Záměr směny pozemku st. p. č. 671 v obci a k. ú. Třebenice za pozemek p.p.č. 40/5 v obci a k. ú. Třebenice

Ze samosprávy
Obec Třebenice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.mesto-trebenice.cz/assets/File.ashx?id_org=16960&id_dokumenty=87291
Nalezeno adres
7
Město Třebenice, Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice , IČO 00264521 Telefon: 416 594 301, e—mail : podatelna©mesto—trebenice.cz

Záměr směny pozemku

Město Třebenice vsouladu s ustanovením © 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. a podle usnesení Rady města č. 20 a bodu č. 17 ze dne 06. 11. 2017

zveřejňuje záměr směnit

pozemek st. p. č. 671 o celkové výměře 21 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Třebenice , v majetku města Třebenice, zapsaný na LV 1 za pozemek p.p.č. 405 o celkové výměře 18 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha v obci a k.ú. Třebenice , zapsaný na LV 1047.

Doplatek za rozdílnou výměru pozemků je stanoven v minimální výši 80,—— Kč;/mz. Návrh na vklad do KN uhradí majitele pozemku p. č. 40/5 .

Návrhy, dotazy nebo připomínky k výše uvedenému záměru zasílejte na MěÚ v Třebenicíoh, Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice . Telefon 416 594 301, e—mail podatelnafá-mesto-

trebeniceez

Záměr bude vyvěšen po dobu 15 dnů, posledním dnem termínu doručení připomínek je 27. 11. 2017 do 14:00 hodin.

_/1 7 V Třebenioích dne 10. 11. 2017 //(/)Á\_,\//

PaedDr. Martina Patrovská starostka

Vyvěšeno dne: 10. 11. 2017 Sejmuto dne: 27. 11. 2017