VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

Ze samosprávy
Obec Trojanovice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.trojanovice.cz/files/uredni-deska/2017/vyhl_71_2017.pdf
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
Obecní úřad Troianovice okres Nový Jičín PSČ 744 01

Č.j. OÚTj. 1465/2017—605.4, EO Vyřizuje: Bc. Kostelníková Miroslava Telefon: 556 835 023

V Trojanovicích dne 9. 1 l. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost

Obecní úřad Trojanovice (dále jen „obecní úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán, v řízení vedeném dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), ve věci ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu, dle ust. © 25 odst. 1 správního řádu

Oznamuje

panu Vítězslavu Heinrichovi, nar. 27. 7. 1962, trvale bytem Trojanovice čp. 802 možnost převzít následující písemnost:

- Oznámení o zahájení správního rízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu Č.j. OÚTj. 1465/2017-605. 4, EO ze dne 25.10.2017.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu. Adresát si může zásilku vyzvednout v kanceláři č. 6 budovy obecního úřadu každý pracovní den v úředních hodinách do 15 dnů ode dne uložení.

Toto se vyhlašuje dle ust. š 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Obecního úřadu Trojanovice. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

0 B E C N 1 Ú Ř A D 744 01 TROIANOVICE

okres Nový Jičín 4

Mgr. Jiří Novotný oprávněná úřední osoba

/ / fliríěomcm Fa/Zžj/n )Fféálr Vyvěšeno dne: Evidenčníčís io písemnosti; žíňky; Evidenčníčíslo pšsemngsti: .ŠfZ/ÉJZŽ ' /,1 „, Sňato dne: Vyvěšeno dne: „KŽČÍÁ—W Vyvěšeno drž: ďf'fp" SFBÍO dne. 29ď//04? snaLO dne. . ;— 74 /0/»",'2. Za Správnostrvčfš.RĚÍSKUDOVÉ Za správ. “stvera RquMboval Podpis fie-**— _ Podpis ........ 7+ ..........