Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Cíglerova

MĚSTSKÁ čÁsr PRAHA 14 BratříVenclíkí': 1073.193 21 Prahag | IČ: 00231312 | www„praha14.czj

úŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Odbor dopravy a ochrany prostředí

Váš dopis zn.: Vyřizuje: Bc.Šafránková Spisový znak: UMCPl4/l7/40259/ODOP/SAFP E-mail: pavla.safrankova©praha14.cz Číslo jednací: UMCP14/17/42076/ODOP/SAFP Telefon: 225295321

Praha dne: 10.10.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Úřad městské části Praha 14. Odbor dopravy a ochrany prostředí. jako příslušný správní orgán podle 55 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.")„ podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, apodle % 171 a %$ 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), na základě posouzení žádosti o stanovení přechodně

úpravy provozu na pozemní komunikaci, kterou dne 27.9.2017 podalw

198 00 Praha a po projednání s příslušnými dotčenými orgány vydává

podle % 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb.. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, spočívající v umístění dopravního značení č. IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem č. 225 „Osoba na invalidním vozíku“ a s vyznačenou RZ vozidla _ na místní komunikaci v ul. Cíglerova v Praze 14 — Černý Most, parkoviště proti č. p. 1086/24, parc.č. 72/10 k.ú. Černý Most , 1. stání, 10 rn vlevo od SVO 919522 podle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:

&) Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena podle přiložené situace, ke které vydala stanovisko Policie ČR dne 4.10.2017 pod č.j.: KRPA-5065-58/ČJ-2017-0000DŽ.

b) Dopravní značku v reflexním provedení v základní velikosti podle ČSN EN 12899—1 zajistí a osadí na své náklady Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.

c) Vyznačení vodorovné dopravní značky č. V lOf zajistí na své náklady, prostřednictvím odborné firmy, žadatel.

d) Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v nejbližším možném termínu 5 ohlednem na klimatické podmínky.

e) Platnost stanovení přechodné úpravy provozu je stanovena do 31.1.2019.

Stanovení přechodně úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, popřípadě jině opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

IDENTIFtKÁTDR DATOVÉ SCHRÁNKY MČ PRAHA 14: omabtía BANKOVNÍ spojení: PPF banka, asc ELEKTRONICKÁ PODATELNA ÚŘADU: postacapl4.mepnet.cz čisto ÚČTU:19-1900050998/6000 rNFORMAČNÍ KANCELÁŘ: informacecapl4.mepnet.cz

TELEFON INFORMAČNÍ KANCELÁŘ: 225 295 270. 225 295 561

cEnnnwvANo ISO 9001

Spiszn. UMCP14/l7/40259/ODOP/SAFP str. 2 Č.j. UMCP l4/l 7/42076/0DOP/SAFP

Odůvodnění

Dne 27.9.2017 podal . 198 00 Praha žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na parkovišti parc.č. 72/10 k.ú. Černý Most u pozemní komunikaci v ul. Cíglerova, která se týká instalace dopravního značení z důvodu vyhrazeného parkovacího stání pro osobu těžce zdravotně postiženou.

K návrhu dopravního značení a zařízení vydala stanovisko Policie ČR dne 4.10.2017 pod c .j. KRPA- 5065- 58/ČJ- 2017- OOOODŽ.

Poučení () opravném prostředku:

Podle % 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejne vyhlášky Podle & 173 odst. 2 zákonač .500/2004 Sb. proti opatření obecné povahy nelze podat řádný opravný prostředek. Návrh na zrušení opatření obecné povahy je možno podat podle % 101 a a 101 b zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Markéta Adámková vedoucí odboru dopravy a ochrany prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: “\“/“JN" Sejmuto dne: B\JU ..... Q vii.. .......

\\“

Obdrží: ]. Praha 14- -Černý Most 198 00 Praha 98 2. TSK hl m. Prahy, a.s.. Dopravní značení p. Miroslav Mužík 1DDS:mivq4t3

dotčeně správní úřady 3. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, POBox 51. IDDS: rkiaiSy