Oznámení 20. zasedání Zastupitelstva města Opočna v pondělí 20.11.2017 od 18:00 hodin v Kodymově národním domě

Ze samosprávy
Obec Opočno
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.opocno.cz/dokumenty/496-ud162-2017oznameni20zmopocna.pdf
Nalezeno adres
6
Vás zve
na 20. zasedání

Zastupitelstva města Opočna,
které se koná

v pondělí 20. 11. 2017 od 18.00 hodin
v Kodymově národním domě

Kupkovo náměstí 310, Opočno .
1. Složení slibu nových zastupitelů
2. Zprávy z radnice a informace k připomínkám a dotazům občanů

3. Volba člena rady města
4. Nový zástupce města v DS OHP

5. Odměny za výkon funkce neuvolněným zastupitelům:

- Odměna za výkon funkce do 31. 12. 2017
- Odměny za výkon funkce od 1. 1. 2018

- Odměny za účast na slavnostních obřadech
6. Finanční záležitosti:

- Zvýšení příspěvku na provoz na rok 2017 pro ZŠ Opočno

- Rozpočtové opatření Z/4/2017
- Předběžné schválení rozpočtových opatření

- Statut sociálního fondu a pravidla hospodaření s jeho prostředky
- Návrh TJ Sokol Opočno na uzavření dodatku ke smlouvě o dotaci

- Rozpočtové provizorium na rok 2018

- Žádost Sportovního klubu HC o dotaci na rok 2018
- Ručení za úvěr pro Technické služby města Opočna spol. s r.o.

7. Majetkové záležitosti:
- Převod práv k bytové jednotce č. 680/28, Podzámčí, Opočno

- Převod práv k bytové jednotce č. 680/44, Podzámčí, Opočno
- Prodej pozemku p.č. 865/15 a p.č. 995/98 v k.ú. Opočno pod Orl.h.

- Koupě pozemku p.č. 995/98 a dílu „b“ v k.ú. Opočno pod Orl.h.

- Prodej části pozemku p.č 995/2 v k.ú. Opočno pod Orl.h.
- Prodej pozemku p.č. 171/5 v k.ú. Opočno pod Orl.h.

- Prodej části pozemku p.č. 1149/2 v k.ú. Opočno pod Orl.h.
8. Smlouva na zajištění pečovatelské služby 2018

9. Obecně závazná vyhláška č. 6/2017 o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů

10. Vodné a stočné pro rok 2018
11. Různé

- Obnova hlavního uličního stromořadí v Čánce
- Nová lokalita pro výstavbu Ořechová 2

- Rekonstrukce varhan v klášterním kostele

12. Diskuze
13. Usnesení a závěr
V Opočně dne 10. 11. 2017

Šárka Škrabalová v.r.

starostka