Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci v ul. A. Valenty, Madarova

MĚSTSKÁ čÁST PRAHA 14 Bratří Venclíků 1073,193 21 Praha 9 | IČ: 00231312 ] www.prahal4.cz

ÚŘAD MĚSTSKĚČÁSTF Odbor dopravy a ochrany prostředí

Váš dopis zn.: Vyřizuje: Vochozková Spisový znak: UMCP14/1 7/41041/ODOP/VOCM Email: Vochozkova©prahal4cz Císlojednací: UMCPl4/l7/42323/0DOP/VOCM Telefon: 225295323

Praha dne: 11.10.2017

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Úřad městské části Praha 14, Odbor dopravy a ochrany prostředí, jako příslušný správní orgán podle % 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy. ve znění pozdějších předpisů, apodle š 171 a š 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, kterou dne 4.10.2017 podal žadatel Lesy hl. m. Prahy, IČ: 45247650, Práčská 1885/12, 106 00 Praha , kterého na základě plné moci zastupuje společnost „sinpps s.r.o.“. IČ: 62584332, Dvorecká 387/2. 147 00 Praha, a po projednání s příslušnými dotčenými organy

vydává

podle š 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozděj ších předpisů,

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místních komunikacích v Praze v ulicích Arnošta Valenty, Madarova. NN 626, NN 627 podle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:

a) Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena podle přiložené situace, ke které vydala stanovisko Policie CR dne 5.10.2017 č.j. KRPA-303299—2/CJ-2017—0000DZ. b) Dopravní značky v reflexním provedení v základní velikosti podle CSN EN 12899—1 zajistí a osadí

žadatel. Budou u nich použity velkoplošné gumové podstavce. c) Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu od 16.10.2017 do 30.6.2018.

Stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení. stanovisko. posouzení. popřípadě jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění Dne 4.10.2017 podal žadatel Lesy hl. m. Prahy. IČ: 45247650, Práčská 1885/12, 106 00 Praha ,

kterého zastupuje na základě plné moci společnost „sinpps s.r.o.“. IČ: 62584332. Dvorecká 387/2, 147 00 Praha , žádost o stanovení přechodné upravy provozu na pozemní komunikaci, která se týká

INFORMAČNÍ KANCELÁŘ: inforrnacecnpl4.rnepnet cz

IDENTIFIKÁTGR DATOVÉ SCHRÁNKY MČ PRAHA 14: pmabtfa BANKOVNÍ SPOJENÍ: PPF banka, a.s. Q ELEKTRONlCKÁ PODATELNA ÚŘADU: posta©p14.mepnet.cz čisto účru; 19—1900050998/6000 mág,-„gw TELEFON INFORMAČNÍ KANCELÁŘ: 225 295 270. 225 295 551 9001

Spiszn. UMCP14/17/41041/ODOP/VOCM str. 2 Č.j. UMCP14/l 7/42323/ODOP/VOCM

instalace dopravního značení a zařízení na místních komunikacích Arnošta Valenty, Madarova, NN 626, NN 627 v Praze z důvodu realizace stavby 4502 park U Ceňku.

Knávrhu dopravního značení a zařízení vydala stanovisko Policie ČR dne 5.10.2017 č.j. KRPA- 303299-2/CJ-2017—0000DZ.

Poučení () opravném prostředku:

Podle & 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Podle % 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. proti opatření obecné povahy nelze podat řádný opravný prostředek. Návrh na zrušení opatření obecné povahy je možné podat podle š lOla a 101b zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Markéta Adámková vedoucí odboru dopravy a ochrany prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: \ŘÍQŘQŘL Sejmuto dne: %Šiaůrábši \ \\“ . \ 'iů il . \

Razítko. podpis orgánu. který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží: účastníci (doručenky)

]. ..sinpps s.r.o.“. IDDS: pkq2g79

dotčené správní úřady 2. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy. POBox 51. IDDS: rkiaiSy

23:- : nimi:-Š mniši.: ŠŠŠLĚSn

rumu.—D!

E GO III...!

min 11., . madeo -rt

.._. .v...-

...si-.a!

šla.

|n1 Inu-Elina!

! !.....ii

ili-Inlil .lliviltfli.