Vyhlášení výběrového řízení

Ze samosprávy
Obec Sobotka
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.sobotka.cz/docs/VR_investi%C4%8Dn%C3%AD%20technik%202017%20final.pdf
Nalezeno adres
1
Město Sobotka
Tajemník MěÚ Sobotka v souladu s ust. §110 odst.4 písm.d) zákona č.128/2000Sb., o obcích,

v platném znění,

vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení místa

investiční referent úseku rozvoje a investii
MěÚ Sobotka, Boleslavská 440

Praiovní náplň - výňatek:
- příprava investčních záměrů města a podkladů pro zadávání veřejných zakázek
- příprava technických podkladů ve vztahu k investčním záměrům
- příprava staveb a dohled nad jejich realizací
- podílení se na zpracování a aktualizacích rozvojových koncepcí města
- technická podpora evidence movitého a nemovitého majetku města
- správa majetku města – plánování oprav a údržby, udržování dokumentace staveb
- fyzické inventury majetku města

Předpoklady: Věk nad 18 let, středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání technického
směru, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, schopnost samostatné práce,
zodpovědnost při plnění pracovních úkolů, řidičský průkaz sk. B.
Výhodou: praxe na obdobné pozici

Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a ttul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizince, datum a podpis uchazeče.

K přihlášie se připojí tyto doklady:
a) strukturovaný životopis;
b) kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně kopii dokladu o dalším

odborném vzdělání;
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

Předpokládaný nástup do praiovního poměru od 1. 1. 2018 nebo dle dohody.
Je možné jednat i o částečném úvazku.

Platové zařazení: podle nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, v platném znění a nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu
prací ve veřejných službách a správě, platová třída 9 až 10.

Termín podání přihlášek: 11. 12. 2017 do 16:00 hodin
Vyhlašovatel může pozvat uchazeče k ústnímu jednání. Z uvedeného důvodu je vhodné uvést
v přihlášce telefonní spojení a e-mail.
Bližší informace podá starosta města, tel. 493 544 392 nebo 774 17 00 91.
Přihlášky doručte na podatelnu MěÚ Sobotka nebo zašlete na adresu:

MěÚ Sobotka, Boleslavská 440, PSČ 507 43

V Sobotce dne 10. 11. 2017 Ing. Jaroslav Šourek
tajemník MěÚ Sobotka