Záměr rady města - pronájem pozemku

Ze samosprávy
Obec Seč
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.mestosec.cz/assets/File.ashx?id_org=14646&id_dokumenty=3768
Nalezeno adres
1
INFORMACE OBČANŮM


Rada města Seč byla požádána, aby část pozemkové parcely č. 1165/53

o výměře 555 m2 zapsané v katastru nemovitostí na LV 10001 pro město Seč,

k. ú. Seč , byla přenechána k pronájmu níže uvedenému nájemci:

Novák Jiří, bytem Seč
Toto zveřejnění se děje ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění

pozd. předpisů (zákon o obcích – obecní zřízení). Občané mají právo vyjádřit se

k tomuto záměru Rady města Seč.

Vyvěšeno na úřední desce: 10.11.2017

Zveřejněno v elektronické podobě na stránkách města dne: 10.11.2017

Sejmuto: 26.11.2017