Výběrové řízení - interní auditor

*MUORX00TEINC*


Úřední hodiny: E-mail: urad@muor.cz BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Po, St: 8:00–11:30 a 12:30–17:00 E-podatelna: posta@muor.cz ČSOB a.s Praha, pobočka Orlová
Čt: 8:00–11:30 a 12:30–13:30 Internet: www.mesto-orlova.cz číslo účtu: 104904012/0300
Út, Pá: (pouze pro objednané) Tel. / Fax: 596 581 111 / 596 581 123 IČ: 00297577

Starosta města Orlová v souladu se zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, v platném znění, a zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve
veřejné správě, v platném znění vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
pracovní poziceINTERNÍHO AUDITORA.
1. Zaměstnavatel: Město Orlová se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně


2. Druh práce: samostatné přezkoumávání hospodaření města a účinnosti vnitřního

kontrolního systému; příprava a výkon jednotlivých typů interního auditu v organizaci;3. Místo a doba výkonu práce: Město Orlová, doba neurčitá


4. Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

- státní občan ČR případně cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR
- věk min. 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost dle § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., v úplném znění
- ovládání jednacího jazyka


5. Další předpoklady pro vznik pracovního poměru:

- VŠ min. v bakalářském studijním programu, výhodou ekonomické nebo
veřejnosprávní zaměření;
- praxe min. 3 roky, výhodou je praxe v oblasti veřejných financí a veřejné
správy;
6. Platové zařazení : 11. platová třída dle zák.č. 262/2006 Sb. v úplném znění, nař.vlády
č. 564/2006 Sb. v úplném znění a č. 469/2002 Sb. v úplném znění
7. Požadavky pro vznik pracovního poměru:
- znalost zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a vyhl. č.

416/2004, kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě; vše
v platném znění;

- orientace v právních předpisech - zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení),
zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zák. č.
255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), vše v platném znění;

- ZOZ při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum
nebo odborná certifikace interního auditu výhodou

- Dobré komunikační dovednosti, ochota vzdělávat se;
- uživatelská znalost PC – WORD, EXCEL
- řidičský průkaz sk.B

8. Přihláška musí obsahovat tyto údaje o uchazeči:

2/2


- jméno, příjmení a titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území ČR
- datum a podpis
9. K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
- strukturovaný profesní životopis
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání včetně splnění kvalifikačních

předpokladů v souladu s bodem 5 oznámení10. Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:
- Místo a adresa pro podání přihlášky: Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně , podatelna úřadu
Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně nebo poštou

Lhůta pro podání přihlášky: 31.10.2017; osobní podání do 13,00 hod.
Předpokládaný nástup: 1.1.2018 nebo dle dohody

11. Nabízíme:

- Práci u stabilního zaměstnavatele
- Dovolenou 5 týdnů
- Příspěvek na stravování
- Příspěvek na dovolenou
- Možnost zvyšování kvalifikace
- Příspěvek na důchodové připojištění
- Pružnou pracovní dobuOrganizace si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky
uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Orlová bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho
osobními údaji.

V Orlové dne: 9.10.2017

Ing. Tomáš Kuča
Starosta něsta