Statutární město Ostrava rada města DOdatek

DODATEK k návrhu programu 29. zasedání

zastupitelstva města konaného dne 18.10.2017

Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele

Předkladatel Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor:

24. Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Energetické úspory v areálu MNO - část I" V rámci Operačního programu Zivotního prostředí

25. Návrh na poskytnutí peněžitého daru Biskupství ostravsko-opavskému se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava , ICO: 65468953, na pořízení zvonu pro kostel Božího Těla v Gutech „

26. Fúze obchodních společností Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. a DK POKLAD, s.r.o.

Předkladatel Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora:

27. Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her č. 10 na zabezpečení projektu "Rekonstrukce prostor pro MIKASA denní stacionář" s právnickou osobou MIKASA 2.5.

28. Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v

oblasti sociální péče, protidrogové prevence, prevence kriminality, podpory osob s handicapem a z odvodů z loterií a jiných podobných her

Předkladatel Ing. vaněk Pražák. Ph.D., náměstek primátora:

29. Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na "Nákup stolů na sklopných podnožích a transportních vozíků"

30. Informativní materiál o vývoji mezd zaměstnanců příspěvkových organizací z oblasti kultury zřízených statutárním městem Ostrava a porovnání průměrných mezd zaměstnanců příspěvkových organizací vybraných statutárních měst CR

OSTRAVAH! —

Statutární město Ostrava rada města DOdatek

Předkladatel Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora:

31.

32.

33.

34.

Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy organizaci Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje

Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava

Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o poskytnutí investiční účelové dotace na dokončení projektových dokumentaci pro rekonstrukci areálu Bazaly

Memorandum o vzáj emné spolupráci k výstavbě areálu střelnic na ulici Plzeňská

Předkladatelé Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor: a Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora:

35.* Návrh na přijetí majetkoprávních úprav k nemovitým věcem nacházejícím se ve strategické

36.

průmyslové zóně Ostrava — Mošnov, v ploše „A“

Návrh na uzavření „Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy“

Předkladatel Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora:

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

2/3

Návrh na odejmutí majetku ze svěření městského obvodu Ostrava - Jih, převzetí do majetku statutárního města Ostrava

Návrh uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků - k.ú. Přívoz , obec Ostrava

Návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci — k.ú. Michálkovice , obec Ostrava

Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava , obec Ostrava

Návrh přijmout darem nemovitou věc a věci movité v k.ú. Pustkovec , obec Ostrava a návrh svěřit nemovitou věc a věci movité v k.ú. Pustkovec , obec Ostrava městskému obvodu Pustkovec

Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá , obec Ostrava

Návrh na záměr města prodat části pozemků v k. ú. Poruba , obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - areál lehké průmyslové zóny "Nad Porubkou"

Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava , obec Ostrava

OSTRAVA! !!

Statutární město Ostrava rada města DOdatek

Předkladatel Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora:

45. Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci stavby „SPZ Mošnov - retenční nádrž“

Předkladatel Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora: 46. Zvýšení dotace z rozpočtu SMO Nadaci na pomoc zvířatům a uzavření Dodatku č. l k

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0228/2017/ OZP

Předkladatel doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora:

47.* Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2018

41 / %$;

Ing. Tomáš Macura, MBA primátor statutárního města Ostravy Místo: Ostrava

Datum: 10.10.2017

OSTRAVAH! —