Usnesení č. 20 ze zasedání Rady města Třebenice - 06.11.2017

Ze samosprávy
Obec Třebenice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.mesto-trebenice.cz/assets/File.ashx?id_org=16960&id_dokumenty=87289
Nalezeno adres
23
Město Třebenice, Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice
IČO: 00264521, DIČ: CZ00264521

Telefon: 416594301, e-mail: podatelna@mesto-trebenice.cz

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města

Třebenice s omezeným rozsahem zpřístupněných osobních údajů.

Usnesení č. 20 ze zasedání Rady města Třebenice konané dne 6. 11. 2017 od 16.00 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu Třebenice.Rada na svém zasedání projednala:

1. RM odsouhlasila program svého jednání.

2. RM provedla kontrolu plnění usnesení.

3. RM odsouhlasila výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Třebenice, p. o. k 30. 9. 2017.4. RM odsouhlasila předložit zastupitelstvu výsledek hospodaření města k 30. 9. 2017.5. RM odsouhlasila předložit zastupitelstvu návrh na střednědobý výhled rozpočtu města

Třebenice na roky 2018 – 2022.6. RM odsouhlasila smlouvu o poskytnutí investiční dotace z Fondu vodního hospodářství

Ústeckého kraje výši 358 400,-- Kč na projekt s názvem „Propojení splaškové kanalizace –

ulice Sv. Čecha Třebenice“.7. RM odsouhlasila Výroční zprávu školy za školní rok 2016/2017 ze dne 13. 10. 2017.8. RM odsouhlasila platový výměr řediteli ZŠ a MŠ Třebenice, p. o. s účinností od 1. 11.

2017.9. RM vzala na vědomí bez připomínek, že se ZŠ a MŠ Třebenice, p. o. zařadila do projektu

podpory společného vzdělávání v pedagogické praxi, který bude fungovat až do roku 2022.

Jde o bezplatnou autoevaluaci inkluzivních procesů ve škole.10. RM odsouhlasila povolit TJ Sokol Třebenice, IČ: 44555814 umístit sídlo spolku v sídle

Městského úřadu v Třebenicích, Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice .11. RM odsouhlasila poskytnout finanční příspěvek p. XX na dovoz obědů z Restaurace

Radnice v Třebenicích.12. RM vzala na vědomí odstoupení předsedy Senior klubu Třebenice.13. RM odsouhlasila umístit v Tyršově ulice svislou dopravní značku RADAR RMR – 10

ZPOMAL.14. RM odsouhlasila vyřazení majetku města z účetnictví a evidence, viz příloha zápisu.15. RM odsouhlasila cenu za prodej nefunkčního sypače neseného + kardan za cenu

kovošrotu, tj. 1 000,-- Kč.

16. RM odsouhlasila prověřit možnost podání žádostí o dotaci na MMR ČR do programu

117D815 – Podpora obnovy a rozvoje venkova.17. RM odsouhlasila zveřejnit na úřední desku záměr směny pozemků p. č. 40/5 o celkové

výměře 18 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha

zapsaný na LV 1047 za pozemek zapsaný na LV 1 v majetku města Třebenice, st. p. č. 671 o celkové výměře 21 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Doplatek za rozdílnou

výměru pozemků bude ve výši 80,-- Kč/m2 a návrh na vklad do KN uhradí majitelé pozemku

p. č. 40/5.18. RM vzala na vědomí bez připomínek zprávu z KÚÚK o neposkytnutí dotace z Fondu

Ústeckého kraje na projekt „Rekonstrukce vodní nádrže Medvědice“.19. RM odsouhlasila smlouvu č. PK-00264521-264 – dodatek č. 4 mezi městem Třebenice

a Podnikem technických služeb Lovosice s. r.o. na ceny platné od 1. 1. 2018 za sběr, svoz

a odstranění směsného komunálního odpadu, viz příloha zápisu.20. RM odsouhlasila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou REM plus s. r. o. se sídlem

Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 , IČ: 27301893.21. RM odsouhlasila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu

o právu provést stavbu č. IE-12-4005009/VB/P002 mezi ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem

Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly , IČ: 24729035 zastoupenou společností

ENPRO Energo s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45, 757 01, IČ: 28628250,

Rozsah dotčených pozemků VB v majetku města Třebenice p. p. č. 993/16, 993/11, 993/12, 993/14, 993/15, 993/7, 993/6, 993/4, 993/5, ostatní plocha, p. č. 1065/2, 30/2, ostatní plocha, v k. ú. Medvědice , obec Třebenice, okr. Litoměřice je 148,2 m2 a navrhla opatření před

podpisem smlouvy.22. RM odsouhlasila odpověď žadatelce o přidělení služebního bytu MěÚ Třebenice.23. RM odsouhlasila seznam kácení dřevin rostoucích mimo les, které se nacházejí v majetku

města Třebenice - vrby v blízkosti potoka Modly, na p. p. č. 25/3 v k. ú. Třebenice , z důvodu

odlomení hlavní větve a nebezpečí úrazu či poškození majetku.24. RM odsouhlasila smlouvu o dílo se stavební firmou STAVBA Ing. Kapr, s. r. o. se sídlem

Jiráskova 300, 411 13 Třebenice , IČ: 25424092 na novostavbu parkoviště „A“ pro 14

osobních automobilů v ulici Lipová, na pozemku p. č. 282/7 a 282/15 v obci a k. ú. Třebenice .25. RM odsouhlasila dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. j. 76/2013/OML s Oblastním

muzeem v Litoměřicích, p. o., IČ: 00360635, se sídlem Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice .26. RM vzala na vědomí bez připomínek rozhodnutí Krajského úřadu ÚK č. j.

3332/ZPZ/2017 ve věci poskytnutí finančního příspěvku na vyhotovení lesního

hospodářského plánu ve výši 37 596,-- Kč.27. RM odsouhlasila termín konání VZZM Třebenice dne 11. 12. 2017 od 18.00 hod. v sále

MěÚ Třebenice.

PaedDr. Martina Patrovská Ing. Eva Hajná

starostka místostarostka