Záměr prodeje části pozemku p.č. 173/1

Ze samosprávy
Obec Stařeč
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
12. 10. 2017
Originální zdroj
http://www.mestys-starec.eu/assets/File.ashx?id_org=15526&id_dokumenty=2450
Nalezeno adres
6
ZÁMĚR PRODEJE NEMOVITÉHO MAJETKU

Městys Stařeč, Jakubské nám. 50, 675 22 Stařeč

ZVEŘEJNUJE

v souladu s ustanovením & 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a usnesením Zastupitelstva městyse Stařeč č. 340/29 ze dne 26.9.2017

záměr prodeje nemovitosti, vevtastnictví městyse Stařeč.

Jedna se o:

Pozemek p.č. 173/4, k.ú. Stařeč , o výměře 251T12, ovocný sad, kteiý vznikl oddělením z pozemku p.č. 173/1, k.ú. Stařeč na základě Geometrické—ho planu č. 975— 4090812016.

Minimální nabízená cena byla stanovena na 200,00 Kč/mg.

Nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu., Katastrálního pracoviště Třebíč na iistu vlastnictvi č. 10001 pro k.ú. Stařeč , obec Stařeč.

Na pozemku není evidováno žadné omezeni vlastnického práva.

Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky do 30. října 2017, do 12:00 hod. písemně na adresu podatelny Městyse Stařeč, Jakubské nám. 50, 675 22 Stařeč nebo prostřednictvím elektronické podatelny podateIna©mestvs-starec.eu.

Čestmír Linhart, sta sta městyse

Vyvěšeno: 12.10.2017 Sejmuto:

Vyvěšeno na úřední desce Městyse Stařeč a způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronická- úřední desce na webových stránkách městyse Stařeč www.mesiys—stareceu

MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám. 50, 675 22 Stařeč Tel.: 568 852 257, 568 840 456, e-mail: podatelnaQmestvs-starec.eu, WEB: www.mestys-starec.au

' \ll et čistota“ . „ Haut