Volba prezidenta České republiky. (1 příloha)

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY


PŘEDSEDA SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY VYHLÁSIL DNE 28. 08. 2017

(ROZHODNUTÍM UVEŘEJNĚNÉM VE SBÍRCE ZÁKONŮ POD Č. 275/2017 SB.) KONÁNÍ

VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY A STANOVIL DNY JEJÍHO KONÁNÍ NA:Pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

Sobota 13. ledna 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

(26. a 27. ledna 2017 případné II. kolo volby prezidenta ČR)


Prezidentem republiky bude zvolen ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu

z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali

platní hlas. V případě, že žádný z kandidátů nezíská tento počet hlasů, bude se konat druhé

kolo.Místem konání hlasování, pro všechny oprávněné osoby trvale bydlící v městské části Praha –

Nebušice a další občany ve smyslu Zákona o volbě prezidenta České republiky je místnost

v přízemí Základní a mateřské školy Praha – Nebušice, Nebušická č. p. 369, Praha 6 .Podrobné informace o volbě prezidenta České republiky v roce 2018 najdete na internetových

stránkách Ministerstva vnitra České republiky.Kdo je voličem

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby dosáhl věku 18 let.

Ve druhém kole volby může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby

dosáhl věku 18 let.Stálý seznam voličů

Úřad Městské části Praha – Nebušice vede stálý seznam voličů pro voliče, kteří mají trvalý

pobyt na území městské části Praha – Nebušice. Ten volič, který v době voleb bude mimo své

trvalé bydliště a nebude moci volit ve svém volebním okrsku určeným podle místa trvalého

pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu a s tímto průkazem bude moci volit

v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku

v zahraničí.Vydávání voličského průkazu

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb tj. od 28. 08. 2017,

a to:

- osobně až do 10. 01. 2018 do 16 hodin (v případě konání druhého kola do 24. 01. 2018 do

16 hodin.

- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě

zaslané prostřednictvím datové schránky, doručené nejpozději do 05. 01. 2018 do 16 hodin

(v případě konání druhého kola do 19. 01. 2018).

Úřad Městské části Praha – Nebušice voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb,

tj. 28. 12. 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným

podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle na jím

uvedenou adresu.Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů

Úřad Městské části Praha – Nebušice, Nebušická 128, Praha 6 – Nebušice, tel.: 220961439