Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dopis

Ze samosprávy
Obec Libochovice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.libochovice.cz/download.php?idx=16531&di=2
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
z/., ,.r)f;f tl

UTVAR: Odbor hospoddiske ripravy a ochrany lesir
e islo UTVARU: 16210

VAS DOPIS ZN.:
ZE DNE:

SPISOVA ZN.: STI 5092t2012-16212
ruRsr el.: 66606/2017-MZE-16212
VYRIZUJE: JUDr.lng.JiiirStandk,CSc.
TELEFON: 221812381
E-MAIL: Jiri.Stanek@ftrze.cz
lD DS: yphaaxS

ADRESA: T65nov 65117, Nov6 Mdsto, 110 00 Praha 1

DATUM: 7.11.2017

Pr0vodni dopis k opatieni obecn6 povahy

86606/201 7-MrE-1 621 ?

lil lil ilt llil lt llil til il ill Iilililt lil ]il llu
000?E32Etl51/

Dle rozd6lovniku

Dnes bylo Ministersitvem zem6d6lstvi do datovfch schriinek obci na lzemi Oeske
republiky rozesl6no opatfeni obecne povahy, vydan6 podle ustanoveni $ 32 odst. 2 pism. a)

zlkona 6,.28911995 Sb., o lesich a o zmdnd a doplnEni n6ktenir:h zSkonir (lesni z6kon), ve

zndni pozdejSich piedpisir. Toto opatieni obecn6 povahy zveiejni obce na svyich 0iednich

desk6ch tak, jak to piedpokldd6 ustanoverri $ 173 odst. 1, v6ter prv6, z6kona c.50012004
Sb., sprdvni i6d, ve zndni pozddj5ich piedpis0.

Opatieni obecn6 povahy musi bft na 0iedni desce obr:e zveiejn6no nejm6nd po
dobu 15 dnrl.

S pozdravem

Ing, Petr Bure5
ieditelodboru

Otisk 0iedniho razitka

r*Fstsmv fimp.n
!_8il*SHfflf iCfr

F'1 [$T$ [-i BCCi^i *Vi t]E
IilESTsjKY URAD LIgocHo\/iCE