Zápis č. 24/2017 ze zastupitelstva obce Blučina konaného dne 1. 11. 2017

Obec Blučina nám. Svobody 119 664 56 Blučina

Zápis č. 24/2017

zveřejného zasedání zastupitelstva obce Blučina, konaného dne 1. 11. 2017 v18:00 vzasedací místnosti obecního úřadu Blučina.

Přítomní členové zastupitelstva: Mgr. Jan Šenkýř, Ing. Petr Závodník, lng. František Minařík, Ing. Oldřiška Jochmanová, .Iana Jedličková, Petra Minaříková, Hana Novotná, Mgr. Anna Báborová, Ing. Gustav Dosedla, Josef Jaborník, Josef Srnec, Mgr. Martina Broklová, Ing. František Kugler, Pavel Šťastný,

Omluveni: Milan Zajíc

Dle prezenční listiny bylo v 18:07 přítomno 14 zastupitelů (prezenční listina je příloha č. 1 tohoto zápisu). V zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je pro přehlednost hlasování uvedeno formou pro- proti-zdržel se (př.: 15—0-0).

Jednání zastupitelstva obce zahájil předsedající starosta Mgr. Jan Šenkýř konstatováním, že bylo jednání zastupitelstva řádně svoláno, je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné a seznámil přitom né s programem.

24/ 1. Program:

Schválení programu

Volba ověřovatelů zápisu

Plnění usnesení z minulých zastupitelstev obce Nakládání s majetkem obce

4.1. Koupě pozemku p. č. 1584/2

4.2. Pozemkové úpravy v katastrálním území Měnín 4.3. Koupě pozemku p. č. 2524/19

5 Vybudování komunikace v ulici Zahradní

6. Zaštítěni provozu krytého bazénu obci

7. Odkup druhé části technického vybavení krytého bazénu 8

9

PPP-“!““

.vvt

. Snížení finančního daru na opravu střechy kostela

10. Rozpočtové opatření č. 11

11. Rozpočtový výhled na rok 2020

12. Různé

13. Diskuze 13.1. Systém separovaného sběru odpadu v obci Blučina 13.2. Informace o výkupu pozemků pod tělesem obchvatu

14. Závěr

Usnesení 24/1. ze dne 1. 11. 2017 bylo schváleno. Hlasování: 14—0-0

24/2. Volba ověřovatelů zápisu

Návrh usnesení 24/2., 2017 Zastupitelstvo obce schválilo jako ověřovatele zápisu Mgr. Martinu Broklovou a pana Josefa Jaborníka.

Usnesení 2412. ze dne 1. 11. 2017 bylo schváleno. Hlasování:14—0»0

24/3. Plnění usnesení z minulých zastupitelstev obce 3. 1. Úprava linie parkování před společností REALlMMO, a. 5.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstev obce.

24/4. Nakládánís majetkem obce

4. 1. Koupě pozemku p. č. 1584/2 Návrh usnesení č. 24/4. 1., 2017

Zastupitelstvo obce rozhodlo koupit pozemek p. č. 1584/2 o výměře 837 m2 za 80 Kč/m2 od vlastníka Zdeňky Lazarové, nar. 2. 5. 1952, bytem Na Návsi 5/21, Brno-Holásky , nacházejícího se v katastrálním území Blučina , zapsaném na listu vlastnictví č. 1164.

Usnesení 24/4. 1. ze dne 1. 11. 2017 bylo schváleno. Hlasování: 14-0-0

4. 2. Pozemkové úpravy v katastrálním území Měnín

Návrh usnesení č. 2414. 2., 2017 Zastupitelstvo obce souhlasí, aby pozemky p. č. 1415/2 o výměře 8 m2, p. č. 1415/3 o výměře 12 m2, p. č. 1415/4 o výměře 12 m2, p. č. 1415/5 o výměře 2 m2, p.č. 1416/4 0 výměře 317 m2, zapsaných na listu vlastnictví č. 1669 pro obec a katastrální území Měnín o celkové výměře 351 m2 byly použity na společná zařízení navržená v plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Měnín (dále jen „KoPÚ) a souhlasí s tím,že z KoPÚ vystoupí s nulovou výměrou.

Vsouladu s ustanovením & 15, odst. 3 vyhlášky č. 13/2014 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů lze pro společné zařízení použít pozemky řešené Vpozemkové úpravě, a to s výlučným souhlasem vlastníka.

Usnesení 24/4. 2. ze dne 1. 11. 2017 bylo schváleno. Hlasování: 14-0—0

4. 3. Koupě pozemku p. č. 2524/19 Návrh usnesení č. 24/4. 3., 2017

Zastupitelstvo obce bere na vědomí nerealizovanou koupi p. č. 2524/19 o výměře 9069 m2 od vlastníka Ing. Martina Faltýska, bytem ul. 9. května, Blučina vobci Blučina, nacházejícího se v katastrálním území Blučina , zapsaného na listu vlastnictví č. 2207 z důvodu rozhodnutívlastnika pozemek prodatjinému kupujícímu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí nerealizovanou koupi p. č. 2524/19 o výměře 9069 m2.

24/5. Vybudování komunikace v ulici Zahradní

Návrh usnesení 24/5., 2017 Zastupitelstvo obce se zavazuje, že do pěti let vybuduje komunikaci v místě prodloužení ulice Zahradní.

Usnesení 24/5. ze dne 1. 11. 2017 bylo schváleno. Hlasování: 14-0-0

24/6. Zaštitění provozu krytého bazénu obcí

Návrh usnesení 24/6., 2017 Zastupitelstvo obce rozhodlo jako vlastník areálu krytého bazénu, že bude tento areál od 1. 1. 2018

v v!

spravovat na vlastní náklady s cílem udržet areál v chodu včetně zajištění co nejefektivnejsnho provozu.

Usneseni 24/6. ze dne 1. 11. 2017 bylo schváleno. Hlasování: 14—0-0

, v:

24/7. Odkup druhe casti technického vybavení krytého bazénu

Návrh usnesení 24/7., 2017 Zastupitelstvo obce odkládá koupi druhé části technického vybavení krytého bazénu v Blučině.

Usneseni 24/7. ze dne 1. 11. 2017 bylo schváleno. Hlasováni: 14-0-0

24/8. Povolení výjimky z nejnižšího počtu dětí v mateřské škole

Návrh usnesení 24/8., 2017

.vvl

Usnesení 24/8. ze dne 1. 11. 2017 bylo schváleno. Hlasování: 14-0-0

24/9. Snížení finančního daru na opravu střechy kostela

Zastupitelstvo obce bere na vědomí ponížení finančního daru Římskokatolické farnosti Blučina z původní schválené částky 500000 Kč na částku 355000 Kč. Finanční dar Obec Blučina ponižuje na základě žádosti Římskokatolické farnosti Blučina, která na rekonstrukci ještě dodatečně získala dotaci z Ministerstva kultury.

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o poníženífinančního daru Římskokatolické farností Blučina.

24/ 10. Rozpočtové opatření č. 11

Návrh usnesení 24/8., 2017 Zastupiteistvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 11/2017, které je nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 2.

Usnesení 24/10. ze dne 1. 11. 2017 bylo schváleno Hlasování: 14—0-0

24/11. Rozpočtový výhled na rok 2020

Návrh usnesení 24/ 11., 2017 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na rok 2020.

Usnesení 24/11. ze dne 1. 11. 2017 bylo schváleno Hlasování: 14-0-0

24112. Různé

Do bodu různě nebylo na tomto zastupitelstvu obce nic zařazeno

24/13. Diskuze

13. 1.

13. 2.

13. 3.

13. 4.

13. 5.

Systém separovaného sběru odpadu v obci Blučina — starosta Mgr. Jan Šenkýř shrnul informace o probíhající změně způsobu svozu odpadů. Připomněl termíny převzetí popelnic, které bude možné vyzvednout osobně v sobotu 25. 11. 2017 ve dvoře Lidového domu, nebo následující sobotu 2. 12. 2017 budou lidem popelnice rozvážet pracovníci obecního úřadu přímo do domu. Starosta Mgr. Jan Šenkýř doporučil občanům, aby si nádoby na tříděný odpad raději vyzvedli osobně, protože občané obdrží při osobním převzetí dárek. Zbylé nádoby budou uskladněny na sběrném dvoře, takže si je bude možné vyzvednout i po domluvě v roce 2018. Všechny informace o probíhající akci je možné nalézt na webových stránkách Obce Blučina v sekci Život v obci — Systém separovaného sběru odpadu.

Informace o výkupu pozemků pod tělesem obchvatu — starosta Mgr. Jan Šenkýř informoval občany o podepsaném Memorandu s Jihomoravským krajem, které konečně umožnilo zahájit výkup pozemků pod tělesem obchvatu, stim, že do konce roku chce Obec Blučina vykoupit co nejvíce těchto pozemků.

Parkování v obci — paní Ševčíková vznesla dotaz týkající se pronájmu pozemků využívaných jako parkovací místa u transformátoru na pomezí ulic 9. května a V Humnech. Parkovací plocha není zpevněná a v období špatného počasí auta vyváží na kolech bahno na místní komunikaci. Navrhuje uzavřít dodatek ke smlouvě, kde bude nájemník zavázán parkovací plochu zpevnit atím předejít znečišťování místních komunikací. Starosta Mgr. Jan Šenkýř přislíbil jednání s nájemci o tomto dodatku ke smlouvě a podmínkách nájmu.

K parkování byl vznesen ještě jeden dotaz z řad občanů, a to kdo parkuje mezi „hasičkou" a regulační stanicí plynu, a zda to má od obce povolené. Starosta Mgr. Jan Šenkýř odpověděl, že s dotyčnými majiteli nákladních vozů mluvila nastíniljim možnosti nájmu obecních pozemků za účelem parkování. Zároveň konstatoval, že Obec Blučina vyvíjí snahu, dát řidičům možnost parkovat na obecních pozemcích, aby nákladními automobily neblokovalí místní komunikace či prostory blízko zástavby. Ing. Ladislav Sklenář přednesl návrh řešení problému s parkováním v podobě možnosti pronájmu zpevněných ploch v areálech firmy Cezava, a. s. Blučina. Starosta Mgr. Jan Šenkýř návrh nepřijal z důvodu nepřijatelné vzdálenosti od obce.

Provoz krytého bazénu — Ing. Ladislav Sklenář se ptal, jak bude zajištěn provoz krytého bazénu. Starosta Mgr. Jan Šenkýř odpověděl, že Obec Blučina začala zaštítění provozu řešit především personálně tím, že přijala po vyhlášeníveřejné výzvy vedoucí provozu. Ve spolupráci s ní budou přijati další zaměstnanci a celý chod krytého bazénu bude pod kontrolou Obce.

Vánoční osvětlení— Pani Marie Gumančíková vznesla dotaz, jaké bude letos vánoční osvětlení a výzdoba na náměstí. Místostarosta Ing. Petr Závodník odpověděl, že je zajištěná zápůjčka vánoční výzdoby. Už v srpnu proběhla příprava v podobě montáže konzo! a zbudování elektrických přípojek. Do budoucna by Obec chtěla mít rostlý strom přímo na náměstí, který by se využíval jako vánoční.

13. 6.

13. 7.

13. 8.

13. 9.

13. 10.

13. 11.

Dar Římskokatolické farnosti Blučina — pan Pavel Šťastný navrhl, aby Římskokatolická farnost Blučina kompenzovala finanční dary od Obce poskytnutím pozemků ve vlastnictví farností. Místostarosta Ing. Petr Závodník informoval, že o nakládání s majetkem farnosti nerozhoduje farář ani občané, ale biskupství. Pani Marie Ševčíková potvrdila informaci místostarosty Ing. Petra Závodníka a doplnila, že farnost stejně vlastní pouze malé množství pozemků. Zřízení předškolnítřidy — pan Pavel Šťastný se dotazoval, zda bylo v rámci inspekce v mateřské škole řešeno zřízení předškolní třídy. Starosta Mgr. Jan Šenkýř odpověděl, že tato otázka při inspekci řešena nebyla a dodal, že si myslí, že je zřízení předškolní třídy plně v kompetenci ředitelky mateřské školy nikoliv zřizovatele.

SMS informace občanům — pan Jan Sedláček upozornil na nespolehlivost rozesíláníSMS zpráv občanům. Místostarosta lng. Petr Závodník vysvětlil, že si je vedení obce vědomo toho, že systém plně nefunguje. Obec SMS info občanům optimalizuje již více než 2 měsíce, tak aby byl využit stávající zakoupený systém. Řešení vpodobě pořízení nového je samozřejmě nejjednodušší, ale také mnohonásobně dražší. Pokud se Obec rozhodne do tohoto systému poskytování informací měsíčně investovat, tak bude problém vyřešen rychle, ale neekonomicky.

Internetové stránky Blučina — pan Petr Moučka se chtěl informovat, kdy bude na webových stránkách obce zprovozněna slibovaná mapa závad. Starosta Mgr. Jan Šenkýř odpověděl, že Obec řeší optimalizaci webových stránek dle priorit. Aktuálně jsou na stránkách dostupné veškeré zásadní informace a nadstavby v podobě mapy závad, fotogalerie, kroniky Blučiny atd. budou dopiněny postupně.

Výměna silničních obrubníků v uiici Komenského — pani Anna Brabcová kritizovala uvedení chodníků v ulici Komenského do původního stavu. Starosta Mgr. Jan Šenkýř obhajoval rekonstrukci tím, že firma musela držet normy výšek obrubníků a nové vozovky, čímž vznikly nerovnosti. Oprava chodníků vcelé ulici Komenského bude řešena současně s pokládkou elektrického vedení do chodníků. Nejkritičtější místa Obec upraví hned po rekonstrukci silnice. Vyústění odpadní roury zvinného sklepa — zazněla připomínka zřad občanů na silniční vyústění odpadní roury z vinného sklepa v ulici Sportovní. Starosta přislíbil zjištění situace.

24/14. Závěr

Předsedající starosta Mgr. Jan Šenkýř poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva obce ve 20: 06 Na zasedání zastupitelstva bylo 12 občanů dle prezenční listiny hostů.

Ověřovatelé:

Mgr. Martina Broklová . „257g .>____ .........

JosefJaborník

Starosta obce: Mgr. Jan Šenkýř

Pozn. Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je uložen na obecním úřadě obce Blučina, nám. Svobody 119, Blučina .