Záměr prodeje části pozemku p.č. 1043

Ze samosprávy
Obec Stařeč
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
12. 10. 2017
Originální zdroj
http://www.mestys-starec.eu/assets/File.ashx?id_org=15526&id_dokumenty=2448
Nalezeno adres
4
.P

ZAMĚR PRODEJE NEMOVITÉHO MAJETKU

Městys Stařeč, Jakubskě nám. 50, 875 22 Stařeč

ZVEŘEJŘUJE

v souladu s ustanovením % 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a usnesením Zastupitelstva městyse Stařeč č. 339/29 ze dne 26.9.2017

záměr prodeiečásti nemovitosti ve_víastn_iet_ví městyse Stařeč.

Jedná se o:

Část pozemku p.č. 1043, k.ú. Stařeč , 0 celkově výměře 3327 mz, trvalý travní porost. Přesná část bude určena na základě geometrického plánu na oddělení parcel po realizaci stavby Cistička odpadních vod Cechočovice.

Cena bude stanovena na základě znaleckého posudku.

Nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Třebíč na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Stařeč , obec Stařeč.

Na pozemku není evidováno žádné omezeni vlastnického práva.

Zájemci o koupi nemovitosti se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky do 30, října 2017, do 12:00 hod. písemně na adresu podatelny Městyse Stařeč, Jakubské nám. 50, 675 22 Stařeč nebo prostřednictvím elektronické podatelny podatelna©mestvs—starec.eu.

estmír Linhart, star am styse

O:

Vyvěšeno: 12.10.2017 Sejmuto:

Vyvěšeno na úřední desce Městyse Stařeč a způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronická- úřední desce na webových stránkách městyse Stařeč www.mes s—starec.eu

MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám. 50, 675 22 Stařeč Tel.: 558 852 257, 563 840 456, e-mail: podatelnaQmestvs-starec.eu, WEB: www.roestys-stareoeu