Informace o konání 27. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Nebušice (1 příloha)

Nebušická 128, Praha 619 , 164 00 Tel: 22096 1439 Fax: 22096 0288 www.prahanebusice.cz

e-mail:nebusice@prahanebusice.cz

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - NEBUŠICE
Starosta





Starosta MČ Praha – Nebušice

svolává na
13. listopadu 2017 od 17,00 hodin


27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA – NEBUŠICE



zasedání se uskuteční v zasedací místnosti
Úřadu MČ Praha – Nebušice, Nebušická 128, Praha 6 .






Návrh programu:


1. Rozpočtová opatření MČ Praha – Nebušice ke dni 13. 11. 2017.
2. Rozpočtové provizorium MČ Praha – Nebušice na rok 2018.
3. Sdělení k ocenění pozemků ve vlastnictví ČR.

4. Dodatek č.1 k Darovací smlouvě – Letiště Praha.
5. Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona 106/1999 Sb.

6. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 803/1, k. ú. Nebušice .
7. Žádost o směnu části pozemku (cca 2 m2) parc. č. 163/8 za část
pozemku (cca 2 m2) parc. č. 989/158, k. ú. Nebušice .

8. Kupní smlouva o prodeji 10/96 pozemku parc. č. 14, k. ú. Nebušice .
9. Návrh smlouvy o dílo „Výstavba cyklostezky ul. Tuchoměřická - trasa

č.3“.

10. Dohoda o vypořádání připomínek – projekt Rezidence Villas Nebušice.
11. Informace o záměru Prahy 6 vyhlásit trvalý jednosměrný provoz ulice

Na Krutci.
12. Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu garáže - Vadkertiová
13. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva.

14. Různé.







Ing. Viktor Komárek

starosta





V Nebušicích, dne 6. 11. 2017

Č.j. MCPNE 02235/2017
Vyvěšeno dne: 6. 11. 2017

Sejmuto dne: 14. 11. 2017