Výběrové řízení na funkční místo vedoucí odboru pečovatelské služby ÚMČ Brno - Žabovřesky

©MM?

“2547 tl

Úřad městské části města Brna, Brnowžabovřeskv, Horova 28, 616 00 Brno oznámeni

o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka

Tajemnice Úřadu městské části města Brna, Brno—Žabovřesky vyhlašuje v souladu sš 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) výběrové řízení na obsazení funkčního místa

vedoucí Odboru pečovatelské služby

Místo výkonu práce: „ Uřad městské části města Brna, Bmo—Zabovřesky, Odbor pečovatelské služby, Horova 77, 616 00 Brno

Charakteristika pozice:

Provádí komplexní koordinaci ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové a organizační správy Odboru Pečovatelské služby pro všechny tři registrované služby pro městské části Žabovřesky, Jundrov, Komín, Žebětín a část Brna-střed. Zodpovídá za výkon všech činností daných odboru Organizačním řádem ÚMČ BŽ, zpracovává podklady pro jednání RMČ BŽ, ZMČ BŽ a komisích, plní usnesení RMČ BŽ a ZMČ BŽ ve věcech působnosti odboru, prověřuje & vyřizuje stížnosti a podněty ve věcech působnosti odboru. Metodicky vede pracovníky a vypracovává Standardy a pravidla pro výkon sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Platové podmínky: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Platová třída: 11. platová třída Pracovní poměr: doba neurčitá Termín nástupu: l. 1. 2018 (nebo dle domluvy)

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

— vysokoškolské vzdělání

— výhodou odborná způsobilost k výkonu práce sociálního pracovníka v souladu s ust. % 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

„ praxe ve veřejné správě a samosprávě vítána

— manažerské, komunikační a organizační schopnosti

„„ zkušenost s vedením pracovního kolektivu

» znalost uživatelské práce na PC, MS Office

- schopnost samostatného jednání, vysoké pracovní nasazení a časová flexibilita

» dobré komunikační, rozhodovací a řídící schopnosti

— občanská a morální bezúhonnost

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka - dle 5 4 zákona č. 312/2002 Sb. — státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR

— dosažení věku 18 let

- způsobilost k právním úkonům

„ bezúhonnost

„ schopnost dorozumět se jednacím jazykem

Náležitosti přihlášky - dle 5 7, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.

— název výběrového řízení

— jméno, příjmení, titul uchazeče

, datum a místo narození

— státní příslušnost

»“ místo trvalého pobytu, telefonické spoj ení

» číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde—li o cizího státního občana

datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutné připojit tyto doklady „ dle 5 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.

» strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkající se správních činností

— výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)

- ověřenou kopii dokladu () nejvyšším vzdělání

„ Čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další Předpoklady pro výkon některých funkci ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění, pozdějších předpisů (netýká se osob narozených po 1. 12. 1971)

— Lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., (netýká se osob narozených po 1. 12. 1971) — možno dodat v průběhu výběrového řízení

Místo a způsob podávání přihlášek:

Uchazeč podá písemnou přihlášku včetně dokladů podle předchozího odstavce poštou nebo na podatelně Úřadu městské části města Brna, Brno—Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno , v obálce označené „Výběrové řízení — vedoucí Odboru pečovatelské služby“.

Přihláška musí navíc obsahovat prohlášení uchazeče o tom, že souhlasí s použitím osobních údajů uvedených v přihlášce pro výběrové řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Bližší informace podá pan Mgr. Leoš Němec ». ' vedoucí Odboru pečovatelské služby

(tel. 541 261 213).

Uzávěrka přihlášek: 24. 11. 2017 do 12:00 hod.

Bez splnění všech náležitostí přihlášky a výše uvedených dokladů není možné přihlášku zařadit do výběrového řízení. ,'

i ! í

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení. % Í rm V Brně dne 10. 11. 2017 Ing. Lenka Uvarová tajemnice Vyv šet/ret 1 U 41— 2017

— ě Psáates