49 - Oznámení o době a místě konání voleb.pdf

Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava IČ: 00845 451 DIČ: CZ 00845 451
ID DS: cknbn6z Číslo účtu: 1649325349/0800
1/1 www.ostrava-proskovice.cz
Statutární město Ostrava
městský obvod Proskovice
starostka

Oznámení o době a místě konání voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Starostka městského obvodu Proskovice v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o z n a m u j e :


1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
dne 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin
dne 21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

ve volebním okrsku č. 16001 – Proskovice je volební místnost v budově
Úřadu městského obvodu Proskovice, ul. Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava-Proskovice , pro voliče bydlící v Ostravě-Proskovicích.


3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní

občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem).


4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Spolu

s nimi bude voličům doručen též informační leták, v němž budou seznámeni s údaji
potřebnými pro realizaci volebního práva. Volič může obdržet hlasovací lístky také
ve volební místnosti ve dnech voleb.


5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý

povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. Každý volič se
musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

Ostrava-Proskovice Mgr. Marie Matějová v. r.
3. října 2017 starostka