Pokyn starostky - volby prezidenta republiky 2018 (1 příloha)

Ze samosprávy
Obec Želeč
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
https://www.zelec.cz/file.php?nid=8484&oid=5958501
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
ZELEČ

0 B E c Ž E L E Č „ Želeč 62. 798 07 okres Prostěiov IČO : 00288993

Tel./fax.: 582 370 254 ,724 183 836

e—mail: obecábzeleocz, datová schránka: nwebjsS

Naše zn.: OÚ/423/17 Vyřizuje: Ing. Augustinová V Želči dne: 10.11.2017

POKYN STAROSTKY

Na základě zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ( zákon o volbě prezidenta), ve znění pozděj ších předpisů ( dále jen zákon)

vydávám_

tento závazný pokyn pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné 11. kolo ve dnech 26. — 27. ledna 2018

1. Dle & 14 odst. 1 písm. c) zákona s t a n o v uj i 6 členů okrskové volební komise.

2. Dle š 14 odst. 1 písm. (1) zákona je v obcivŽelečv( okres Prostějov) stanoven 1 volební okrsek, se sídlem na Obecním úřadě v Zelči, Zeleč 62 .

3. Dle % 14 odst. 1 písm. e) á š 19 zákona zákona j m e n u j i zapisovatelkou okrskové

volební komise slečnu Martinu Augustinovou, DiS..

4. Dle & 18 odst. 2 zákona do okrskové volební komise může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem konání voleb jednoho člena a jednoho náhradníka navrhující občan, jehož kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky nebo Senátu Parlamentu České republiky, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách Získala alespoň 1 mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje.

5. Dle © 14 odst. 1 písm. f) 3 © 14 odst. 2 zákona první zasedání okrskové volební komise svolává starostka. Termín 21 dnů před konáním voleb.

6. Dle % 34 odst. 1 písm. a) á š 34 odst. 3 zákona bude nejpozději 15 dnů před konáním voleb zveřejněno Oznámení o době a místě konání voleb.

/ f_„pwgmh

V ; ,)I I \ Ivy/fm © B Ě. “\\ v Zelči dne 10.11.2017 Myť/MÁWMLQ „f 'C' \. 0 is *

lng. Br lava Augustinoďá

starostka obce