113

Statutární město Ostrava

primátor POZVá " ka

POZVÁNÍ

na 29. zasedání

zastupitelstva města, které se uskuteční dne 18. října 2017 v 9.00 hodin

v zasedací síni č. 306 Radnice města Ostravy

ČASOVÝ ROZVRH: 9.00 hod. - zahájení — Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor - schválení programu zasedání - volba ověřovatelů zápisu z 29. zasedání ZM - ověření zápisu z 28. zasedání ZM 11.00 — 11.30 hod. — přestávka 11.30 - 12.00 hod. - dotazy, připomínky a podněty občanů města 13.30 - 14.00 hod. - přestávka

Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele.

l . Informace o činnosti orgánů města 2. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce

právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města

Předkladalel Ing. Tomáš Macura. MBAl primátor:

3. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města

4. Podněty občana statutárního města Ostravy

5. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků

6. Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu sociálm'ho fondu zaměstnanců statuámího města Ostravy zařazených do Magistrátu města Ostravy

OSTRAVA! ! !

213

Statutární město Ostrava , primátor Pozvanka 7. Udělení souhlasu s podmínkami udržitelnosti projektu "Komunitní centrum v Ostravě-

Michálkovicích" se schválenou dotací z Integrovaného regionálního operačního programu

Předkladatel Mgr. Michal Mariánek. náměstek primátora:

8.

Návrh na poskytnutí finančních prostředků Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava

Návrh na změnu podmínek pro čerpání příspěvků, poskytnutých Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj MNO

Předkladatelé Ing. Vladimír Cigánek a Mgr. Radim Babinec, náměstci primátora:

10.

Převod podílu společností Ostrava 2018, s.r.o.

Předkladatel Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora:

11.

12.-

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Návrh na svěření majetku městskému obvodu Ostrava-Jih Návrh na svěření pozemku v k.ú. Muglinov městskému obvodu Slezská Ostrava

Návrh na učinění souhlasného prohlášení o vlastnictví pozemku v k.ú. Vítkovice ve prospěch CR — Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou , obec Ostrava Návrh na zrušení části usnesení ZMO č. 1553/ZM1418/24 bod 2), návrh na záměr města prodat nemovité věci a vyhradit si právo rozhodnout o jejich prodeji v k.ú. Pustkovec , obec

Ostrava

Návrh na zrušení usnesení ZM č. 1264/ZM1418/ 19 ze dne 14. 9. 2016 a návrh na záměr města směnit nemovité věci ve vlastnictví SMO za nemovité věci ve vlastnictví DPO a.s.

Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava , obec Ostrava — DIAMO, státní podnik Návrh uzavřít kupní smlouvu na nemovité věci v k.ú. Michálkovice , obec Ostrava Návrh koupit nemovitou vše v k.ú. Heřmanice , obec Ostrava

Návrh na záměr města prodat pozemky vk.ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba — areál Lehké průmyslové zóny nad Porubkou

OSTRAVA

3/3

Statutární město Ostrava

primátor POZVá " ka

21 . Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Svinov , návrh na záměr směnit nemovité věci vk.ú. Svinov a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy , obec Ostrava

22. Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Krásné Pole , obec Ostrava

Předkladatel doc. Ing. Ivgt_a Voýková. Ph.D., náměstkyně primátora:

23.* Zpráva o hospodaření SMO za I. pololetí roku 2017

Dotazy, připomínky, podněty členů ZM a organizační záležitosti

\ (

f—ň Ao.

Ing. Tomáš Macura, MBA primátor statutárního města Ostravy Místo: Ostrava

Datum: 04.10.2017

Toto pozvání slouží členům zastupitelstva města jako doklad o poskytování pracovního volna podle 5 71 odst. 4 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízem'), ve znění pozdějších předpisů.

OSTRAVA