky z ustanovení ;; 54 vyhlášky ČBÚ č. 4152003 Sb., posouzení stavebně technického stavu a stability povrchových objektů lokality 9. květen a statického posouzení uzavíracího povalu jámy Su-Sto II, stanoviska Obce Stonava a Odboru stavebního a životního prostředí Magistrátu města Karviné k ponechání jámových budov v lokalitě 9. květen a upřesnění údajů požadovaných bodem r) odst. 2 © 3 vyhlášky ČBÚ č. 52! 1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů.

Dále OBÚ vyrozumívá účastníky řízení otom, že skončil v dané věci dokazování. S přihlédnutím ktomu, že

OBU již disponuje podklady pro vydání rozhodnutí, jakož i kjeho povinnosti podle ustanovení šó odst. 1

správního řádu vyřizovat věci bez zbytečných průtahů, dává ve smyslu ustanovení 5 36 odst. 3 správního řádu

možnost účastníkům řízení seznámit se s podklady pro vydání-rozhodnutí a zároveň vyrozumívá účastníky TELEFON BANKovNi SPOJENÍ tc FAX E- mail

596 100 211 ČNB Praha 00025 844 596 111 805 podatelna.ostrava©cbusbs.cz 596 100 200 č.ú. 4021-00170710 ID datové schránky: dašadv2

řízení o možnosti vyjádřit se k těmto podkladům ve lhůtě do 5 dnů od doručení tohoto vyrozumění, a to na adrese: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18, PSČ 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava, nejlépe po předchozí telefonické domluvě na č. tel. 596 100 229. OBÚ považuje stanovenou lhůtu, vzhledem k okolnostem a době vedení správního řízení, za postačující.

Ing. Petr Twardzik obvodní báňský inspektor oprávněná úřední osoba

Seznam k č.1. SBS 1788172017IOBÚ-05119

|. ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ:

1. OKD, a.s., Stonavská 2179 735 06 Karviná - Doly zastoupena zmocněncem lng. Davidem Hájkem, závodním dolu Důlního závodu 1

2. Obec Stonava č. 730 735 34 Stonava

3. Obec Horní Suchá Sportovní 372 735 35 Horní Suchá

u. ZMOCNĚNEC

4. Ing. David Hájek závodní dolu Důlního závodu ] OKD, a.s., Důlní závod 1 Čs. armády č. l 735 06 Karviná — Doly