Rozpočtové změny č. 11/2017

Ze samosprávy
Obec Vysoké Veselí
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
12. 10. 2017
Originální zdroj
http://www.vysokeveseli.cz/uredni_deska/archiv/OZ/RZM/171011_RZR11.pdf
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
Rozpoitov6 zmEny t. 11 do rady M6sta Vysok6 Veself

Piiimy

Vfdale

3633/s169

3319/5169

37 45/5071.

37 4s /s139

374s/s1s6

ss12/5t37

ssL2/s1s3

5512/sl.s4

Odvod z loteriri

Odvod z VHP

Neinvest. tr. od obci

Transfer ze SR - 25 - pr0tokoui

V6cn6 biemeno

Eco-com

Pfijatd pojistn6 ndhrady

Neinvest. dotace - volby

15 000,-

60 000,-

s 000,-

t97 5ta,40

1000,-

2s 000,-

20 000,-

18 467 ,-

0z 33063

Nov6 sidliStC - in Zenirskd iinnost
Ost. zdl. ku ltury

Platy

NSkup materi6lu

Pohonn6 hmoty

DHDM

P lyn

Elektrickd energie

13 000,-

5 000,-

80 000,-

10 000,-

10 000,-

50 000,-

10 000,-

15 000,-

/1382

/ 1383

I 4L21-

/ 41L6

101.2/2LL9

372s/2324

61.71/2322

/4L1-1-6171,15031.

6171.16122

22t2/s171

61.14/5139

61.1.4/s0LL

Socidlnlzabezpedeni

Ukazatel rychlosti

MK - oprava

Volby

Volby

140 000,-

56 991,-

45 000,-

9 467,-

9 000,-

Projedn5no v rad6 mdsta dne 11,.10.2017

MESTO
5o 03 Vycok6 Veselt

okres Jiein