120 EX 16034/14-357-Další draž. jednání

Ze samosprávy
Obec Hlinsko
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
___________________________________________________________________________________________________________
Za Beránkem 836, podatelna@euk.cz tel: 376310088,376324085
33901 Klatovy www.euk.cz fax: 376310086

Číslo jednací: 120 EX 16034/14-357
v. s. oprávněný: 33537110
č.j. oprávněný: 33537110


JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339
01 Klatovy, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresní soud v Pardubicích, č.j. 45 EXE
2082/2014-11, ze dne 30.06.2014
proti povinnému: MARIE KUBÁNKOVÁ, Nádražní 1105, 53901, Hlinsko, nar.25.06.1961
na návrh oprávněného: MONETA Auto, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a, 14000, Praha 4, IČ 60112743,

zast. JUDr. Miroslav Nypl, advokát, Dukelská 15/16, 50002, Hradec Králové
pro 9 170,27 Kč s příslušenstvím

v y d á v á


u s n e s e n í
o n a ř í z e n í d a l š í h o d r a ž e b n í h o j e d n á n í

(elektronické dražby)


I.
Čtvrtá dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II. se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese:

www.drazby-exekutori.cz


Zahájení elektronické dražby: dne 20.12.2017 v 11:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání).

Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 20.12.2017 v 11:30 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé
činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“)). Bude-li
v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že
dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.
Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního
učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a
dražba končí. Jednotlivá podání všech dražitelů a jejich výše budou bezprostředně zobrazovány na portálu
www.drazby-exekutori.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě. Sledování elektronické dražby je
veřejně přístupné.

II.
Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci povinné, a to:


Podíl 1/24


Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/24 lesního pozemku v k.ú. Zvěřinek, okres Nymburk. Na
pozemku se nachází lesní porost starý cca 60 – 90 let. Jedná se o hospodářský les.


Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
___________________________________________________________________________________________________________
Za Beránkem 836, podatelna@euk.cz tel: 376310088,376324085
33901 Klatovy www.euk.cz fax: 376310086

Příslušenství těchto nemovitých věcí nebylo zjištěno.

III.
Výsledná cena dražených nemovitých věcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení činila při první dražbě
dne 14.10.2015 částku ve výši 2.100,- Kč.


Nejnižší podání se stanoví ve výši 30% výsledné ceny dražených nemovitých věcí uvedených pod bodem II.
tohoto usnesení a jejích příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot, patřících k draženému celku a činí
částku

630,- Kč

V.
Výše jistoty pro dražbu nemovitých věcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení se určuje v částce 300,-
Kč, nejvýše však ve výši 3/4 nejnižšího podání. Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni
zaplatit jistotu před dražbou v hotovosti v sídle Exekutorského úřadu Klatovy, pokud se nejedná o platbu
v hotovosti dle zvláštního právního předpisu, nejpozději do zahájení konání dražebního jednání nebo
bezhotovostní platbou na účet soudního exekutora, vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka
Plzeň, číslo účtu 214740944/0300 pod variabilním symbolem 1603414 s uvedením specifického symbolu,
kterým bude v případě fyzické osoby rodné číslo a v případě právnické osoby její identifikační číslo.
K platbě na účet exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno,
že na jeho účet také došla.

VI.
Registrace dražitelů do systému elektronických dražeb probíhá prostřednictvím webového formuláře na
adrese www.drazby-exekutori.cz, sekce Registrovat/Přihlásit. Dražitelé jsou povinni sdělit svoje jméno,
příjmení, bydliště, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození.

VII.
Způsob elektronické dražby:
1. Dražby se může zúčastnit jen ověřený registrovaný uživatel portálu www.drazby-exekutori.cz.
2. Povinný se nesmí účastnit dražby jako dražitel. Povinný se po předchozí registraci může jako ověřený

uživatel portálu www.drazby-exekutori.cz účastnit dražby v postavení povinného.
3. Dražiteli nebo povinnému, který nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou dražbu,

exekutor umožní na předchozí písemné vyžádání v sídle úřadu přístup k technickému vybavení.
4. Na portálu www.drazby-exekutori.cz si dražitel zvolí nemovitou věc, kterou chce dražit.
5. Po připsání dražební jistoty na bankovní účet exekutora a splnění podmínek účasti na dražbě dle tohoto

usnesení je dražitel oprávněn v dražbě přihazovat.
6. Virtuální dražební místnost se otevře všem účastníkům 30 minut před zahájením dané dražby.

V průběhu dražby lze virtuální dražební místnost kdykoliv opouštět a opětovně do ní vstupovat.
Informace o dražbě se obnovují samy v definovaném intervalu cca 4,5 sekundy.

7. V termínu pořádání samotné dražby se dražitel přihlásí u konkrétní dražby svým uživatelským
jménem a heslem do systému, po schválení ověřeného uživatele za dražitele v dané dražbě se
automaticky vygeneruje unikátní identifikační číslo, které slouží jako jednoznačný a nezaměnitelný
identifikátor dražitele v průběhu dražby, následně může přihazovat. Unikátní identifikační číslo se
zobrazuje pouze třetím osobám, samotný dražitel u svých příhozů bude mít místo identifikačního čísla
své uživatelské jméno.

8. Dražitelé nemohou v dražbě činit shodná podání. Další podání tedy musí být vždy vyšší než
předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec přihlíženo. To neplatí pro
dražitele, kterým svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě – v případě, že bude učiněno


Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
___________________________________________________________________________________________________________
Za Beránkem 836, podatelna@euk.cz tel: 376310088,376324085
33901 Klatovy www.euk.cz fax: 376310086

stejné podání dražitelem, kterému svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě a nebude učiněno
podání vyšší, bude udělen příklep dražiteli, jemuž svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě.

9. Učiní-li nejvyšší podání více dražitelů s předkupním právem nebo výhradou zpětné koupě, bude udělen
příklep tomu dražiteli s předkupním právem nebo výhradou zpětné koupě, který učinil své podání
nejdříve.

10. Příhozy se činí tak, že lze využít tlačítko s funkcí automatického příhozu, které zajistí příhoz ve výši
minimálního příhozu nebo do příslušného okénka dražitel vypíše vždy celou částku navýšenou o výši
svého příhozu (musí být stejná či vyšší než stanovený minimální příhoz určený dražebníkem, jinak se
podání s částkou menší než minimální příhoz nezobrazí a má se za to, že nebylo učiněno), klikem na
tlačítko přihodit je podání učiněno a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu s uživatelským jménem
dražitele, celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu.

11. Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím systému elektronických dražeb osobu, která
učinila nejvyšší podání v dražbě a výši nejvyššího podání.

12. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po skončení dražby.
13. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní prostřednictvím systému elektronických dražeb a

doručí se osobám dle § 336k OSŘ.


Ostatní části tohoto usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání zůstávají v platnosti podle
dražební vyhlášky 120 EX 16034/14-115 ze dne 6.8.2015.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Klatovech, dne 11.10.2017


Otisk úředního razítka


____________________________
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r.

soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Jana Janečková2017-10-11T11:29:22+0200