Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ze samosprávy
Obec Libochovice
Archiv
Stáhnout
Staženo z
edesky.cz
Zveřejněno
10. 11. 2017
Originální zdroj
http://www.libochovice.cz/download.php?idx=16533&di=2
Nalezeno adres
0
Dokument je automaticky převeden na text. Proč můžu vidět v dokumentu chyby? Zobrazit Skrýt originál
a"';'/ uEsrsr.f fnan LovosrcE odbor dopravy a silniinfho hosrpoddistvf Stolni 4oi/2.,410 30 Lovosice NaSe znadka: i. j.' Vyiizuje: TeUfax.: Mobil: E-mail: Datum: MULO 39441t20r't ODSH 5428/2017 Vladimir Krupidka 416 57r 256 603 295 722 7. listopadu 2017 fltf,$T$Kf L}n*.m !-FS{}tE"{mWE{;fi1 6.e.: \q-l/a- VEREJXA VVHTASXE Opatieni obecn6 povahy Stanoveni piechodn6 ripravy proyozu na pozemniich komunikacich Mdstshi riiad Lovosice, odbor dopravy a silnidniho hospoddistvi, podle ustanoveni * I24, odst' 6 zilkona E. 36112000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zmdndch ndkter_ich zrikont (zdkon o silnidnfm provozu), ve znEni pozddj5ir:h piedpisri, jako pffslu5nf sprrivnf orgdn na fseku silnic II. a III. tiid, mfstnfch a veiejnd pffstupnfch fdelovfch komuniikaci v obvodu iv6 roz5iien6 ptsobnosti, vsouladu sust. $ 171 a ni4sl. d6sti ilest6 zirkona a.5O0l2O04 Sb., sprr{vnf irid (dr{le jen spriivnf i6d), ve zndni pozdEj5ich pieclpisti staL novi podle $ 77 odst. I pism. c) a odst. 5 zdkona o sjlnidnim provozu piechodnou fpravu provozu na pozemnich komunikacich spodivajici v unfstdnf svisl6 dopravnf znadky: ,,828 - Zdkaz zastavenf', na silnici II/246 v ul. Vrchlickiho v Libocho'vicich, pied domem ip. 232, ve smdru od obce Dubany, v rtrovni stdvajici svisl6 dopravni znailq 828 - Zdkaz zastaveni, kterti je umistdna v opaindm smdru, dle piilohy i. l. Piechodnd fiprava provozu na pozemnich komunikacich se stanovuje na dobu od nabyti rtiinnosti tohoto opatieni do doby, nei nabyde fiiinnosti mistui rtprava. Dtnodem je zamezit parkovdni vozidel v nepiehlednd zqtdice. Dal5i podminky: 1. Urden6 svisl6 dopravni zna(eni bude osazeno podle technickfch podminek TP 66 (Zdsady pro dopravni znaleni na PK - aktu6lni znEni), bude ryhotoveno v z6kladnich velikostech a barevn6m provedeni podle CSN EN 12899-1 (Strll6 svisld doprarmi znadeni) a d6le bude vyhotoveno v souladu se zd.konem (,.36112000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve zndni pozddj5ich piedpisri a s prov6d6ci vyhl. E.29412015 Sb. ve znEnipozdEj5ich piedpisri. rC:00263991, ID datov6 schri{nky: ytbbs49, l'ax:416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz c. j. oDllH 5428/2017 Dne 6. 11.2017 Lovpsice podnet poljcie CR. mis(nf ripravy na silnici dopqavni znadky ,,828 -ZAkaz Drivodem stanoveni zat6,Fce. Diky takto parkujfcim poute po dobu neZ nabyde ridi ridinposrti t6to piechodn6 fpra K Z6dosti se dne 6. 1 | org6p F,olicie eR, Dopravnf piecfrodn6 a ni{slednd i mistnf rj iStanoveni pr'echodn€ umi$dnil svisld dopravni znz povipnosti nad rdmec obecnych komrpnilacich a o zmdni{ch r reali4uje formou opatienf zndni pozddj Sfch piedpisri. ry'zhledem k tomu, Ze vztaliuje k provozu v zastavdn6 hustQty provozu v dan6m mi obecffio riiadu v obci, pffslu5 \/zhledem ke skutednost komqnikacich, nedoruduje s k podr{vdni pfiporninek nebo \/ souladu s g 173 odst. prost{edek. Opatienf obecn6 pov pdtfnf dnem po dni vyvdseni na r Vladiinir Krupidka v. r. silnidfri technik odboru dopravy a Mdstlk6ho riiadu Lovosice str. 2 OdilrvodnEnf: zdejsi odbor dopravy a sirnidniho hrospodi{istvi M6stsk6ho riiadu inspekt.ordt Litomdiice ke stanovenf piechodn6 a nrislednd v ul. Vrchlicl<6ho v Libochovicfch, spodfvaiici v umistdni svisl6 veni", pied domem Ep. Z32, ve smdru od obce Dubanv. 116 t1pr1\ry lprovozu je zamezit parkov6nf vozidel v nepr,ehlecln6 Itm dochdzi ke koliznfm situacim. piechodn6 riprava je ,tunou*nu i mistni - trv'al6 fprava provozu v dan6m mistd, podinaje nabytim 2017 pod d. j. KRpU-2t855t-t/eJ_20,17_M0606 vyjddril pffslusni spektori{t Litomdfice, kterj si{m zaslar podndt ke stanoveni t6to provozu na pozemni komunikaci v dan6m mfstd. rvy provozu na pozemnfch komunikacich provedend formou kterii ridastniku provozu na pozemnfch komunikacfch upravuje innostf, danfr:h zd.konem t,.361/200(l Sb. o provozu na pozemniih erfch zi{konri se podle judikatury .Nejvy55iho sprdvnho soudu povahy podle ddsti dest6 z6kona i,. :;00/2004 Sb. spri{vni idd. ve stanovenf piechodn6 ripravy provozu na pozemnich komunikacich izemi dotden6 obce nebo muze jejim stanovenfm doift ke zwsenf musi byt opaLtieni obecn6 povahy zveiejndno na riiedni jesce spr6vniho obvodu, kter6ho se opatieni obecnd povahy tfk6. Ze se jednd o stanoveni piechodn6 ripravy provozu na pozemnfch ri orgiin nil opatieni obecn6 povah;1 a nivyzyv| dotden6 osoby tek. spr6lgiho i6du nelze proti opatieni obecnd povahy podat opravrrf y nabyv6' ridinnosti dle ust. g 77 odst. li zilkona o silnidnfm piouoru Pouienf: desce. otisk fiedniho nzitka c. j. ODI;H 5428/2011 Piiloha i:. I k ODI]H 5428t201j *ror u d:\ a {:\l (.; b.ir ,{.1}. t ',-'\.,!-.- a \ , .*1 .Z