Oznámení - zahájení územního řízení - Optické připojení objektu Bryksova 761

Zveřejněno
12. 10. 2017
Originální zdroj
https://edeska.praha14.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=2885
Nalezeno adres
16
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 Bratří Venclíků 1073.198 21 Praha 9 i IČ: 00231312 | www.praha14.cz]

(rim užsrsxš čistí

Odbor výstavby Váš dopis zn.: Vyřizuje: lngMarie Přistoupilová Spisový znak: UMCPl4/l 7/35248/0V/PRIM E-mail: mariepristoupílova©píahal4.cz Číslo jednací: WCFl4/17/42582/0V/PRN Telefon: 225295311

Praha dne: l2.10.2017

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha , kterého zastupuje ProtelPro, spol. s r.o., ICO 47121271, Na Hutmance 300/7, 158 00 Praha

(dále jen "žadatel") podal dne 25.8.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

"Optické připojení pbjektu Bryksova 761" Praha, Cerný Most

na pozemcích parc. č. 232/l 8, 232/197, 232/209, 232/315 v katastrálním území Černý Most .

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje: - podzemní liniová stavba elektronických komunikací

Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle & 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle 587 odst.l stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů ode dne doručení oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby, úřední dny Po a St: 8.00 - 17.00 hod. v ostatních dnech po telefonické domluvě). Osoby s vlastnickýmí nebojinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 232 / l 7, 232/177 v katastrálním území Černý Most Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Praha, Černý Most č.p. 761

Poučení:

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah & nesplňují požadavky š 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné

IDENTIFIKÁTOR DATOVÉ SCHRÁNKY MČ PRAHA 14: pmabtfa BANKOVNÍ SPOJENÍ: PPF banka, a.s. ELEKTRONICKÁ PODATELNA ÚŘADU: podatelnacapfaha14.cz Cino ÚČTU:19-9800050998/6000 íNFORMAČNÍKANCťLÁŘ: informacemprahal4.cz

TELEFON íNFDRMAČNÍ KANCELÁŘ: 225 295 270. 225 295 561

Syiszn. UMCPl4/l 7/35248/OV/PR1M str. 2 Cj. UMCPl4/l 7/42582/OV/PRJM

právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jej íž vlastnické nebo jiné věcně právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným Záměrem dotčen veřejný Zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

“*“—; „:.ÁCĚTPRAŘM URAD MĚSTSKÉ CAC: H

|__ Cl'íi'w'u'vys'nvh— ,: I __ ___—___ _

z, a

72,4? . Ing. Danajáilfaitová vedoucí odd. územního rozhodování a povolení staveb zvláště rozsáhlých

odboru výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

; ,. ,.,

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží: účastníci 1. ProtelPro, spol. s r.o., [[)DS: 9skvfcg sídlo: Na Hutmance č.p. 300/7, Praha 5-Jinonice , 158 00 Praha 58 2. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, lDDS: CZZmahu sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2 -Nově Město, 128 00 Praha 28 3. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, odbor evidence majetku, lDDS: 48ia97h sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, l 10 00 Praha l-Staré Město 4. CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., lDDS: 7bwddbc sídlo: Na příkopě č.p. 388/1, ] 10 00 Praha l-Staré Město

účastníci (veřejná vyhláška) „ 5. Městská část Praha 14, úřední deska, Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Praha 9 -Cemý Most, 198 00 Praha 98

Spiszn. UMCPl4/l7/35248/OV/PRIM str. 3 Cj. UMCPl4/17/42582/0V/PRIM

dotčené správní orgány o. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor ochrany prostředí, lDDS: 48ia97h sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, l 10 00 Praha l—Starě Město 7. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor památkové péče, lDDS: 48ía97h sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, l 10 00 Praha l-Stare Město 8. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor Kancelář ředitele Magistrátu, odd. krizového managementu, lDDS: 48ia97h sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 1 10 00 Praha I—Stare' Město 9. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, lDDS: jm9aaój sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00 Praha 2 -Nove' Město 10. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, lDDS: zpqaí2i sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 1 10 00 Praha l-Staré Město 11. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, P.O.Box 51, lDDS: rkiaiSy sídlo: Kongresová č.p. 1666/2, 140 00 Praha 4-Nusle 12. Městská část Praha 14, Odbor dopravy a ochrany prostředí, Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Praha 9- Černý Most , 198 00 Praha 98

na vědomí 13. Ceská telekomunikační infrastruktura a.s., lDDS: qa7425t sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3 -Zižkov