Oznámení studna Al.Lhota

Ze samosprávy
Obec Jistebnice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.jistebnice.cz/assets/File.ashx?id_org=6117&id_dokumenty=113303
Nalezeno adres
16
Městský úřad Jistebnice

stavební úřad Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice , tel. : 381 273 288, E— mail : obec (D'istebnicecz, _

* i _ 113135 : dvibdsi ____ ___,_„z_ ____________ Č.j.: OBJI/1402/2017 — 3 Vyřizuje: Radmila Jelínková V Jistebnici : 10.11.2017 Ing.Luboš Hort zastoupení : Glaukos s.r.o. Brůběžná 178 Koželužská 172 Cervené Záhoří Tábor 31.8.1980 IČ : 26070103

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Ing. Luboš Hort, nar. 31.8.1980, Průběžná č.p. 178, Červené Záhoří, 391 37 Chotoviny , kterého zastupuje : Glaukos s.r.o., IC : 26070103,K0želužská č.p. 172, 390 01 Tábor (dálejen "žadatel") podal dne 30.10.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Vrtaná studna na pozemku pč. 422/5 v kat. území Cunkov na pozemku parc. č. 422/5 ( zahrada) v katastrálním území Cunkov .

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Protože byly shromážděny veškeré podklady potřebné pro vydání rozhodnutí, Městský úřad Jistebnice, stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dálejen "stavební zákon"), oznamuje podle 5 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení a podle 5 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení veřejnosti veřejnou vyhláškou. Vdotčene'm území není územní plán. K projednání žádosti nařizuje podle 5 87 Odst.2 stavebního Zákona veřejné ústníjednání spojené s případným ohledáním na místě

14. prosince 2017 (čtvrtek) v 9,00 hodin

se schůzkou pozvaných MěÚ Jistebnice, zasedací místnost, přízemí.

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí ( Městský úřad Jistebnice, stavební úřad, úřední dny: Po — Pá 7,15 — 1 1,15 a 12,15 — 15,3011 ). Městský úřad Jistebnice, stavební úřad zároveň umožňuje podle 5 36 odst. 3 Zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci a to ve lhůtě 5 dnů Od uplynutí shora vymezené lhůty pro uplatnění námitek.

Žadatel podle 8 87 odst. 2 stavebního zákona zaiistí, abv informace o žadateli, předmětu územního řízení a veřejném ústním iednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřeiného ústního jednání na místě: na hranici pozemků pč. 422/2 a pč. 422/5 v k.ú. Cunkov - viz vvznačenív mapě. Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu řízení a O veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat architektonickou a urbanistickou podobu záměru a jeho vliv na okolí.

Informaci, že bylo oznámení vyvěšeno, žadatel doložíSU neipozděii při ústním iednám', (: to ve formě fotografie vyvěšené/to dokumentu na místě stavby ( viz výše). Doložení ie možnéí v elektronické podobě na e — mail : stavebni. ou(á),jistebníce.cz . Fotodokumentace bude součástí spisu.

Spiszn. OBJI/l402/2017 str. 2

Poučení:

Učastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Učastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Učastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnoutjejich doplnění.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání,jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky & 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Učastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle 5 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle 5 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup vřízení anebo plnění úkolů podle 5 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá—li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho Zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá,jakojeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkonyjen jedna osoba.

Vedoucí stavebního úřadu

Mest—fíky “FW—ff Radmila Jelínková stavební urad /'/'/ 391 33 „h;-;tebnice , )“Č'ČY Káji/ť L V „Č/ )

tel. BF. 121“ 3383 11,1. 317127325"

Příloha : situační výkres

Spiszn. OBJ1/1402/2017 str. 3

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

, ' 1 , l, , < /, .“ Vyvěšeno dne /(/7/$67;f Sejmuto dne : JŠ/f/ÚÍZŽL Městský úřad stavební Úřad 391.133 JŠ? telo; ice \(217328311113'i9*2732f\€ Ražítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

(//

'7((:zt/ťL/,_//óó/ )

Doručí se :

Žadatel : ( doručenka do vlastních rukou, datová schránka)

Ing. Luboš Hort, Průběžnáč. p. 178, Červené Záhoří, 391 37 Chotoviny, kterého zastupuje: Glaukos s.r.o, Koželužská 0. p. 172, 390 01 Tábor

Obec : (doručenka) Město Jistebnice, Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice Ostatní účastníci : (datová schránka, doručenka do vlastních rukou, doručenka)

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu c p. 1952/2, 370 26 České Budějovice 7

KÚ Jihočeského kraje, U Zimního stadionu c. p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice ] Luděk Novák, 5. května 0. p. 41, 398 52 Nadějkov

Ing. Luboš Hort, Průběžná 0. p. 178, Červené Záhoří, 391 37 Chotoviny

Ing. Pavel Kozák, Ke Karlovu o. p. 1952/12, Nové Město, 128 00 Praha 28

E. ON Distribuce ,a. 3., F. A. Gerstnera 0 p. 2151/6, 370 49 Č.Budějovice, kterého zastupuje:

E. ON ČR, s. r. 0, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice

Česká telekomunikační infrastruktura a. s ,Olšanská 0. p. 2681/6, Praha3, 130 00 Praha

Dotčené správní úřady: ( datové schránky) MěÚ Tábor ŽP, Husovo nám č. p. 2938, 390 02 Tábor MěÚ Tábor, odb. rozvoje, Žižkovo nám. č. p 2,390 15 Tábor

Veřejnost : (veřejnou vyhláškou)

spis

4.22/3 42212

/,

/ n

_,„f'ťprojektovaná studna K .)

5

f 1 '/'/

," \\ / MIS/"3

kótováno v mm (Zhotovitel: Glaukos s.r.o. Koželužská 172 Tábor 390 01 jl au kos s r ?

tel/fax +420 381 211 835 inío©glaukos.cz; www.glaukos.cz

Stavebník: Ing. Luboš Hon“ Průběžná 178, Cervené Záhoří, 391 37 Chotoviny

Akce: Studna na p.č. 422/5 v k.ú. Cunkov

Dokumentace: Projekt Hydrogeologický průzkum Název výkresu: Umístění studny

Číslo výkresu: 3 ,

Datum: 15.7. 2016 % Měřítko: 1 : 250 Opr, řešitel: RNDr. Jaroslav Řízek ' Vedoucí zak.: RNDr. Zuzana Řízková al. projektant: Ing. Ivan Drobník Zhotovil: RNDr. Zuzana Řízkovg/