Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 131836/2017, ze dne 5. 10. 2017, (Tomáš Franc, Hradec Králové) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 135191/2017 SLU-2507/2017

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Korunní 98, 101 00 Praha 10

Č.j.: MPPH 135191/2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAHlavní město Praha, Městská policie hlavního města Prahy (dále jen „správní orgán“),
rozhodl podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), ve věci opravy zřejmé nesprávnosti rozhodnutí ze dne 19. 5. 2016, jehož
účastníkem byl pan Tomáš Franc, nar. 24. 5. 1973, adresa místa pobytu Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové (dále jen „účastník“). Předmětné opravné rozhodnutí
(vedené pod č.j.: MPPH 131836/2017) se správnímu orgánu prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb na adresu trvalého pobytu účastníka nepodařilo doručit. Tuto písemnost
nelze z důvodu obsahu citlivých osobních údajů na úřední desce zveřejnit. Proto v souladu
s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 správního řádu správní orgán


oznamuje možnost převzetí písemnosti:


č.j.: MPPH 131836/2017, ze dne 5. 10. 2017


na adresu účastníka:


Tomáš Franc
Československé armády 408/51 500 03 Hradec Králové


Účastník má možnost si písemnost převzít na adrese Městská policie hlavního města Prahy,
Korunní 98/2456, 101 00 Praha 10 , 4. patro, č. dveří 405 v pracovní dny v 8:00 – 11:00 hod.
a 13:00 – 16:00 hod., po předložení dokladu totožnosti.

Veřejná vyhláška je v souladu s § 25 odst. 2 a § 26 odst. 1 správního řádu vyvěšena na úřední
desce Magistrátu hlavního města Prahy na dobu 15 kalendářních dnů.


V případě nevyzvednutí písemnosti se patnáctý den po vyvěšení považuje za den
doručení.

Oprávněná úřední osoba:
Mgr. Klára ŠEBKOVÁ
právní oddělení MP hl. m. Prahy
tel.: 222 025 008
e-mail: sebkova.prav@mppraha.cz


Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto dne:


2017-10-11T06:39:22+0000
Not specified