Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice dne 1.11.2017

Úřední deska - Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice dne 1.11.2017 - Oficiální stránky města ČernoviceKalendář akcí v Černovicích
měsícLeden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec rok2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Po
Út
St
Čt

So
Ne
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Východ a západ slunce
Výběr jazyka
Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice
konaného dne 1.11.2017 od 17:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Černovice
Zahájení:            17:05 hod
Ukončení:          19:40 hod
Přítomno:           9 členů zastupitelstva dle prezenční listiny (starosta Bc. Jan Brožek, místostarosta Michal Charvát, Radek Hůlka, Ing. Petr Kovanda, František Průša, Václava Šenoltová, Ing. Jan Šlechta, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek; všichni od začátku zasedání)
Ověřovatelé zápisu:  Radek Hůlka, Michal Charvát
Zapsala:              Mgr. Jarmila Kořínková
3.        Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva
4.        Schválení programu jednání
5.        Námitka pana Václava Pěnky k územnímu rozhodnutí na Mariánské náměstí
6.        Stanovení ceny obvyklé za pronájem zabraných pozemků města
7.        Výpůjčka výborovny TJ Sokol Černovice
8.        Stanovení podmínek pro zápůjčky Sokolovny na akce
9.        Nákup sypače na traktor
10.      Rozpočtové opatření číslo 14
11.      Dodatek smlouvy se ZUŠ Kamenice nad Lipou
12.      Nedostatek pitné vody v obci Rytov
13.      Smlouva o věcném břemeni s firmou E.On na stavbu „Vlkosovice – obnova TS,NN“
14.      Záměr prodeje či pronájmu pozemku 265/2 v k.ú. Černovice u Tábora 15 .      ZÁMĚR prodeje pozemku p. č. 250/1 a 250/2 v k.ú. Černovice u Tábora
16.      Záměr prodeje pozemků p. č. 2085/12, 2085/13 a 2085/14 v k.ú. Černovice u Tábora
ad 1 )    Zahájení         
Starosta přivítal přítomné zastupitele i veřejnost a konstatoval, že na začátku zasedání je přítomno všech 9 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
ad 2)     Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Pořízením zápisu z jednání byla pověřena tajemnice MěÚ Mgr. Jarmila Kořínková a jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni pp. Radek Hůlka a Michal Charvát.
ad 3)     Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva
Ověřovatelé minulého zápisu Ing. Jan Tíkal a p. Petr Vyhnálek potvrdili, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva, tak jak byl jimi ověřen, odpovídá průběhu jednání.
ad 4)     Schválení programu jednání
Program, který byl předem publikován na úřední desce, byl zastupitelstvem odsouhlasen beze změny.
Hlasování: pro 9 - proti 0 - zdržel se 0.
ad 5)     Námitka pana Václava Pěnky k územnímu rozhodnutí na Mariánské náměstí
Starosta seznámil přítomné s obsahem odvolání p. Pěnky a uvedl, že při dosavadních mnohých pokusech města jako investora o projednání této věci s p. Pěnkou se p. Pěnka opakovaně odvolal na svou zaneprázdněnost, tento týden nakonec jednal se stavebním úřadem a je na něm, zda si věc nějak rozmyslí. Postup se v důsledku odvolání p. Pěnky může zdržet i o několik měsíců, což by znamenalo, že ani v příštím roce se s rekonstrukcí nezačne. Nebude-li územní rozhodnutí v tomto odvolacím řízení zrušeno, bude pak ještě možno se odvolat do rozhodnutí o vydání stavebního povolení.
P. Charvát přisvědčil, že záležitost se v důsledku tohoto odvolání zdrží, a připomněl, že se zdrží i dopravní řešení např. hlavní křižovatky, kde mezitím může dojít k dalším dopravním nehodám. Na dotazy p. Hůlky a Šlechty, zda nelze rozdělit rekonstrukci na etapy a začít alespoň na úseku komunikací, odpověděl starosta, že tuto variantu také prověřoval, ale je několik důvodů, proč to tak nejde. Prvním z nich je to, že projekty se liší, nejde najít žádnou část, která by byla stejná a stálo by za to s ní začít. Dalším je to, že pokud připravíme výběrové řízení, budeme se ho muset držet, spustit výběrové řízení s tím, že bude město chtít stavbu za 20 milionů korun později zásadně měnit, je nepřijatelné riziko jak porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, tak riziko nekontrolovaných víceprací. Pp. Vyhnálek, Průša, Šenoltová a Charvát se vyjádřili v tom smyslu, že odvolání p. Pěnky považují za účelové, sloužící jen k pozdržení realizace celé akce.
Usnesení č. 167/17:
Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí odvolání pana Václava Pěnky proti územnímu rozhodnutí na rekonstrukci Mariánského náměstí.
Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.
ad 6)     Stanovení ceny obvyklé za pronájem zabraných pozemků města
Starosta uvedl, že chce řešit situace, které se řeší velmi často – zaplocení obecních pozemků, kdy neexistuje žádná smlouva o využívání těchto pozemků. Tyto pozemky (tj. hlavně existující zabrané předzahrádky a obdobné situace) chce vyhledat a jejich stávajícím uživatelům pak lze nabídnout v podstatě tři možnosti řešení: odprodej za cenu obvyklou, dlouhodobý pronájem, anebo vyklizení (ukončení užívání) takové části pozemku a její faktické vrácení zpět městu.
Ing. Šlechta uvedl, že by měly být stanoveny nějaké mantinely, kdy se taková část pozemku prodá, a dále aby si město ponechalo nějaký prostor okolo komunikací (např. kvůli vyhrnutí sněhu na okraj komunikací, či vedení sítí), a nanesl také otázku obecní vyhlášky s cenami za užívání veřejných prostranství, tj. aby s ní tyto ceny nebyly v rozporu. Mgr. Kořínková uvedla, že oplocené předzahrádky, o něž se má především jednat, nejsou přístupné každému bez omezení, a tudíž pod pojem veřejného prostranství patrně nespadají. Starosta dále uvedl, že nyní jde o to, oslovit příslušné uživatele těchto pozemků a nabídnout jim řešení; případný prodej nebo pronájem bude v každém jednotlivém případě schvalovat zastupitelstvo a konkrétní místní situaci se přitom může podrobně věnovat. Po další diskusi zastupitesltvo stanovilo sazbu nájemného za takové pozemky jednotně na 2 Kč za m2 ročně, s minimální výší 50,- Kč.
Usnesení č. 168/17:
Zastupitelstvo města Černovice stanovuje cenu za dlouhodobý pronájem zahrádek a podobných zabraných pozemků města na 2,- Kč/m2 ročně s tím, že minimální výše ročního nájemného je 50,- Kč.
Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.
ad 7)     Výpůjčka výborovny TJ Sokol Černovice
Starosta předložil zastupitelstvu návrh výpůjčky, dle záměru schváleného na minulém zasedání. Ing. Tíkal se dotázal ohledně řešení pronájmu tenisových kurtů, Mgr. Kořínková připomněla, že řešení tohoto požadavku nebylo předmětem usnesení č. 102/17, jímž se zastupitelstvo k řešení některých požadavků TJ Sokol Černovice zavázalo. Starosta odpověděl, že na řešení kurtů je několik měsíců čas.
Usnesení č. 169/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje poskytnutí místnosti pro uložení historických předmětů a pro činnost TJ Sokol Černovice – tzv. Výborovny, v budově Sokolovny čp. 341 v Černovicích, Svatavská ul., formou výpůjčky TJ Sokol Černovice na dobu neurčitou.
Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.
ad 8)     Stanovení podmínek pro zápůjčky Sokolovny na akce
Starosta uvedl, že je třeba řešit finanční podmínky pro poskytování prostor Sokolovny (sál s příslušenstvím) na různé akce, a spolu s p. Charvátem seznámili přítomné s návrhem ceníku. Zastupitelstvo dále diskutovalo o nastavení ceny a také dalších souvisejících úhrad za energie, když zejména vytápění sálu je za současných podmínek nákladné.
Dále byla vedena diskuse o cenách a o tom, aby zastupitelstvo mohlo rozhodnout např. o dodatečném odpuštění platby na žádost pořadatele, jestliže se jeho akce nevydaří (málo diváků apod.).
Ing. Kovanda vznesl protinávrh, poskytovat Sokolovnu zdarma na akce černovických místních spolků, jiným subjektům pak poskytovat Sokolovnu bez nájemného a s úhradou 100% nákladů za energie (topení, voda, elektřina).  Protinávrh nebyl přijat (pro: 3 hlasy).
Usnesení č. 170/17:
Pro místní spolky a nepodnikatelské subjekty:
výpůjčka sálu bezplatně,
pořadatel uhradí ¼ nákladů na topení a 100% nákladů na vodu a elektřinu
Pro ostatní pořadatele:
pořadatel uhradí 100% nákladů na topení, vodu a elektřinu
Pro vlastní akce města,
ZŠ a MŠ, ZUŠ
O odlišných podmínkách pro poskytnutí prostor může rozhodnout zastupitelstvo města.
Schváleno 6 hlasy. Hlasování: pro 6 – proti 2 – zdržel se 1.
ad 9)     Nákup sypače na traktor
Starosta seznámil přítomné s možností zakoupení samonosného sypače za traktor, pro zimní údržbu komunikací města. Na dotaz p. Vyhnálka starosta uvedl, že tento sypač je vhodný na sůl i na inert. Sypačů v nabídce není moc, a bude-li mít město vlastní, zimní posyp bude určitě lépe řešitelný, než když závisí pouze na externích pracích. Na dotaz Ing. Šlechty starosta uvedl, že tento sypač považuje za nejlepší z možných řešení, spolu s technickými pracovníky jej viděl přímo u výrobce, jiné sypače mají menší kapacitu a jsou jen na škváru. Na dotaz p. Hůlky starosta přislíbil ještě prověřit a informovat zastupitele o tom, zda nabídková cena 168.432,- Kč je včetně DPH nebo bez DPH.
Zastupitelstvo odsouhlasilo zakoupení tohoto sypače, včetně dokoupení síta proti velkým kamenům za 5.000,- Kč + DPH.
Usnesení č. 171/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje nákup nosného sypače za traktor od firmy BEST Jindřichův Hradec.
Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.
ad 10)   Rozpočtové opatření číslo 14
Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 14, dotazy nebyly vzneseny.
Usnesení č. 172/17:
Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 14.
Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.
ad 11)   Dodatek smlouvy se ZUŠ Kamenice nad Lipou
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení příspěvek ve výši 37.700,- Kč pro ZUŠ na tento školní rok. Uvedl, že ZUŠ v Černovicích funguje dobře, navštěvuje ji zde 29 žáků, letos přibyl obor příčná flétna.
Usnesení č. 173/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje dodatek smlouvy č. 3. se ZUŠ Kamenice nad Lipou.
Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.
ad 12)   Nedostatek pitné vody v obci Rytov
Starosta uvedl, že stav v Rytově je velmi problematický, všechny domy využívají individuální zdroj (vrty, studny; demonstrováno na situačním plánku), v obci není vodovod. Proto obec s nikým v současné době nemá uzavřenu smlouvu o dodávce vody, pomáhá pouze tím, že dlouhodobě vozí vodu do Rytova v nádrži, která stojí mezi domy.
Starosta prověřoval možnost vybudovat vodovod od vodojemu Dobešov, ale ten už tak má problémy s vydatností svých zdrojů a musí se doplňovat z Černovic.
Navrhl hledat jiné zdroje vody, např. v chválkovských lesích nebo jinde v blízkosti vsi, a zřídit v místě vodovod. Jiná varianta je poskytnout místním obyvatelům příspěvky na zřízení vlastních vrtů, to by ale bylo spíše horší řešení, které ani nemusí být trvalé. Při malém počtu místních obyvatel bohužel naprosto nelze počítat se získáním nějaké dotace. Vše je závislé na tom, zda a kde se podaří najít vodu.
Na dotaz p. Hůlky starosta přislíbil prověřit, zda není podmínkou, s novým vodovodem vybudovat zároveň i kanalizaci, ČOV apod.
Usnesení č. 174/17:
Zastupitelstvo města Černovice pověřuje starostu zajištěním průzkumu pro nalezení nových vodních zdrojů v oblasti Rytova.
 
Poznámka: Po projednání tohoto bodu byla vyhlášena přestávka v jednání od 18:25 do 18:30 hod.
ad 13)  Smlouva o věcném břemeni s firmou E.On na stavbu „Vlkosovice – obnova TS,NN“
Starosta uvedl, že jde o pozemky 119/1, 1284, 120/4 a 1283/15 v k.ú. Vlkosovice , zřízení věcného břemene je za jednorázovou náhradu 9.620,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 175/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JH-014330044869/008.
Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.
ad 14)  Záměr prodeje či pronájmu pozemku 265/2 v k.ú. Černovice u Tábora
Starosta uvedl, že jde o předzahrádku před domem v Táborské ul. U č.p. 131, je to malý oplocený pozemek, který žadatelé již dlouhodobě užívají. Je to tedy jeden z případů, jejichž obecnému řešení se zastupitelstvo věnovalo v úvodu dnešního zasedání (bod č. 6). V místech při hraně tohoto pozemku vede kanalizace.
Po krátké diskusi zastupitelstvo rozhodlo nabídnout tento pozemek uživatelům nikoliv k prodeji, nýbrž k pronájmu.
Usnesení č. 176/17:
Zastupitelstvo města Černovice nesouhlasí s prodejem pozemku a schvaluje ZÁMĚR pronájmu pozemku p. č. 265/2 v k.ú. Černovice u Tábora .
Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.
ad 15)  Záměr prodeje pozemku p. č. 250/1 a 250/2 v k.ú. Černovice u Tábora
Starosta uvedl, že jde o pozemky u hasičárny, resp. o jejich části, kam by se měla přesunout nová trafostanice E.ON; výměra je asi 20 m2. Po krátké diskusi nad plánkem a místní situací (umístění a velikost trafostanice, vyjíždění hasičských vozidel) zastupitelstvo schválilo záměr prodeje s tím, že k vyměřování příslušných částí těchto pozemků má být přizván zástupce SDH.
Usnesení č. 177/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje ZÁMĚR prodeje částí pozemků p. č. 250/1 a 250/2 v k.ú. Černovice u Tábora .
Schváleno 8 hlasy. Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 1.
ad 16)  Záměr prodeje pozemků p. č. 2085/12, 2085/13 a 2085/14 v k.ú. Černovice u Tábora
Starosta připomněl, že jde o stavební parcelu č. 14 z první etapy projektu Lokálka. Dále informoval, že dnešního dne byl zahájen prodej parcel z II. etapy. Na dotazy p. Hůlky starosta dále uvedl, že následovat bude III. etapa projektu Lokálka a dále pak je k dispozici rozvojová plocha na Sasce, která dle nového územního plánu bude určena pro výstavbu rodinných domů.
Usnesení č. 178/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje ZÁMĚR prodeje pozemků p. č. 2085/12, 2085/13 a 2085/14 v k.ú. Černovice u Tábora .
Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.
ad 17)  Záměr pronájmu pozemku 61/2 v k.ú. Dobešov u Černovic
Starosta uvedl, že zastupitelstvo se touto záležitostí již jednou zabývalo a je vhodné ji dořešit; upřesnil, že jde o dva pozemky: p. č. 61/2 a k němu přiléhající menší p. č. 1341 . Možnosti jsou buďto odprodat, o což původně Mgr. Vanická projevila zájem, anebo dlouhodobě pronajmout (záměr jejich pronájmu byl schválen usnesením č. 90/17 a publikován na úřední desce), s čímž by Mgr. Vanická také souhlasila. Pozemky jsou dohromady celkem velké, a proto zastupitelstvo původně zvažovalo nabízet je i jako stavební parcelu; vedou tudy však elektrické dráty a je zde umístěna velká trafostanice, což starosta doložil na projekci snímků z místa.
P. Průša uvedl, že by byl pro prodej nebo alespoň dlouhodobý pronájem, pozemek k chalupě historicky patřil, a v případě nějakého krátkodobého pronájmu do něj žadatelka nebude chtít asi moc investovat. P. Hůlka uvedl, že je spíše pro pronájem, jde o velký pozemek a město asi nemá důvod se ho v tuto chvíli zbavovat, s tím starosta i p. Průša souhlasili.
Na závěr se zastupitelé usnesli, že na takto velký pozemek nebudou uplatňovat cenu stanovenou v jednom z předchozích bodů, protože nejde o zabraný pozemek, ale pozemek, který město pronajímá zcela nově, na žádost majitele sousedního pozemku. Cenu vyjedná starosta s nájemcem a zastupitele bude informovat.
Usnesení č. 179/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje pronájem pozemků č.  61/2 a 1341 v k.ú. Dobešov u Černovic pí Mgr. Vanické.
Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.
ad 18)  Žádost paní Koukalové o prodej či pronájem pozemků kolem jejího domu v Dobešově.
Starosta představil přítomným žadatelku pí Koukalovou, tato uvedla, že majitelkou domu v Dobešově je cca 1,5 roku a netušila (stejně jako ani předchozí majitelé), že zaplocený pozemek k jejím pozemkům nepatří, informoval ji o tom geodet Ing. Polák; dům byl na prodej hodně dlouho a pokud by si byla v době jeho koupě vědoma, že zahrada je poloviční, věc by si rozmýšlela. Nevěděla ani, že dům patří k návsi. Vysvětlila také otázku bagrování na obecním pozemku, o němž je zmínka v některém z předešlých zápisů ze zastupitelstva: uvedla, že šlo pouze o odstranění navážky, u níž měli podezření z kontaminace, které se pak nepotvrdilo, a domnívala se, že na toto nebylo třeba žádné povolení. Ohledně případného vyklizení tj. posunutí plotu v případě, že by nedošlo k prodeji ani k pronájmu pozemku, pí Koukalová uvedla, že jí není známo, že by se takové historické věci řešily tímto způsobem. Žádá zastupitelstvo o prodej, řešení formou pronájmu by považovala za velmi zvláštní např. z důvodu, že by si na pozemku chtěla vybudovat bazén apod.
P. Průša uvedl, že minimálně předchozí vlastník nemovitosti p. Hovorka velmi dobře věděl, že na místě je zabrána část obecního pozemku, p. Průša ho na to sám osobně upozorňoval. Starosta orientačně na mapě změřil, že celkem jde o cca 173 m2, a vyzval ostatní k diskusi. P. Charvát uvedl, že případně by byl pro, prodat větší část a menší část pozemku u silnice si ponechat. P. Průša uvedl možnost dlouhodobého pronájmu s pozdějším odkupem. Ing. Tíkal navrhl předmětnou část pozemku pronajmout, a pokud by pí Koukalová odkoupila přilehlý pozemek od správy silnic, o čemž dle svých slov jedná, pak by byl pro následný prodej.
Starosta vznesl orientační dotaz, zda se zastupitelé přiklánějí k prodeji (2 kladné odpovědi) nebo k pronájmu (8 kladných odpovědí) a poté paní Koukalové sdělil, že možnost pronájmu tu v tuto chvíli je, a tuto jí nabídl ke zvážení. Paní Koukalová se poté rozloučila a ze zasedání odešla.
Různé po vyčerpání programu zasedání:
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
Starosta informoval zastupitelstvo, že ke dni 31.10.2017 se uvolnil byt č. 8 v DPS, a zastupitelstvo pak schválilo pořadí žadatelů o DPS, kterým bude byt postupně nabídnut k pronájmu dle platných pravidel.
Usnesení č. 180/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje pořadí žadatelů pro nabídnutí uvolněného bytu č. 8 v DPS Černovice, dle přílohy tohoto usnesení.
 
 
Dílčí přezkoumání hospodaření města Černovice
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření města za rok 2017, dotazy k této věci nebyly vzneseny.
Usnesení č. 181/17:
Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření města v roce 2017.
 
Informace o plánované výstavbě VÚ – ubytování pro matky s dětmi
 
Informace o aukci lihovaru
 
Po vyčerpání všech bodů programu včetně příp. dotazů starosta poděkoval přítomným za účast a v 19:40 hod zasedání ukončil.
V Černovicích dne 8.11.2017
Bc. Jan  B r o ž e k , v. r.
starosta
Ověřili: Radek Hůlka , v. r.
               Michal Charvát , v. r.
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje:
poskytnutí místnosti pro uložení historických předmětů a pro činnost TJ Sokol Černovice – tzv. Výborovny, v budově Sokolovny čp. 341 v Černovicích, Svatavská ul., formou výpůjčky TJ Sokol Černovice na dobu neurčitou
nákup nosného sypače za traktor od firmy BEST Jindřichův Hradec
dodatek smlouvy č.3. se ZUŠ Kamenice nad Lipou
smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JH-014330044869/008
ZÁMĚR prodeje částí pozemků p. č. 250/1 a 250/2 v k.ú. Černovice u Tábora
ZÁMĚR prodeje pozemků p. č. 2085/12, 2085/13 a 2085/14 v k.ú. Černovice u Tábora
pronájem pozemků č.  61/2 a 1341 v k.ú. Dobešov u Černovic pí Mgr. Vanické
 
odvolání pana Václava Pěnky proti územnímu rozhodnutí na rekonstrukci Mariánského náměstí
rozpočtové opatření číslo 14
 
Zastupitelstvo města Černovice stanovuje:
cenu za dlouhodobý pronájem zahrádek a podobných zabraných pozemků města na 2,- Kč/m2 ročně s tím, že minimální výše ročního nájemného je 50,- Kč
ceník za poskytnutí prostor Sokolovny:
Pro místní spolky a subjekty:
výpůjčka sálu bezplatně,
pořadatel uhradí ¼ nákladů na topení a 100% nákladů na vodu a elektřinu
Pro ostatní pořadatele:
pořadatel uhradí 100% nákladů na topení, vodu a elektřinu
Pro vlastní akce města,
ZŠ a MŠ, ZUŠ
 
 
Zastupitelstvo města Černovice nesouhlasí:
 
Vyvěšeno: 10. 11. 2017
Zodpovídá: Mgr. Jarmila Kořínková
 
Rozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč). 
Spojte se s námi na Facebooku
Sdružení Svidník
Město Černovice je členem Sdružení Svidník , zájmového sdružení občanů obcí Černovice, Obrataň, Křeč, Dobrá Voda, Hojovice, Lidmaň a Věžná.
Nalezli jste na stránkách chybu?
Napište nám na posta@mestocernovice.cz a my jí opravíme co nejdříve.
Oficiální stránky města Černovice © 2017
made by Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 10.11.2017